Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 03. 01

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezésről

2023.03.01.

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata a tulajdonában és üzemeltetésében álló, Alsószölnök 037 hrsz.-ú köztemető (a továbbiakban: temető) fenntartásával gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.

2. § A temető rendeltetésszerű használatához az önkormányzat biztosítja:

a) a temetőhöz vezető utat,

b) gépkocsi parkoláshoz a várakozó helyet,

c) a temető bekerítését a helyi építési szabályzat által meghatározottak szerint,

d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését,

e) vízvételi helyet,

f) illemhelyet,

g) ravatalozót

2. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

3. § (1) A temető nyitvatartása: folyamatos

(2) 14 éven aluli személy a temetőben felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

(3) A ravatalozó ingyenesen vehető igénybe.

4. § (1) A temetőben tilos minden olyan tevékenység, amely a kegyeleti érzéseket, a szertartások rendjét sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A temető területén avar és elszáradt virágmaradvány égetése tilos.

(3) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyákat vagy mécseseket gyújtott.

(4) A temető területén a temetőlátogatók részéről csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok és cserepes növények helyezhetők el.

(5) A sírhelyek és sírboltok mellé ülőpadot elhelyezni a sírhely, sírbolt környezetétől függően, csak az önkormányzat előzetes hozzájárulásával lehet.

(6) Tilos a temetési helyeket, a temető fáit, bokrait, a temető épületeit megrongálni vagy beszennyezni.

(7) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

(8) A temető területén gépjárművel – halottszállítás, mozgáskorlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével - motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos.

(9) Állatokat – vakvezető és rendőrségi kutya kivételével - a temető területére bevinni tilos.

3. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak,növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

5. § A temetési helyeket a polgármester jelöli ki.

6. § A temetési hely lehet

a) egyes felnőtt sírhely,

b) egyes felnőtt mélyített sírhely

c) kettes felnőtt sírhely,

d) hármas felnőtt sírhely

e) gyermek sírhely,

f) urnasírhely

7. § (1) A sírhelyek méretei:

a) egyes felnőtt sírhely 210 cm hosszú, 90 cm széles

b) kettes felnőtt sírhely 210 cm hosszú, 180 cm széles

c) hármas felnőtt sírhely 210 cm hosszú, 270 cm széles

d) gyermeksírhely 130 cm hosszú, 60 cm széles

e) urnasírhely 100 cm hosszú, 60 cm széles

f) kettes sírbolt 260 cm hosszú, 150 cm széles

(2) A temetési helyek egymástól való oldaltávolsága 50 cm.

8. § (1) Egy urnasírba maximum négy urna helyezhető el.

(2) Az urna koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén egyes sírhelybe négy urna, kettes sírhelybe nyolc urna helyezhető el.

9. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(2) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról, a sírhely állagának megóvásáról, karbantartásáról, helyreállításáról a temetési hely felett rendelkező személy köteles gondoskodni.

(3) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(4) A temetési helyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 2 méteres magasságot.

(5) A temetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő konténerekben lehet elhelyezni, egyéb zöld hulladék, háztartási hulladék, építési törmelék lerakása tilos.

(6) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(8) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

4. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

10. § (1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - az Önkormányzatnál legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az Önkormányzat ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.

(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

5. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának díja

11. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) urnasírhely esetén 25 év

12. § A sírhelyek megváltása és újra váltása vonatkozásában az önkormányzat díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg.

13. § (1) Ez a Rendelet 2023. március 1-jétől lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről szóló 4/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelet.