Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 03. 04

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.03.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit

a) pályázat, támogatás iránti kérelem benyújtása,

b) munkaszerződés, közfoglalkoztatási szerződés megkötése,

c) közterület-használat engedélyezése, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti a közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyása,

d) tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás kibocsátása,

e) lakások, helyiségek bérbeadása, helyiséghasználat engedélyezése, lakbérbeszámítás, helyiséghasználati díj beszámításának engedélyezése,

f) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás,

g) települési támogatás és települési támogatásnak nem minősülő pénzbeli és természetbeni támogatás megállapítása, melyet a képviselő-testület a szociális igazgatásról szóló rendeletében a polgármesterre ruházott,

h) a falugondnoki szolgáltatás és a falubusz igénybevételének engedélyezése,

i) vélemény adás a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,

j) településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység, reklámelhelyezés és rendeltetésmódosítás tekintetében,

k) településképi véleményezési eljárás és településképi bejelentési eljárás lefolytatása, településképi kötelezés kiadása és bírság kiszabása, a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtásának foganatosítása,

l) az 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű követelésekről való lemondás,

m) önkormányzati igény érvényesítésével kapcsolatos fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése, kereset előterjesztése, peren kívüli megállapodás elfogadása, végrehajtási eljárással kapcsolatos indítvány előterjesztése,

n) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás,

o) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelése,

p) a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítása a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza az alábbi hatásköreit

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási bírság kiszabásának,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályainak megfelelő tevékenység elvégzésére kötelezés.

(3) A Képviselő-testület a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsára ruházza az alábbi hatásköreit

a) a Népjóléti Szolgálat (jelen bekezdésben a továbbiakban: Intézmény) feletti fenntartói jogok gyakorlása,

b) az Intézmény költségvetésének jóváhagyása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,

c) az Intézmény ellenőrzése,

d) az intézményvezető kinevezése, megbízása, vezetői megbízásának visszavonása,

e) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Zolnai Attila
polgármester


dr. Balás Endre
jegyző