Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.03.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Egyházashetye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését 81.501.878 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit

a) 44.172.994 Ft költségvetési bevétellel és

b) 37.328.884 Ft finanszírozási bevétellel

fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait

a) 80.519.499 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

aa) 20.975.702 Ft személyi juttatással,

ab) 2.581.844 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

ac) 19.605.950 Ft dologi kiadással,

ad) 4.433.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,

ae) 30.184.889 Ft egyéb működési célú kiadással,

af) 2.738.114 Ft felújítási kiadással,

b) 982.379 Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

(4) A 2022. évi költségvetési maradvány összege 37.328.884 Ft, a 2023. évre tervezett tartalék összege 27.635.028 Ft.

(5) A költségvetési bevétel 44.172.994 Ft és a költségvetési kiadás 80.519.499 Ft különbözetének fedezete a 2022. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.

2. § Az Önkormányzat

a) egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet,

b) bevételi előirányzatait forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet,

c) helyi adó- és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet,

d) kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet,

e) beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet,

f) lakosságnak nyújtott települési- és egyéb támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet,

g) támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. melléklet,

h) más szervektől, személyektől befolyó támogatását a 8. melléklet,

i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit, ezekhez a projektekhez megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a 9. melléklet,

tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat nem tervez

a) olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,

b) többéves kihatással járó döntést,

c) költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételt vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételt.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

4. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére,

c) a 30 napon túl szabad pénzeszköz terhére értékpapírt vásárlására,

d) a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben,

e) a d) pontban megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával,

f) a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a tájékoztatással egyidejűleg dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(4) A forrásfelhasználásról a nettó egy millió forintot meg nem haladó értékhatárig a polgármester dönt.

6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek,

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,

c) szolgáltatások ellenértéke,

d) kiküldetési kiadások,

e) reprezentációs kiadások,

f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,

g) szociális juttatások, települési támogatások kifizetése,

h) állományba tartozók személyi kifizetései,

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

l) társadalmi szervezetek támogatása.

8. § A rendelet rendelkezeseit 2023. januar 1. napjatol alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 800 254

24 800 254

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 060 740

17 060 740

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

41 860 994

41 860 994

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

1 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

0

0

1 800 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

32 000

32 000

Tulajdonosi bevételek

B404

320 000

320 000

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

160 000

160 000

Működési bevételek

B4

1 169 000

0

0

512 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (

B63

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

2 969 000

0

41 860 994

44 172 994

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 969 000

0

41 860 994

44 172 994

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

37 328 884

37 328 884

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

37 328 884

0

0

37 328 884

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B919

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

37 328 884

0

0

37 328 884

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

Finanszírozási bevételek

B8

37 328 884

0

0

37 328 884

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 297 884

0

41 860 994

81 501 878

3. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1800000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 030 762

15 030 762

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

150 000

150 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 180 762

0

0

15 180 762

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 294 940

5 294 940

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

Külső személyi juttatások

K12

5 794 940

0

0

5 794 940

Személyi juttatások

K1

20 975 702

0

0

20 975 702

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 581 844

2 581 844

Szakmai anyagok beszerzése

K311

220 000

220 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 600 000

2 600 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 820 000

0

0

2 820 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

180 000

180 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

430 000

430 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

610 000

0

0

610 000

Közüzemi díjak

K331

1 381 000

1 381 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

810 000

810 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

410 000

410 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

7 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 940 000

3 940 000

Szolgáltatási kiadások

K33

13 741 000

0

0

13 741 000

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

200 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

200 000

0

0

200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 234 950

2 234 950

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 234 950

0

0

2 234 950

Dologi kiadások

K3

19 605 950

0

0

19 605 950

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 433 000

4 433 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 433 000

0

0

4 433 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 949 861

1 949 861

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

600 000

Tartalékok

K513

27 635 028

27 635 028

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 184 889

0

0

30 184 889

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

Beruházások

K6

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

2 155 995

2 155 995

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

582 119

582 119

Felújítások

K7

2 738 114

0

0

2 738 114

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

80 519 499

0

0

80 519 499

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

982 379

982 379

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

982 379

0

0

982 379

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

982 379

0

0

982 379

Összes kiadás

81 501 878

0

0

81 501 878

5. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

0

Ingatlanok felújítása

K71

2 155 995

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

582 119

Felújítások

K7

2 738 114

6. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

4 433 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4433000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4433000

7. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Tartalék

K513

27 635 028

8. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

953861

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 949 861

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

600 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

9. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0