Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét

  • a) 196.591.778 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 101.968.546 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 55.647.576 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 38.975.656 Ft.

b) 196.591.778 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 108.355.691 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 86.183.631 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 2.052.456 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 36.923.200 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 6.387.145 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 30.536.055 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 36.923.200 forint,

ebből:

aaa) működési célú 6.387.145 forint,

aab) felhalmozási célú 30.536.055 forint.”

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2020. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 forint.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányítószervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

  • a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre,
  • b) az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a költségvetési szervet vezető jegyzőre ruházza át azzal,

hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020.01.01-jétől 50.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

  • a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,
  • b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

(3) Közszolgálati jogviszony esetén a szlovén nyelv tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke megegyezik a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alanyi jogú nyelvpótlékra jogosító nyelvek vonatkozásában meghatározott mértékkel.

(4) a képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/főben határozza meg.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[4]

Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek

2020. évi előirányzat

Kiadások

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

AKÖH

Összesen

Önkormányzat

AKÖH

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 169 842

0

85 169 842

Személyi juttatások

22 527 189

42 230 395

64 757 584

Közhatalmi bevételek

10 620 000

0

10 620 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 568 560

7 484 390

11 052 950

Működési bevételek

6 118 028

60 676

6 178 704

Dologi kiadások

19 244 943

9 891 709

29 136 652

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

481 800

0

481 800

Egyéb működési célú kiadások

2 926 705

0

2 926 705

Működési költségvetés

101 907 870

60 676

101 968 546

Működési költségvetés

48 749 197

59 606 494

108 355 691

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 589 942

0

51 589 942

Beruházások

448 800

4 538 874

4 987 674

Felhalmozási bevételek

2 000 000

0

2 000 000

Felújítások

81 015 957

0

81 015 957

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 057 634

2 057 634

Egyéb felhalmozási célú kiadások

180 000

0

180 000

Felhalmozási költségvetés

55 647 576

0

55 647 576

Felhalmozási költségvetés

81 644 757

4 538 874

86 183 631

Maradvány igénybevétele

35 891 993

3 083 663

38 975 656

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 994 697

0

1 994 697

Intézményfinanszírozás

0

61 001 029

61 001 029

Intézményfinanszírozás

61 001 029

0

61 001 029

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

57 759

0

57 759

Finanszírozási bevételek

35 891 993

64 084 692

99 976 685

Finanszírozási kiadások

63 053 485

0

63 053 485

Mindösszesen:

193 447 439

64 145 368

*257 592 807

Mindösszesen:

193 447 439

64 145 368

*257 592 807

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

128 053 025

0

128 053 025

Kötelező feladatok

130 886 410

0

130 886 410

Önként vállalt feladatok

4 393 385

0

4 393 385

Önként vállalt feladatok

1 560 000

0

1 560 000

Államigazgatási feladatok

61 001 029

64 145 368

64 145 368

Államigazgatási feladatok

61 001 029

64 145 368

64 145 368

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 193.447.439,- Ft

AKÖH bevételi, kiadási főösszege: + 64.145.368,- Ft

Intézményfinanszírozás : - 61.001.029,- Ft

Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont
bevételi, kiadási főösszege: 196.591.778,- Ft

2. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[5]

Az Önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

49 120 129

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 338 120

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 048 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

212 934

6

Közutak fenntartásának támogatása

683 270

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

-1 945 757

9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

48 450

10

Polgármesteri illetmény támogatása

477 200

11

Kiegészítő támogatás

225 321

12

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)

57 207 667

13

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14

Szociális feladatok egyéb támogatása

1 920 000

15

Szociális étkeztetés

1 241 840

16

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000

17

Gyermekétkeztetés támogatása

0

18

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+…17)

7 411 840

19

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 000 000

20

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások

573 600

21

Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)

67 193 107

22

Központi költségvetési szervektől

0

23

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

24

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

5 574 000

25

Elkülönített állami pénzalapoktól

260 245

26

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

12 082 490

27

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

28

Nemzetiségi önkormányzatoktól

60 000

29

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+….28)

17 976 735

30

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+29)

85 169 842

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

4

Központi költségvetési szervektől

0

5

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

51 589 942

6

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

7

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

8

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

9

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

10

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…10)

51 589 942

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+11)

51 589 942

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5)

0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

2 057 634

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5)

2 057 634

3. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[6]

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

4

Vagyoni típusú adók (2+3)

500 000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

10 000 000

6

Gépjárműadók

0

7

Termékek és szolgáltatások adói (5+6)

10 000 000

8

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

9

Egyéb bírság

0

10

Egyéb közhatalmi bevétel

120 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek (8+….10)

120 000

12

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)

10 620 000

4. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

90 000

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

4

Családi támogatások (2+3)

90 000

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

94 800

6

Települési támogatás (gyógyszer)

60 000

7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)

117 000

8

Települési támogatás (temetési támogatás)

120 000

9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0

10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9)

391 800

11

Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)

481 800

5. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[7]

Az önkormányzat 2020. évi beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

AKÖH

Összesen

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)

353 386

3 278 843

3 632 229

2.1

Egyéb informatikai eszközök

353 386

3 278 843

3 632 229

3

Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1)

0

271 000

271 000

3.1

Egyéb tárgyi eszköz

0

271 000

271 000

4

Beruházási célú ÁFA

95 414

989 031

1 084 445

5

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+..4)

448 800

4 538 874

4 987 674

6

Ingatlanok felújítása (6.1+6.2+6.3)

64 109 227

0

64 109 227

6.1

Magyar falu - temető fejlesztés

4 250 134

0

4 250 134

6.2

Magyar falu – utak felújítása

21 330 343

0

21 330 343

6.3

Térségfejlesztési program- tetőszerkezet felújítás

38 528 750

0

38 528 750

7

Felújítási célú ÁFA

16 906 730

0

16 906 730

8

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 6+7)

81 015 957

0

81 015 957

6. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[8]

Az Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

1 651 151

4

Központi költségvetési szerv - Bursa Hungarica

150 000

5

Fejezeti támogatás

110 000

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5)

1 911 151

7

Egyéb civil szervezeteknek

120 000

8

Háztartásoknak

0

9

Egyéb vállalkozásnak

573 600

10

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9)

693 600

11

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre

0

12

Elvonások és befizetések

321 954

13

Tartalék

0

14

Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)

2 926 705

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

0

4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak

180 000

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4)

180 000

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)

180 000

7. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2020. évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

---

0

0

8. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzata

Megnevezés

Alsószölnök Község Önkormányzata

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

Létszám mindösszesen

1

Köztisztviselők létszáma

0

9

9

2

Közalkalmazottak létszáma

2

0

2

3

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

3

0

3

4

Közfoglalkoztatottak létszáma

0

0

0

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: (1+…4)

5

9

14

6

polgármester (fő állású)

1

0

1

7

polgármester (tiszteletdíjas)

-

-

-

8

alpolgármester

1

0

1

9

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

0

3

10

Választott tisztségviselők összesen(6+…9)

5

0

5

11

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

0

1

12

Külső munkavállalók összesen (11)

1

0

1

9. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez[9]

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2020.01.31

57 759

3

Összesen

57 759

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2020.03.15
2020.09.15

10 620 000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatos

2 393 385

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

2020.12.31

2 000 000

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Összesen

15 013 385

10. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen

5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0


[1] A 2. § (1) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. § (3) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] Az 1. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 2. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 3. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[7] Az 5. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 6. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 9. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.