Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a polgármesterre ruházza)

„c) a rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. §-ában és 9. §-ában szabályozott támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét.”

2. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és a lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát.”

3. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell középiskolás tanuló esetén a tanulói jogviszony, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetén a hallgatói jogviszony igazolására vonatkozó dokumentumot.”

4. § (1) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.”

(2) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület 2022 decemberében gyermekenként és tanulónként 20.000,- Ft összegű támogatást állapít meg

a) hivatalból a tanévkezdési támogatásra jogosult személyek részére,

b) kérelemre a tanévkezdési támogatásban nem részesült, de a harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevelő személyek részére.”

5. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (9) bekezdésében az „50.000,- Ft” szövegrész helyébe a „80.000,- Ft” szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében az „50.000,- Ft” szövegrész helyébe a „80.000,- Ft” szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet