Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00

Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Alsószölnök Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek.

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Bevételek főösszege

133 885 159

196 591 778

194 482 882

99,0

Kiadások főösszege

133 885 159

196 591 778

138 689 664

71,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 459.335 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 16.732.142 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 459.335 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 459.335 Ft

aab) felhalmozási célú 0 Ft

(4) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1/a, 1/b, 1/c melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 4.248.227 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 32.487.207 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek

2020. év

Kiadások

2020.év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 257 227

85 169 842

85 067 456

Személyi juttatások

21 713 303

22 527 189

21 941 419

Közhatalmi bevételek

11 550 000

10 620 000

8 840 565

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 823 425

3 568 560

3 568 560

Működési bevételek

5 251 685

6 118 028

5 293 742

Dologi kiadások

17 963 237

19 244 943

17 272 959

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

481 800

481 800

417 143

Egyéb működési célú kiadások

1 908 039

2 926 705

2 924 844

Működési költségvetés

93 058 912

101 907 870

99 201 763

Működési költségvetés

45 889 804

48 749 197

46 124 925

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 589 942

51 589 942

Beruházások

0

448 800

448 800

Felhalmozási bevételek

2 000 000

2 000 000

0

Felújítások

31 738 336

81 015 957

32 487 207

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 057 634

2 057 634

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

180 000

180 000

Felhalmozási költségvetés

2 000 000

55 647 576

53 647 576

Felhalmozási költségvetés

31 738 336

81 644 757

33 116 007

Maradvány igénybevétele

35 742 584

35 891 993

35 891 993

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 994 697

1 994 697

1 994 697

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Intézményfinanszírozás

51 120 900

61 001 029

61 001 029

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

2 597 211

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

57 759

57 759

57 759

Finanszírozási bevételek

35 742 584

35 891 993

38 489 204

Finanszírozási kiadások

53 173 356

63 053 485

63 053 485

Mindösszesen:

130 801 496

193 447 439

191 338 543

Mindösszesen:

130 801 496

193 447 439

142 294 417

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

75 287 211

128 053 025

128 757 447

Kötelező feladatok

78 120 596

130 886 410

79 733 388

Önként vállalt feladatok

4 393 385

4 393 385

1 580 067

Önként vállalt feladatok

1 560 000

1 560 000

1 560 000

Államigazgatási feladatok

51 120 900

61 001 029

61 001 029

Államigazgatási feladatok

51 120 900

61 001 029

61 001 029

1/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek

2020. év

Kiadások

2020.év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Személyi juttatások

39 266 387

42 230 395

41 093 282

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 011 173

7 484 390

6 866 014

Működési bevételek

0

60 676

60 676

Dologi kiadások

7 328 003

9 891 709

5 637 553

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Működési költségvetés

0

60 676

60 676

Működési költségvetés

53 605 563

59 606 494

53 596 849

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Beruházások

599 000

4 538 874

3 799 427

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés

0

0

0

Felhalmozási költségvetés

599 000

4 538 874

3 799 427

Maradvány igénybevétele

3 083 663

3 083 663

3 083 663

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Intézményfinanszírozás

51 120 900

61 001 029

61 001 029

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

0

0

Finanszírozási bevételek

54 204 563

64 084 692

64 084 692

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Mindösszesen:

54 204 563

64 145 368

64 145 368

Mindösszesen:

54 204 563

64 145 368

57 396 276

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

54 204 563

64 145 368

64 145 368

Államigazgatási feladatok

54 204 563

64 145 368

57 396 276

1/c. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek

2020. év

Kiadások

2020.év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 257 227

85 169 842

85 067 456

Személyi juttatások

60 979 690

64 757 584

63 034 701

Közhatalmi bevételek

11 550 000

10 620 000

8 840 565

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 834 598

11 052 950

10 434 574

Működési bevételek

5 251 685

6 178 704

5 354 418

Dologi kiadások

25 291 240

29 136 652

22 910 512

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

481 800

481 800

417 143

Egyéb működési célú kiadások

1 908 039

2 926 705

2 924 844

Működési költségvetés

93 058 912

101 968 546

99 262 439

Működési költségvetés

99 495 367

108 355 691

99 721 774

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 589 942

51 589 942

Beruházások

599 000

4 987 674

4 248 227

Felhalmozási bevételek

2 000 000

2 000 000

0

Felújítások

31 738 336

81 015 957

32 487 207

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 057 634

2 057 634

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

180 000

180 000

Felhalmozási költségvetés

2 000 000

55 647 576

53 647 576

Felhalmozási költségvetés

32 337 336

86 183 631

36 915 434

Maradvány igénybevétele

38 826 247

38 975 656

38 975 656

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 994 697

1 994 697

1 994 697

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

2 597 211

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

57 759

57 759

57 759

Finanszírozási bevételek

38 826 247

38 975 656

41 572 867

Finanszírozási kiadások

2 052 456

2 052 456

2 052 456

Mindösszesen:

