Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 29

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.29.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét)

„a) 108.271.193 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 69.267.366 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 39.003.827 Ft.
b) 108.271.193 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 78.145.040 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 28.430.226 Ft, a finanszírozási kiadások összege: 1.695.927 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 506.000 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 27.924.226 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 1.947.463 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Önkorm.ei.

Összesen

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

24552155

24552155

26452155

26452155

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3233009

3233009

3233009

3233009

K3. Dologi kiadások

33904775

33904775

35504779

35504779

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4079000

4079000

4079000

4079000

K5. Egyéb működési célú kiadások

15097702

15097702

8876097

8876097

K6. Beruházási kiadások

0

506000

506000

K7. Felújítások

27924226

27924226

27924226

27924226

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

108790867

108790867

106575266

106575266

K9. Finanszírozási kiadások

1695927

1695927

1695927

1695927

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

110486794

110486794

108271193

108271193

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56365973

56365973

57145347

57145347

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

7700000

7700000

7700000

7700000

B4. Működési bevételek

4422019

4422019

4422019

4422019

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

68487992

68487992

69267366

69267366

B8. Finanszírozási bevételek

41998802

41998802

39003827

39003827

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

110486794

110486794

108271193

108271193

2. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

25907574

25907574

25907574

25907574

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

10445300

10445300

10586370

10586370

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6175562

6175562

6175562

6175562

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16620862

16620862

16761932

16761932

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1957827

1957827

2596131

2596131

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46756263

46756263

47535637

47535637

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9609710

9609710

9609710

9609710

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

56365973

56365973

57145347

56365973

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3500000

3500000

3500000

3500000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4000000

4000000

4000000

4000000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200000

200000

200000

200000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4200000

4200000

4200000

4200000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

7700000

7700000

7700000

7700000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3052590

3052590

3052590

3052590

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

610500

610500

610500

610500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

758929

758929

758929

758929

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

4422019

4422019

4422019

4422019

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

68487992

68487992

69267366

69267366

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16074576

16074576

13079601

13079601

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

25924226

25924226

25924226

25924226

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

41998802

41998802

39003827

39003827

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

41998802

41998802

39003827

39003827

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

41998802

41998802

39003827

39003827

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

110486794

0

0

110486794

108271193

0

0

108271193

3. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17205196

17205196

17205196

17205196

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

300000

300000

300000

300000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

292860

292860

342860

342860

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

600000

600000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17798056

17798056

18448056

18448056

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6254099

6254099

6254099

6254099

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1000000

1000000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500000

500000

750000

750000

Külső személyi juttatások

K12

6754099

6754099

8004099

8004099

Személyi juttatások

K1

24552155

24552155

26452155

26452155

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3233009

3233009

3233009

3233009

Szakmai anyagok beszerzése

K311

109000

109000

109000

109000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3835000

3835000

3835000

3835000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

3944000

3944000

3944000

3944000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

220000

220000

220000

220000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190000

190000

190000

190000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

410000

410000

410000

410000

Közüzemi díjak

K331

4240000

4240000

4940000

4940000

Vásárolt élelmezés

K332

6363223

6363223

6363223

6363223

Bérleti és lízing díjak

K333

1500000

1500000

2000000

2000000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2970000

2970000

2970000

2970000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

6158652

6158652

6158652

6158652

Szolgáltatási kiadások

K33

21231875

21231875

22431875

22431875

Kiküldetések kiadásai

K341

65000

65000

465000

465000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

65000

65000

465000

465000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6293900

6293900

6293900

6293900

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1700000

1700000

1700000

1700000

Kamatkiadások

K353

0

4

4

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

260000

260000

260000

260000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8253900

8253900

8253904

8253904

Dologi kiadások

K3

33904775

33904775

35504779

35504779

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

1180000

1180000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2899000

2899000

2899000

2899000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4079000

4079000

4079000

4079000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4339634

4339634

4439634

4439634

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1234000

1255000

2489000

1234000

1255000

2489000

Tartalékok

K513

8269068

8269068

1947463

1947463

Egyéb működési célú kiadások

K5

13842702

1255000

15097702

7621097

1255000

8876097

Működési költségvetés előirányzat csoport

79611641

1255000

80866641

76890040

1255000

78145040

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

400000

400000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

106000

106000

Beruházások

K6

0

0

506000

506000

Ingatlanok felújítása

K71

21987536

21987536

21987536

21987536

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5936690

5936690

5936690

5936690

Felújítások

K7

27924226

27924226

27924226

27924226

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

27924226

0

27924226

28430226

0

28430226

Költségvetési kiadások

K1-K8

107535867

1255000

108790867

105320266

1255000

106575266

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1695927

1695927

1695927

1695927

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1695927

1695927

1695927

1695927

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1695927

1695927

1695927

1695927

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

109231794

1255000

0

110486794

107016193

1255000

0

108271193

4. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Állami támogatások

Ft-ban

Eredeti

Módosított

Sor-

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

szám

Ft/fő

2022

2022

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

1.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

5 835 973

5 835 973

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 126 882

5 126 882

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

2 175 394

2 175 394

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 149 589

3 149 589

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2700

9 619 736

9 619 736

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

25 907 574

25 907 574

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 303 000

5 303 000

1.3.2.

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 445 300

10 445 300

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

2 808 312

2 808 312

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

3 367 250

3 367 250

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 175 562

6 175 562

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás

1 957 827

1 957 827

Iparűzési adó kedvezmény támogatás

638 304

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

141 070

5. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet
Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

400000

400000

Szavazófülke

123615

123615

Permetező

27929

27929

Irodai szék

24937

24937

Támogatótábla

7882

7882

Laminálógép

11465

11465

Gázégő zsámollyal

9447

9447

Telefon 2 db

170520

170520

Porszívó

24205

24205

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

106000

106000

Beruházások

K6

0

0

506000

0

506000

Ingatlanok felújítása

K71

21987536

21987536

21987536

21987536

Magyar Falu óvoda pályázat

20412736

20412736

20412736

20412736

Pályázatban nem szereplő felújítás

787400

787400

787400

787400

Művelődési ház tető,…

787400

787400

787400

787400

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5936690

5936690

5936690

5936690

Felújítások

K7

27924226

27924226

27924226

27924226

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

400000

106000

506000

Szavazófülke

123615

31378

154993

Permetező

27929

7540

35469

Irodai szék

24937

6733

31670

Támogatótábla

7882

2128

10010

Laminálógép

11465

3095

14560

Gázégő gázzsámollyal

9447

2551

11998

Telefon 2 db

170520

46040

216560

Porszívó

0

24205

6535

30740

Beruházások K6

400000

106000

506000

Ingatlanok felújítása K71

21987536

5936690

27924226

21987536

5936690

27924226

Magyar Falu óvoda

20412736

5511490

25924226

20412736

5511490

25924226

Pályázatban nem szereplő felújítás

787400

212600

1000000

787400

212600

1000000

Művelődési ház tető

787400

212600

1000000

787400

212600

1000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítások K7

21987536

5936690

27924226

21987536

5936690

27924226

6. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet
Általános és céltartalékok

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása

Általános- és céltartalékok (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

8269068

8269068

1947463

1947463

Céltartalékok-

K512