Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 07. 12- 2019. 08. 31

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Nemeskolta és Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
I. Fejezet

  Általános rendelkezések


1.  A rendelet célja


1.§       E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő gyermekvédelmi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáit, szervezeti kereteit, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.


  1. A rendelet hatálya


2.§ (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Sorkifalud településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Sorkifalud községben tartózkodó személyekre.

      (2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ban meghatározott személyekre is.

  1. A rendelet hatálya alá tartozó gyermekvédelmi ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.


  1. Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok


3.§ (1)             A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)   Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis ellátás keretében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmeket az adott intézmény vezetőjének kell benyújtani, elbírálása az intézményvezető hatásköre.

(3)   A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálathoz kell benyújtani, (9700 Szombathely, Széll K. u. 4.), amelyek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


(4) Az intézményvezető hatáskörébe tartozó gyermekjóléti alapszolgáltatásokat érintő döntésével kapcsolatos panaszt írásban a fenntartónak címezve a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorkifaludi Kirendeltségénél (9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.) lehet előterjeszteni, aki a panaszt köteles 15 napon belül az intézkedésre jogosulthoz továbbítani, vagy 15 napon belül köteles elbírálni és írásban megválaszolni.


II. Fejezet

Gyermekjóléti szolgáltatások


4.§ (1) Az önkormányzat gyermekjóléti alapellátásként biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által.

(2) Az önkormányzat az óvodai ellátásban, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.


III. Fejezet

Térítési díj


5.§ (1) Az óvodai ellátásban, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A fizetendő térítési díjakhoz egyéb kedvezményt és mentességet az önkormányzat nem biztosít.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


6.§ (1)  Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.
     Erős Zoltán                                                        Horváth Zoltánné
                polgármester                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. december 18. napján kihirdetésre került.
                                                                                      Horváth Zoltánné

                                                                                                                    jegyző


Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Nemeskolta és Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
I. Fejezet

  Általános rendelkezések


1.  A rendelet célja


1.§       E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő gyermekvédelmi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáit, szervezeti kereteit, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.


  1. A rendelet hatálya


2.§ (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Sorkifalud településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Sorkifalud községben tartózkodó személyekre.

      (2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ban meghatározott személyekre is.

(3)   A rendelet hatálya alá tartozó gyermekvédelmi ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.


  1. Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok


3.§ (1)             A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)   Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis ellátás keretében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmeket az adott intézmény vezetőjének kell benyújtani, elbírálása az intézményvezető hatásköre.

(3)   A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társuláshoz (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) kell benyújtani.[1]

(4) [2]


II. Fejezet

Gyermekjóléti szolgáltatások


4.§ (1) [3]

(2) Az önkormányzat az óvodai ellátásban, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.


III. Fejezet

Térítési díj


5.§ (1) Az óvodai ellátásban, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A fizetendő térítési díjakhoz egyéb kedvezményt és mentességet az önkormányzat nem biztosít.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


6.§ (1)  Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.
     Erős Zoltán                                                        Horváth Zoltánné
                polgármester                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. december 18. napján kihirdetésre került.
                                                                                      Horváth Zoltánné

                                                                                                                    jegyző

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Nemeskolta és Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
I. Fejezet

  Általános rendelkezések


1.  A rendelet célja


1.§       E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő gyermekvédelmi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáit, szervezeti kereteit, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.


  1. A rendelet hatálya


2.§ (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Sorkifalud településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Sorkifalud községben tartózkodó személyekre.

      (2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ban meghatározott személyekre is.

  1. A rendelet hatálya alá tartozó gyermekvédelmi ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.


  1. Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok


3.§ (1)             A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)   Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis ellátás keretében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmeket az adott intézmény vezetőjének kell benyújtani, elbírálása az intézményvezető hatásköre.

(3)     A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társuláshoz (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) kell benyújtani.[4](4) [5]


II. Fejezet

Gyermekjóléti szolgáltatások


4.§ (1) [6]

(2) Az önkormányzat az óvodai ellátásban, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.


III. Fejezet

Térítési díj


5.§ (1) Az óvodai ellátásban, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A fizetendő térítési díjakhoz egyéb kedvezményt és mentességet az önkormányzat nem biztosít.

     (3) A köznevelési intézményekben a gyermekétkezés személyi térítési díját egy havi                         időtartamra előre kell megfizetni.[7]


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


6.§ (1)  Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.
     Erős Zoltán                                                        Horváth Zoltánné
                polgármester                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. december 18. napján kihirdetésre került.
                                                                                      Horváth Zoltánné

                                                                                                                    jegyző


[1]

Módosította 2/2015. (II.12.) ör. 3.§-a Hatályos 2015.03.01.

[2]

Hatályon kívül helyezte 2/2015. (II.12.) ör. 4.§-a

[3]

Hatályon kívül helyezte 2/2015. (II.12.) ör. 4.§-a

[4]

Módosította 2/2015.(II.12.) ör. 1.§-a Hatályos 2015.03.01.

[5]

Hatályon kívül helyezte 2/2015.(II.12.) ör. 4§-a

[6]

Hatályon kívül helyezte 2/2015.(II.12.) ör. 4§-a

[7]

Kiegészítette 7/2018.(VII.12.) ör 1§-a Hatályos 2018.07.13.