Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04- 2022. 11. 28

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.04.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 110.486.794 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 68.487.992 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 41.998.802 Ft.

b) 110.486.794 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 80.866.641 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27.924.226 Ft, a finanszírozási kiadások összege: 1.695.927 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 0 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 27.924.226 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 10 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 8.269.068 Ft összegben a 10. melléklet szerint.

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel- fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Hosszúpereszteg Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Összesített költségvetés

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

24552155

24552155

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3233009

3233009

K3. Dologi kiadások

33904775

33904775

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4079000

4079000

K5. Egyéb működési célú kiadások

15097702

15097702

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

27924226

27924226

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

108790867

108790867

K9. Finanszírozási kiadások

1695927

1695927

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

110486794

110486794

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56365973

56365973

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

7700000

7700000

B4. Működési bevételek

4422019

4422019

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

68487992

68487992

B8. Finanszírozási bevételek

41998802

41998802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

110486794

110486794

2. melléklet

Bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

25907574

25907574

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

10445300

10445300

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6175562

6175562

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16620862

16620862

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1957827

1957827

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46756263

46756263

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9609710

9609710

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

56365973

56365973

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3500000

3500000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4000000

4000000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200000

200000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4200000

4200000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

7700000

7700000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3052590

3052590

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

610500

610500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

758929

758929

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek

B4082

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

4422019

4422019

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

68487992

68487992

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16074576

16074576

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

25924226

25924226

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

41998802

41998802

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

41998802

41998802

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

41998802

41998802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

110486794

0

0

110486794

3. melléklet

Kiadások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17205196

17205196

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

300000

300000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

292860

292860

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17798056

17798056

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6254099

6254099

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500000

500000

Külső személyi juttatások

K12

6754099

6754099

Személyi juttatások

K1

24552155

24552155

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3233009

3233009

Szakmai anyagok beszerzése

K311

109000

109000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3835000

3835000

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

3944000

3944000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

220000

220000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190000

190000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

410000

410000

Közüzemi díjak

K331

4240000

4240000

Vásárolt élelmezés

K332

6363223

6363223

Bérleti és lízing díjak

K333

1500000

1500000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2970000

2970000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

Egyéb szolgáltatások

K337

6158652

6158652

Szolgáltatási kiadások

K33

21231875

21231875

Kiküldetések kiadásai

K341

65000

65000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

65000

65000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6293900

6293900

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1700000

1700000

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

260000

260000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8253900

8253900

Dologi kiadások

K3

33904775

33904775

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2899000

2899000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4079000

4079000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4339634

4339634

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1234000

1255000

2489000

Tartalékok

K513

8269068

8269068

Egyéb működési célú kiadások

K5

13842702

1255000

15097702

Működési költségvetés előirányzat csoport

79611641

1255000

80866641

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

21987536

21987536

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5936690

5936690

Felújítások

K7

27924226

27924226

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

27924226

0

27924226

Költségvetési kiadások

K1-K8

107535867

1255000

108790867

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1695927

1695927

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1695927

1695927

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1695927

1695927

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

109231794

1255000

0

110486794

4. melléklet

Állami támogatások

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2022. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

Ft-ban

Sor-

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

szám

Ft/fő

2022

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

1.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

5 835 973

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 126 882

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

2 175 394

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 149 589

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2700

9 619 736

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

25 907 574

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 303 000

1.3.2.

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 445 300

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

2 808 312

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

3 367 250

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 175 562

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás

1 957 827

Állami hozzájárulás mindösszesen:

46 756 263

5. melléklet

Helyi adók

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3500000

telekadó

B34

Vagyoni típusú adók

B34

3500000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4000000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

4000000

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

200000

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4200000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől Tankerület iskola rezsi

B16

2639000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

4247772

elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.

B16

1522938

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge

B16

1200000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9609710

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet

Szociális kiadások

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

1180000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

2619000

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

200000

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

80000

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2899000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4079000

8. melléklet

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

21987536

21987536

Magyar Falu óvoda pályázat

20412736

20412736

Pályázatban nem szereplő felújítás

787400

787400

Művelődési ház tető,…

787400

787400

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5936690

5936690

Felújítások

K7

27924226

27924226

Megnevezés

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

0

Beruházások K6

Ingatlanok felújítása K71

21987536

5936690

27924226

Magyar Falu óvoda

20412736

5511490

25924226

Pályázatban nem szereplő felújítás

787400

212600

1000000

Művelődési ház tető

787400

212600

1000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítások K7

21987536

5936690

27924226

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése, Átadott pénzeszközök

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

3758134

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

441500

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4349634

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

500000

egyéb civil szervezetek részére

K511

755000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000

K511

1224000

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2479000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

10. melléklet

Általános és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

8269068

8269068

Céltartalékok-

K512

11. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

4

4

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

5

5

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

6

6

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

10

10

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)