Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2015. 11. 12- 2017. 03. 24

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról

2015.11.12.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. § (1) Sorkifalud Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A közszolgálgatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy - ha jogszabály alapján az nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem kerül sor.

(4)1 A közszolgáltató által megszervezett lomtalanítás, illetve szelektív hulladékgyűjtés módját és gyakoriságát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.

(3) A szolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására, ha annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem állapítható meg a hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye ismert vagy ismertté válik, vele szemben a szolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez és minőségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult. Amennyiben a különdíj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az önkormányzatnak jogosult benyújtani.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(5)2 A község közigazgatási területén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) látja el az e rendeletben foglaltak szerint.

(6)3 A község közigazgatási területén a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) a közszolgáltatást 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig látja el.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.

(2) Tilos a tárolóedénybe elhelyezni mérgező, robbanó, folyékony anyagot, építési törmeléket, illetve veszélyes hulladékot.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedény rendeltetésszerű használatáról, szükség szerinti tisztításáról, fertőtlenítéséről, javításáról és cseréjéről gondoskodni.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.

(6) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 17.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(7) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a Szolgáltató által meghatározott díjat megfizetni.

5. § (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a hulladék mennyiségének csökkentésére és ennek érdekében köteles a szelektív hulladékgyűjtést igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.

(3) Az ingatlanon esetileg keletkező egyéb szilárdhulladékot a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.

6. §4

7. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést a pályáztatási eljárásban megjelölt időtartamra köti meg.

(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.

(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónappal, illetve a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

8. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelező igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye,

d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiség, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,

h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

k) az irányadó jogszabályok meghatározása,

l) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.

9. § (1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni

(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét, gyakoriságát a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek.

(2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása legalább 50 literes, legfeljebb 1100 literes tárolóedényekben (kukákban) történik. Az 50-60 literes szabvány edény alkalmazására egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezető személy jogosult. A jogosultságról a közszolgáltató a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztet.

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

(4) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult elszállíttatni.

Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

11. § (1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy az ingatlanhasználó által megjelölt időszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.

(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(3) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.

(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

A közterületek tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat külön rendeletben állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) E rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását az önkormányzat a jegyző útján jogosult ellenőrizni.

(2) A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.

14. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló 5/2004. (XI. 22.) önkormányzati rendelete.

1

Kiegészítette az 5/2014. (III.28.) ör. 1.§-a Hatályos: 2014.03.29.

2

Kiegészítette az 5/2014. (III.28.) ör. 2.§-a Hatályos: 2014.03.29.

3

Módosította a 20/2015. (XI.11.) ör. 1.§-a Hatályos: 2015.11.12.

4

Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III.28.) ör. 4.§ (2) bekezdésével Hatálytalan: 2014.03.29.