Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Egyházashetye Község Önkormányzata a község 2021. évi költségvetését az 3/2021. (II.25.) rendeletével fogadta el 90.222.866 Ft-os eredeti előirányzattal. A módosítások után költségvetésünk módosított előirányzatának összege 118.133.085 Ft-ra változott.
Teljesített bevételünk összege 118.133.085 Ft, teljesített kiadásaink összege 64.044.319 Ft, pénzmaradványunk 54.155.056 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet.
Az önkormányzat 2021. évi bevételei
Bevételeink jelentős részét az állami bevételek adják, ezek teljesítése 100 %-os.
A költségvetés bevételeinek megoszlása a következőképp alakult:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.707.125 Ft, ebből:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
14.479.145 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.575.302 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 182.400 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás 13.111.200 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások 3.048.574 Ft
Működési célú költs. támog. és kieg. támog.telj. 833.114 Ft
Elszámolásból származó bevételek telj. 6.840 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok műk. célú támog 125.550 Ft
Helyi önkormányzattól és azok költégvetsi szervétől műk.célú támog. bevételei 75.000 Ft
Önkormányzatunk az állami bevételeket nem teljes egészében használta fel, 52.478 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a szociális feladatok ellátásával kapcsolatosan.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.474.167 Ft, ebből:
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi ÁHT belül 24.474.167 Ft
Közhatalmi bevételek 4.349.446 Ft, ebből:
Jövedelemadók 2.995 Ft
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevétel 3.823.099 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek 523.352 Ft
Működési bevételek 2.384.400 Ft, ebből:
Szolgáltatások ellenértéke 339.376 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 236.478 Ft
Tulajdonosi bevételek 597.409 Ft
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 38 Ft
Egyéb különbféle működési bevételek 1.211.099 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.724.706 Ft, ebből
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 1.724.706 Ft
Finanszírozási bevételek 41.493.241 Ft, ebből:
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 40.597.239 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 896.002 Ft
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai
A költségvetés kiadásainak megoszlása a következőképp alakult:
Személyi juttatások 17.089.582 Ft, ebből:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 12.065.678 Ft
Béren kívüli juttatások 68.114 Ft
Közlekedési költségtérítés 84.750 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 147.494 Ft
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése 3.774.324 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatás (Megbízási díjak) 107.373 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) 841.849 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.358.367 Ft
Dologi kiadások 20.493.954 Ft, ebből:
Szakmai anyagok beszerzése 212.527 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése 2.150.819 Ft
Informatikai szolgáltatások 234.688 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 334.448 Ft
Közüzemi díjak 1.108.888 Ft
Vásárolt élelmezés 232.086 Ft
Bérleti és lízingdíjak 802.187 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 740.265 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7.460.000 Ft
Egyéb szolgáltatások 4.487.372 Ft
Kiküldetések kiadásai 170.242 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.123.332 Ft
Egyéb dologi kiadások 435.100 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.672.937 Ft, ebből:
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai 4.672.937 Ft
Egyéb működési célú kiadások 667.586 Ft, ebből:
Elvonások és befizetések 50.350 Ft
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás 217.236 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre 400.000 Ft
Beruházások 17.685.646 Ft, ebből:
Ingatlanok beszerzése, létesítése 1.126.869 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12.805.937 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3.752.840 Ft
Finanszírozási kiadások 1.043.862 Ft, ebből:
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.043.862 Ft
Önkormányzatunknak hosszú lejáratú hitele nincs.
Egyházashetye Község Önkormányzata a 2021. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta.
A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban ehhez saját erő biztosítása is szükséges, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az A. melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a B. melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C. melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat több éves kihatással járó dönt. számszerűsítése a D melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az E. melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az F. melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat vagyonkimutatása a G. és G/I. mellékletben található,
az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H. mellékletben került kimutatásra,
a beruházásokat, felújításokat a B/1. melléklet tartalmazza.