Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013 (VIII.6.) önkormányzati rendelete

az avar- és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2013. 08. 07

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) A rendelet célja az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2) A rendelet hatálya Alsószölnök község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában

a) avar és kerti hulladék: az ingatlan, a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fő, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, egyéb növényi maradványok);

b) tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, bérlője.

3. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok


3. § (1) Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.

(2) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

4. Az égetés szabályai


4. § (1) Tüzet gyújtani és égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett

a) kedden 6-18 óra között,

b) csütörtökön 6-18 óra között lehetséges.


(2) Az égetés maximum 60 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

(3) Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl: oltóvíz, homok stb.)

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.

(6) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai stb.)

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

5. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

6. § Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.

5. Záró rendelkezés


7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 15/2009. (XII.05.) önkormányzati rendelet.

8.§ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel gondoskodik.