133 885 159

196 591 778

194 482 882

Mindösszesen:

133 885 159

196 591 778

138 689 664

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

75 287 211

128 053 025

128 757 447

Kötelező feladatok

78 120 596

130 886 410

79 733 388

Önként vállalt feladatok

4 393 385

4 393 385

1 580 067

Önként vállalt feladatok

1 560 000

1 560 000

1 560 000

Államigazgatási feladatok

54 204 563

64 145 368

64 145 368

Államigazgatási feladatok

54 204 563

64 145 368

57 396 276

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak, közhatalmi bevételeinek teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

32 976 000

49 120 129

49 120 129

2

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 338 120

1 338 120

1 338 120

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 048 000

2 048 000

2 048 000

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

212 934

212 934

212 934

5

Közutak fenntartásának támogatása

683 270

683 270

683 270

6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

- 1 945 757

- 1 945 757

- 1 945 757

8

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

48 450

48 450

48 450

9

Polgármesteri illetmény támogatása

477 200

477 200

477 200

10

Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

0

225 321

225 321

11

Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..10)

40 838 217

57 207 667

57 207 667

12

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

13

Szociális feladatok egyéb támogatása

1 672 000

1 920 000

1 920 000

14

Szociális étkeztetés

1 307 200

1 241 840

1 241 840

15

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000

4 250 000

4 250 000

16

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

17

Szociális ágazati pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

0

0

0

18

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…17)

7 229 200

7 411 840

7 411 840

19

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

20

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

573 600

573 600

21

Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20)

49 867 417

67 193 107

67 193 107

22

Központi költségvetési szervektől

0

0

0

23

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

8 876 392

0

0

24

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

5 131 200

5 574 000

5 574 000

25

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

260 245

260 245

26

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

12 382 218

12 082 490

11 980 104

27

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

28

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

60 000

60 000

29

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra

0

0

0

30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+….29)

26 389 810

17 976 735

17 874 349

31

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)

76 257 227

85 169 842

85 067 456

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

2

Központi költségvetési szervektől

0

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

51 589 942

51 589 942

4

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

5

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

6

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

0

0

7

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

8

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+…8)

0

51 589 942

51 589 942

10

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9+10)

0

51 589 942

51 589 942

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Nonprofit gazdasági társaságoktól

0

0

0

2

Egyéb civil szervezetektől

0

0

0

3

Háztartásoktól

0

0

0

4

Pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (1+…5)

0

0

0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Nonprofit gazdasági társaságoktól

0

0

0

2

Egyéb civil szervezetektől

0

0

0

3

Háztartásoktól

0

0

0

4

Pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

2 057 634

2 057 634

6

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…5)

0

2 057 634

2 057 634

5. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

500 000

455 236

3

Vagyoni típusú adók (1+2)

500 000

500 000

455 236

4

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

10 000 000

10 000 000

8 267 129

5

Gépjárműadók

1 000 000

0

0

6

Termékek és szolgáltatások adói (4+5)

11 000 000

10 000 000

8 267 129

7

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

0

0

8

Talajterhelési díj

50 000

0

0

9

Egyéb közhatalmi bevétel

0

120 000

118 200

10

Egyéb közhatalmi bevételek (7+8+9)

50 000

120 000

118 200

11

Közhatalmi bevételek (3+6+10)

11 550 000

10 620 000

8 840 565

3. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2020. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

3

--------

0

0

0

0

0

0

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése

Alsószölnök Község Önkormányzata

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)

0

353 386

353 386

315 000

3 278 843

2 720 731

2.1 Eszközök beszerzése, hálózat kiépítése

0

0

0

315 000

3 278 843

2 720 731

2.2 Notebook, projektor beszerzés

0

353 386

353 386

0

0

0

3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1…+3.7)

0

0

0

157 000

271 000

270 944

3.1 Egyéb tárgyi eszközök (AKÖH)

0

0

0

157 000

271 000

270 944

4. Beruházási célú ÁFA

0

95 414

95 414

127 000

989 031

807 752

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4):

0

448 800

448 800

599 000

4 538 874

3 799 427

1.Ingatlanok felújítása (1.1…+1.4)

