Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése


2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.


Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Bevételek főösszege

122 934 375

194 774 967

192 889 719

99,0

Kiadások főösszege

122 934 375

194 774 967

153 496 799

79,0


(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 112.360 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 11.170.721 Ft többlet.


(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a), és b) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.


(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2019. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.


(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 3.566.593 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 39.454.943 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 3.307.135 forint.


3.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.


5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.3. Záró rendelkezések


9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.