Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 12. 08

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.12.08.

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal

a) kommunális adót,

b) helyi iparűzési adót,

c) idegenforgalmi adót vezet be.

I. Fejezet

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

2. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4.000,-Ft/év.

3. § Tárgyi adómentes:

a) a szükséglakás, a komfort nélküli lakás,

b) a telek,

c) állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló),

d) a lakás és az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő, továbbá a mezőgazdasági művelési földrészleten a mező- és erdőgazdasági tevékenység céljára létesített melléképület, melléképületrész,

e) az ideiglenes építmény, garázs.

4. § Személyi adómentesség, adókedvezmény keretében tárgyév január 1-jétől a 2. §-ban meghatározott adó mértékének 50%-t fizeti az adóalany, ha

a) az előző év végéig az adózó vagy a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs betöltötte a 70. életévét,

b) a saját háztartásában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

II. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

5. §1 Iparűzési tevékenység után az adóalap 1,4 %-a.

III. Fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

6. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 400,-Ft.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet 2023. június 19-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 5/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet.

1

Az 5. § az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.