Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 03. 03

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.03.

Egyházashetye Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A térítési díj hozzájárulás a házi segítségnyújtás és az étkeztetés személyi térítési díjának viseléséhez annak az ellátottnak a részére állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem )

„b) az étkeztetés esetében nem haladja meg az 82.000,- Ft-ot.”

(2) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A térítési díj hozzájárulás összege

a) házi segítség-nyújtás esetében 150,- Ft/óra,

b) étkeztetés esetében 150,- Ft/adag.”

2. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatás összege)

„a) az 50%-os normatív kedvezményben részesülő gyermek illetve tanuló esetében 125,- Ft/nap,
b) az 50%-os normatív kedvezményben nem részesülő gyermek illetve tanuló esetében 250,- Ft/nap.”

3. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

f) 1. melléklet 2. pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.