24 990 817

64 109 227

25 580 477

0

0

0

1.1 MFP-utak felújítása

21 077 415

21 330 343

21 330 343

0

0

0

1.2 MFP – Temető fejlesztés

3 913 402

4 250 134

4 250 134

0

0

0

1.3 Térségfejlesztési program-tetőszerkezet felújítása

0

38 528 750

0

0

0

0

2. Felújítási célú ÁFA

6 747 519

16 906 730

6 906 730

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2):

31 738 336

81 015 957

32 487 207

0

0

0

5. melléklet

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 2020. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások

0

0

0

3

Családi támogatások (2)

0

0

0

4

Települési támogatás (lakásfenntartás)

94 800

94 800

128 000

5

Települési támogatás (gyógyszer)

60 000

60 000

95 000

6

Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)

117 000

117 000

38 500

7

Települési támogatás (temetési támogatás)

120 000

120 000

125 643

8

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított támogatás (beiskolázási segély)

90 000

90 000

30 000

9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0

0

0

10

Egyéb nem intézményi ellátások (4+….9)

481 800

481 800

417 143

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+10)

481 800

481 800

417 143

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatának teljesítése

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Köztisztviselők létszáma

9

9

9

3

Közalkalmazottak létszáma

2

2

2

4

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

3

3

2

5

Közfoglalkoztatottak létszáma

1

1

1

6

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (2+3+4+5)

15

15

14

7

polgármester (főállású)

1

1

1

8

polgármester (tiszteletdíjas)

0

0

0

9

alpolgármester

1

1

1

10

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

3

3

11

Választott tisztségviselők összesen (7+8+9+10)

5

5

5

12

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

1

1

13

Külső munkavállalók összesen (12)

1

1

1

7. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés

2019. év

2020.év

1

Alaptevékenység maradványa

39 392 920

55 793 218

2

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

3

Összes maradvány (1+2)

39 392 920

55 793 218

4

Alaptevékenység szabad maradványa

3 083 663

6 749 092

5

ebből a KÖH szabad maradványa

3 083 663

6 749 092

6

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (8…+14)

36 309 257

49 044 126

7

A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:

8

- Térségfejlesztési program -tetőszerkezet felújítása

0

44 469 789

9

- védőnői szolgálat maradványára

702 265

0

10

- Rendkívüli önkormányzati támogatás fel nem használt részére

1 596 091

0

11

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 994 697

2 597 211

12

- Magyar falu pályázatok célra

30 408 248

0

13

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás célra

290 000

0

14

- Szennyvízközmű elkülönített számla maradványára

1 317 956

1 977 126

8. melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Alsószölnök Község Önkormányzata

Alsószölnöki KÖH

2019. év

2020. év

2019. év

2020. év

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 576 202

10 288 993

0

0

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 504 620

3 125 780

42 116

39 116

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 107 459

1 494 101

0

0

4

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)

17 188 281

14 908 874

42 116

39 116

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

61 497 935

67 193 107

49 518 610

61 001 029

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 982 551

17 874 349

6 006 865

0

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38 409 328

20 641 671

0

0

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

29 306 028

8 096 054

42 116

21 558

9

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)

145 195 842

113 805 181

55 567 591

61 022 587

10

Anyagköltség

2 961 547

2 739 406

1 158 138

1 451 564

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 229 456

10 365 556

4 065 784

3 490 911

12

Eladott szolgáltatások értéke

0

0

0

0

13

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)

17 191 003

13 104 962

5 223 922

4 942 475

14

Bérköltség

10 415 317

15 195 543

32 845 229

35 795 180

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 177 892

8 416 600

7 391 618

5 393 856

16

Bérjárulékok

3 996 478

3 518 679

7 532 523

7 063 612

17

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

24 589 687

27 130 822

47 769 370

48 252 648

18

Értékcsökkenési leírás

15 862 265

12 271 821

318 119

1 778 984

19

Egyéb ráfordítások

78 354 431

76 358 521

1 154 782

1 502 830

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19)

26 386 737

-152 071

1 143 514

4 584 766

21

Kapott kamatok

11

22

2

2

22

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)

11

22

2

2

23

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

27 481

2 176

0

0

24

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)

27 481

2 176

0

0

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)

- 27 470

-2 154

2

2

26

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)

26 359 267

-154 225

1 143 516

4 584 768

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevétele és annak felhasználása

Ft-ban

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

Építményadó

0

0

0

3

Telekadó

0

0

0

4

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

5

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

500 000

455 236

6

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

7

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 000 000

10 000 000

8 267 129

8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

9

Helyi adók összesen

10 500 000

10 500 000

8 722 365

Ft-ban

1

Az adóbevétel felhasználásának

2

Jogcíme, területe

Indoka

Összege

3

Működés biztosítása

A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.

8 722 365

4

Felhasznált adóbevétel összesen:

8 722 365