Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 01. 29

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik,

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdésének l.) pontja,

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményre.


2.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2014. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatokat nem indít.

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 2013. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2013. évi előirányzat-maradvány terhére.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó szervezetek részére pénzeszközátadás a 2013. évi eredeti előirányzat alapján időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-ed része.


4.§ (1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2013. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2013. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.


5.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját – időarányosan – a 2013. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege képezi.

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetekben eltérhet.


6.§ E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásával hatályát veszti.


     Erős Zoltán                                              Horváth Zoltánné
                polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2013. december 18. napján kihirdetésre került.


                                                                                            Horváth Zoltánné

                                                                                                                    jegyző