Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04- 2021. 12. 04

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.04.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 157.811.815 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 58.962.598 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52.423.933 Ft, finanszírozási bevételek összege: 46.425.284 Ft.

b) 157.811.815 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 117.240.392 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 38.982.965 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.588.458 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.376.029 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 37.606.936 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 0 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 36.627.011 Ft-ban állapítja meg, amelyek célonkénti részletes adatait a 8.melléklet tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 47.338.533 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Önkorm.ei.

Összesen

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

21112458

21112458

22030698

22030698

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3116000

3116000

3116000

3116000

K3. Dologi kiadások

31705970

31705970

34394937

34394937

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4099000

4099000

4099000

4099000

K5. Egyéb működési célú kiadások

9252768

9252768

53599757

53599757

K6. Beruházási kiadások

0

1376029

1376029

K7. Felújítások

36627011

36627011

37606936

37606936

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

105913207

105913207

156223357

156223357

K9. Finanszírozási kiadások

1588458

1588458

1588458

1588458

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

107501665

107501665

157811815

157811815

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

48255700

48255700

49225033

49225033

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2499707

2499707

52423933

52423933

B3. Közhatalmi bevételek

5500000

5500000

6000000

6000000

B4. Működési bevételek

3737565

3737565

3737565

3737565

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

59992972

59992972

111386531

111386531

B8. Finanszírozási bevételek

47508693

47508693

46425284

46425284

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

107501665

107501665

157811815

157811815”

2. melléklet

2. melléklet
Bevételek (Ft)
Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21184618

21184618

21314796

21314796

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9706000

9706000

9973644

9973644

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6550833

6550833

6305319

6305319

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16256833

16256833

16278963

16278963

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

540188

540188

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

276837

276837

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

39711451

39711451

40680784

40680784

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8544249

8544249

8544249

8544249

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48255700

48255700

49225033

49225033

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2499707

2499707

52423933

52423933

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2499707

2499707

52423933

52423933

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3100000

3100000

3100000

3100000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2400000

2400000

2400000

2400000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2400000

2400000

2900000

2400000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

5500000

5500000

6000000

6000000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2846218

2846218

2846218

2846218

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

332815

332815

332815

332815

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

558532

558532

558532

558532

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

3737565

3737565

3737565

3737565

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

59992972

59992972

111386531

111386531

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9181682

9181682

8098273

8098273

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

38327011

38327011

38327011

38327011

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

47508693

47508693

46425284

46425284

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47508693

47508693

46425284

46425284

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

47508693

47508693

46425284

46425284

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

107501665

0

0

107501665

157811815

0

0

157811815”

3. melléklet

3. melléklet
Kiadások (Ft)
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15410550

15410550

15410550

15410550

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

300000

300000

300000

300000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

441720

441720

441720

441720

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

300000

300000

300000

300000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16452270

16452270

16452270

16452270

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4660188

4660188

4660188

4660188

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

600000

600000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

318240

318240

Külső személyi juttatások

K12

4660188

4660188

5578428

5578428

Személyi juttatások

K1

21112458

21112458

22030698

22030698

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3116000

3116000

3116000

3116000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

385000

385000

385000

385000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3462000

3462000

3462000

3462000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

3847000

3847000

3847000

3847000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

80000

80000

220000

220000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

240000

240000

240000

240000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

320000

320000

460000

460000

Közüzemi díjak

K331

3887000

3887000

4468067

4468067

Vásárolt élelmezés

K332

7326430

7326430

7326430

7326430

Bérleti és lízing díjak

K333

1653000

1653000

1653000

1653000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2830000

2830000

2830000

2830000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

4967676

4967676

4967676

4967676

Szolgáltatási kiadások

K33

20664106

20664106

21245173

21245173

Kiküldetések kiadásai

K341

55000

55000

55000

55000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

55000

55000

55000

55000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6351864

6351864

6370764

6370764

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

1949000

1949000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

468000

468000

468000

468000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6819864

6819864

8787764

8787764

Dologi kiadások

K3

31705970

31705970

34394937

34394937

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

1180000

1180000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2919000

2919000

2919000

2919000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4099000

4099000

4099000

4099000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4378224

4378224

4378224

4378224

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1128000

755000

1883000

1128000

755000

1883000

Tartalékok

K513

2991544

2991544

47338533

47338533

Egyéb működési célú kiadások

K5

8497768

755000

9252768

52844757

755000

53599757

Működési költségvetés előirányzat csoport

68531196

755000

69286196

116485392

755000

117240392

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1085249

1085249

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

290780

290780

Beruházások

K6

0

0

1376029

1376029

Ingatlanok felújítása

K71

28840108

28840108

29820033

29820033

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7786903

7786903

7786903

7786903

Felújítások

K7

36627011

36627011

37606936

37606936

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

36627011

0

36627011

38982965

0

38982965

Költségvetési kiadások

K1-K8

105158207

755000

105913207

155468357

755000

156223357

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1588458

1588458

1588458

1588458

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1588458

1588458

1588458

1588458

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1588458

1588458

1588458

1588458

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

106746665

755000

0

107501665

157056815

755000

0

157811815”

4. melléklet

4. melléklet
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2021. évi hozzájárulásokról TÁJÉKOZTATÓ Ft-ban Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
2021. évi hozzájárulásokról tájékoztató

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Sor-

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

szám

Ft/fő

2021

2021

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

1.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

4 993 917

4 993 917

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 326 547

4 326 547

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

1 560 095

1 560 095

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

2 578 081

2 578 081

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2700

7 725 978

7 856 156

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

21 184 618

21 314 796

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 227 000

5 227 000

1.3.2.

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

4 479 000

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 706 000

9 706 000

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

2 566 080

2 566 080

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

3 984 753

3 739 239

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 550 833

6 305 319

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2.1.6.41.

25.000 fő>= lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása

540 188

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

267 644

2.1.6.30.

A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege

276 837

Állami hozzájárulás mindösszesen:

39 711 451

40 680 784”

5. melléklet

5. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3100000

3100000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

3100000

3100000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2400000

2900000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2400000

2900000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2400000

2900000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0”

6. melléklet

6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől Tankerület iskola rezsi

B16

2562000

2562000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

2977200

2977200

elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.

B16

1550089

1550089

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge

B16

1454960

1454960

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8544249

8544249

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

2499707

52423933

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2499707

52423933

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)
Beruházások és felújítások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1085249

1085249

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

290780

290780

Beruházások

K6

0

0

1376029

1376029

Ingatlanok felújítása

K71

28840109

28840109

29820034

29820034

Magyar Falu faluház

19777689

19777689

19777689

19777689

Magyar Falu háziorvosi rendelő

8275020

8275020

9254945

9254945

Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás

787400

787400

787400

787400

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7786902

7786902

7786902

7786902

Felújítások

K7

36627011

36627011

37606936

37606936

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

1085249

290780

1376029

0

0

Beruházások K6

1085249

290780

1376029

Ingatlanok felújítása K71

28840109

7786902

36627011

29820034

7786902

37606936

Magyar Falu faluház

19777689

5340026

25117715

19777689

5340026

25117715

Magyar falu háziorvosi rendelő

8275020

2234276

10509296

9254945

2234276

11489221

Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás

787400

212600

1000000

787400

212600

1000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítások K7

28840109

7786902

36627011

29820034

7786902

37606936

8. melléklet

10. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Általános és céltartalékok (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

2991544

2991544

47338533

47338533

Céltartalékok-

K512