Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Zolnai Attila
polgármester


dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

3

013330

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

4

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység

6

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

041232

Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

041237

Közfoglalkoztatás mintaprogram

10

042180

Állat-egészségügy

11

045120

Út, autópálya építése

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14

052030

Szennyvíz iszap kezelése, ártalmatlanítása

15

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

16

061020

Lakóépület építése

16/A

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

18

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

19

064010

Közvilágítás

20

066010

Zöldterület kezelés

21

066020

Város és községgazdálkodás

22

072111

Háziorvosi alapellátás

23

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás

24

076062

Település egészségügyi feladatok

25

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

26

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

27

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

28

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

29

082044

Könyvtári szolgáltatások

30

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

31

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

32

082064

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

33

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

34

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 34a. sorral egészül ki:

34a

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

3. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

35

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás