Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
1) Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletét. A rendelet és mellékletei az Áht., valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 157. § alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.
2) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.
- költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
- környezeti, egészségi hatás: a rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásimegalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:
(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) * a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
3) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a alapján ha az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely uniós jogi aktus rendelkezései alapján a jogszabály tervezetét az Európai Unió egyes intézményeinek és tagállamainak, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak előzetesen bejelentésre vagy egyéb véleményezésre (a továbbiakban együtt: előzetes bejelentés) meg kell küldeni, az előzetes bejelentést a Kormány által rendeletben meghatározott eljárásban kell lefolytatni: az önkormányzat költségvetési rendeletet nem tartalmaz olyan intézkedést mely előzetes bejelentésre vagy egyéb véleményezésre kötelezett.
4)Megfelelés magasabb szintű jogszabályoknak:
- az önkormányzat zárszámadási rendelete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 91. §, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról előírásainak megfelelően a szükséges bontásban és részletezettséggel tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § határozza meg a rendelet hatályát.
A 2. §-hoz
A 2. § tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési kiadási, bevételi teljesítésének összegét.
A 3. §-hoz
A rendelet rögzíti az önkormányzat és intézménye költségvetési létszám adatait.
A 4. §-hoz
A rendelet 4. §-a az önkormányzat bevételeit észletezi forrásonkénti szerinti bontásban.
Az 5 §-hoz
A rendelet 5. §-a s kiadásokat részletezi az Áht. szerinti bontásban.
A 6. §-hoz
A rendelet 6. §-a az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát rögzíti.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát tartalmazza.
A 8. §-hoz
Az önkormányzat eredmény kimutatását tartalmazza.
A 9. §-hoz
Az önkormányzat közvetett támogatásainak részletezését tartalmazza.
A 10. §-hoz
Az önkormányzat adósságának állományát, többéves kihatással járó döntéseket tartalmazza.
A 11. §-hoz
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből adódó kötelezettségek, részesedések alakulását tartalmazza
A 12. §-hoz
Az önkormányzat Környezetvédelmi Alap számla bevételei és kiadásainak alakulását tartalmazza
A 13. §-hoz
A szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.