Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 06. 18

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal

a) kommunális adót,

b) helyi iparűzési adót vezet be.

I. Fejezet

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke

2. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4.000,-Ft/év.

Adómentesség, adókedvezmény

3. § Tárgyi adómentes:

a) a szükséglakás, a komfort nélküli lakás,

b) a telek,

c) állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló),

d) a lakás és az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő, továbbá a mezőgazdasági művelési földrészleten a mező- és erdőgazdasági tevékenység céljára létesített melléképület, melléképületrész,

e) az ideiglenes építmény, garázs.

4. § Személyi adómentesség, adókedvezmény keretében tárgyév január 1-jétől a 2. §-ban meghatározott adó mértékének 50%-t fizeti az adóalany, ha

a) az előző év végéig az adózó vagy a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs betöltötte a 70. életévét,

b) a saját háztartásában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

II. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Adó mértéke

5. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,4 %-a.

(2)1

III. Fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

Adó alapja, adó mértéke

6. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 400,-Ft.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § (2) bekezdését az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.