Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.03.
sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:
Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját bevételeink nagysága határozza meg.
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.
A költségvetés 2023. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2022. évi XXV. törvény és mellékletei az irányadók.
2023-ban is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.
2023. évben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez önkormányzatunk nem kap támogatást, azt most is közvetlenül Jánosháza kapja.
A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.
Önkormányzati bevételek
Az önkormányzati működés általános támogatása 24.800.254 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1.560.000 Ft
közvilágítás fenntartásának támogatása 1.055.000 Ft
közvilágítás kiegészítő támogatás 100.000 Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 1.222.895 Ft
közutak fenntartásának támogatása 504.700 Ft
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6.600.000 Ft
polgármesteri illetmény kiegészítő támogatás 1.721.578 Ft
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 5.142.300 Ft
szociális feladatok egyéb támogatása 4.433.000 Ft
Szociális ágazati pótlék 32.771 Ft
kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft
Kulturális faladatok bérjellegű támogatása 208.010 Ft
Bérleti díj esetében 320.000 Ft került tervezésre a bérleti szerződések alapján.
Adó várható bevételei 2023. évre vonatkozólag:
iparűzési adó 1.800.000 Ft
Előző évi pénzmaradványunk összege 37.328.884 Ft.
Önkormányzati kiadások
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.
Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.
Személyi juttatások között a Képviselő-testület tiszteletdíja, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok, 1 fő közművelődési szakember, 1 fő háziorvosi asszisztens és 3 fő közfoglalkoztatott 3 havi bére szerepel.
Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %, közfoglalkoztatottak esetében 6,5%.
A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 4.433.000 Ft, mely tanévkezdési, szülési, temetési, rendkívüli szociális támogatás, valamint idősek részére nyújtott támogatásként kerül felhasználásra
Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.
Működési célú támogatásértékű kiadásaink összesen 1.949.861 Ft, ebből:
- Jánosházi Közös Önk. Hiv. bértámogatás 996.000 Ft
- Jánosháza és Térsége Int. Fenntartón belül működő ÁMK 466.100 Ft
- Kemenesaljai Szoc. és Gy.jólét és Egészs.Intfennt, Társ 96.117 Ft
- Népjóléti Szolgálat feladatai 391.644 Ft
Dologi kiadások tervezésénél a 2022. évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
Rendezvényekre (falunap, idősek napja, Berzsenyi nap) 2.000.000 Ft került tervezésre.
Kérem a 2023. évi költségvetés megvitatását és elfogadását.
Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.
Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst.8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. /2. melléklet /
A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2023-2026. évekre /3. és 4. melléklet/.
Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.
Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve az 5. mellékletben található.
Egyházashetye Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az 6. mellékletben található.
Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.
Egyházashetye Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot a 7. melléklet szerint képez.
Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 8. melléklet tartalmazza.