Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:
Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.
A költségvetés 2022. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2021. évi XC. törvény és mellékletei az irányadók.
2022-ben is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.
A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.
Önkormányzati bevételek
Az önkormányzati működés támogatása 25 065 423 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 560 000 Ft
közvilágítás fenntartásának támogatása 1 005 000 Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 1 222 895 Ft
közutak fenntartásának támogatása 504 700 Ft
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 600 000 Ft
szociális feladatok egyéb támogatása 5 394 000 Ft
szünidei gyermekétkeztetés támogatása 196 650 Ft
falugondnoki szolgálat támogatása 4 590 600 Ft
kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft
polgármester illetmény-, és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás 1 721 578 Ft
A közfoglalkoztatási program támogatása: 1 218 350 Ft.
Önkormányzatunk 14 000 000 Ft OEP finanszírozással számolt a háziorvosi ellátás működési bevételeként.
Bérleti díj bevételként a fodrászhelyiség bérleti díja 96 000 Ft-tal, a Művelődési ház bérleti díja 100 000 Ft-tal, illetve a Hetyei Berzsenyi Kft. által fizetett földbérleti díj 62 595 Ft-tal került tervezésre.
Közvetített szolgáltatásként a Vas Megyei Kormányhivatal által fizetett ügysegéd utáni költségeket 36 269 Ft-tal terveztük; a Cell-Coop Kft. által fizetett fűtési hozzájárulás összege 400 000 Ft, illetve az éves vízdíj összege 70 000 Ft.
A szennyvízzel kapcsolatos egyösszegű befizetések várható bevétele 1 510 044 Ft.
Az LTP-t részletekben fizető törlesztőktől, valamint letiltásokból 971 176 Ft összegű bevételt várunk.
Adóink várható bevételei 2022. évre vonatkozólag:
iparűzési adó 1 800 000 Ft
Előző évi pénzmaradványunk összege 54 088 766 Ft, amelyből 23 474 167 Ft kötelezettséggel terhelt.
Községünk lakosságszáma 2021. január 1-én 316 fő.
Önkormányzati kiadások
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.
Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.
Személyi juttatások között 4 fő közfoglalkoztatott bére; 1 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott bére, és 3 fő közalkalmazott bére került tervezésre.
Tiszteletdíjként a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíja, valamint költségtérítései kerültek tervezésre.
Egyéb külső személyi juttatás 300 000 Ft, amely magába foglalja a rendezvények reprezentációs költségeit is.
Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %.
Közlekedési költségtérítésként a körzeti ápolónő munkába járása került tervezésre 100 000 Ft összegben.
A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 10 181 250 Ft, melyből 196 650 Ft a szünidei gyermekétkeztetés támogatása, és 4 590 600 Ft a falugondnoki szolgálat támogatása.
Működési célú támogatásértékű kiadásaink:
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás részére 250 000 Ft
Múzsa Egyesület támogatása 250 000 Ft
Asztalitenisz csapat támogatása 100 000 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj 100 000 Ft
Összesen: 700 000 Ft
Dologi kiadások tervezésénél elsősorban a 2021. évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
Az 1. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként és rovatonként a kiadásokat.
Dologi kiadások összesen 17 800 455 Ft, ez tartalmazza az alábbiakat:
szakmai anyagok beszerzése 175 000 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése 1 390 000 Ft
közüzemi díjak 1 235 000 Ft
telefon és internetdíj 515 000 Ft
karbantartási szolgáltatások 300 000 Ft
bérleti és lízing díjak 780 000 Ft
egyéb szolgáltatások 3 750 000 Ft
vásárolt élelmezés 154 845 Ft
kiküldetések kiadásai 150 000 Ft
működési célú előzetesen felszámított áfa 2 150 610 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 200 000 Ft
Felújítási kiadásokra 22 105 967 Ft-ot, Beruházási kiadásokra 6 102 000 Ft-ot terveztünk a rendelet 5. melléklete alapján.
A felújítási kiadások tartalmazzák az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” c. pályázat keretén belül a Művelődési házban a nyílászáró szerkezetek cseréjét, födém szigetelés kialakítását, és egy faelgázosító kazán beépítését.
A beruházási kiadások a következőket tartalmazzák: Közösségi térre kiülő és kemence, Játszótérre kiülő elhelyezése, a falugondnoki szolgálathoz egy motoros háti permetező beszerzése.
Ilyen szintű kiadások és bevételek tervezése mellett önkormányzatunk tartalékának összege 24 793 199 Ft. Ezen összeg a be nem tervezett kiadásokra nyújthat fedezetet.
Kérem a 2022. évi költségvetés megvitatását és elfogadását.
Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.
Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst.8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. /2. melléklet /
A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2022-2025. évekre /3. és 4. melléklet/.
Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.
Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve az 5. mellékletben található.
Egyházashetye Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az 6. mellékletben található.
Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.
Egyházashetye Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot a 7. melléklet szerint képez.
Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 8. melléklet tartalmazza.