Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 03. 03

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.03.

Egyházashetye Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt,

b) a tudomány, a kultúra, a sport területén jelentőset tett, vagy alkotott vagy

c) a település társadalmi életében kiemelkedő szereppel bírt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, személye közmegbecsülésnek örvend és a halálától legalább egy év eltelt.

(4) Közterület külföldi személyről nem nevezhető el.”

2. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indul. A közterület elnevezését bárki kezdeményezheti.

(2) A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(3) Az új közterület elnevezésére beépítésének megkezdése előtt, területének közterületként való bejegyzésével egyidejűleg kell javaslatot tenni.

(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.”

3. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.”

4. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelet

b) 2. §-a,

e) 7. §-a,

g) 10. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.