Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati intézményre terjed ki.

2. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szervét is - a 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítését 526.784.700 Ft-ban, kiadási teljesítését 451.482.740 Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat létszám adatai]

Az önkormányzat és intézményénél a foglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat bevételei]

(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 526.784.700 Ft bevétellel határozza meg.

(2) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeit az 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a közhatalmi bevételekből származó bevételeit 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat az egyéb felhalmozási bevételeit 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatásaiból származó bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat kiadásai]

(1) A Képviselő-testület a 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 451.482.740 Ft kiadással határozza meg.

(2) Az önkormányzat a finanszírozási kiadásainak, finanszírozási bevételeinek teljesítését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülre kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházások, felújítások felhalmozási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak forrásait a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat az általános és céltartalék képzését a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak, az intézmény finanszírozását a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat és intézménye előirányzat felhasználási tervet a 17. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona]

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegadatait működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását bruttó érték, értékcsökkenés / értékvesztés, nettó érték szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat pénzeszköz változását a 21. melléklet tartalmazza

7. § Az Önkormányzat maradvány kimutatása]

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 22. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat eredmény kimutatása]

Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

9. § Közvetett támogatások részletezése]

(1) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményt a magánszemélyek kommunális adója esetében állapított meg. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 10.000 Ft. 40%-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt, ha ténylegesen életvitelszerűen Csörötnek községben lakik. 60 %-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt, ha ténylegesen életvitelszerűen Csörötnek községben lakik és az adó alapjául szolgáló lakásban egyedül él.

(2) Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 24. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

10. § Az önkormányzat adósságának állománya, többéves kihatással járó döntések]

(1) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az önkormányzat fennálló hitelterhének törlesztési ütemezését a 25. melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó feladatokkal kapcsolatos hiteltörlesztés, hitelfelvétellel kapcsolatos előirányzatokat a 26. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 27. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 28. melléklet szerint 2021. december 31-én hitellel nem rendelkezik.

11. § A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések]

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza.

12. § A helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadásai]

Az önkormányzat Környezetvédelmi Alap számla bevételei és kiadásainak alakulását a 30. melléklet tartalmazza.

13. § Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.