Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (X.7.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Alsószölnök Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: Kibocsátó).

II. Fejezet

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


2. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel;

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett Kibocsátótól, valamint a talajterhelési díjfizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

Díjmentesség


3. § Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, ha:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

Bejelentkezés, bevallás, a talajterhelési díj megfizetése


4. § (1) A Kibocsátó a tárgyévet követő március 31-ig köteles jelen rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon bevallást tenni.

(2) Az évközi változások esetén a díj fizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján

a) díj fizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,

b) díj fizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell benyújtani.

(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat 72100488-11073275 Talajterhelési díj számlája javára postautalványon kell megfizetni.

Ellenőrzési szabályok


5. § (1) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások valódiságát. Az ellenőrzések során először az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a kibocsátók bevallásával.

(2) Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási, díj-megállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek.

III. Fejezet

Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 9/2014. (IX.08.) önkormányzati rendelete.

Mellékletek