Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Hatályos: 2016. 03. 11- 2017. 07. 27

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról,

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5.§ (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében és

Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, illetve a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), illetve

b) tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban és közhasznú társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, földterületek bérletére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések


2.§ (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal rendelkezik, felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A (2) és a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.


3.§ (1) A tulajdonosi jogokat a rendeletben foglaltak szerint Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az önkormányzati vagyonkezelő szerve: az önkormányzat hivatala.

(2) A (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.

(3)  A képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi joggyakorlásra a polgármestert hatalmazza fel:

a) a  polgárjogi jogviszonyból származó követelést érintően, egy éven belüli részletfizetési, vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

(4)  A polgármester a (3) bekezdésen alapuló tevékenyégéről a képviselő-testületnek a soron következő  

képviselő-testületi ülésen beszámol.
III. fejezet

Hasznosítás szabályai


4.§ (1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre a rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította. Ennek megállapítása az önkormányzat képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)  A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során.

5.§ (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Sorkifalud Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.


6.§ A rendelet hatály alá tartozó valamennyi vagyonelemet a képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szám megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) hasznosítás módja,

d) pályázati feltételek meghatározása


IV. fejezet

A vagyonátruházás szabályai


7.§ (1) A vagyonátruházás szabályait az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nem szükséges,

vagy megszűnő közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek elidegenítése esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

                        a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése         

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) átruházás módja,

d) pályázat esetén a pályázat feltételek meghatározása,

e) csere esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,

f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó    

              és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.


8.§ A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányad részének tulajdonostárs általi megvásárlása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szerződést megkötni.


9.§ Önkormányzati ingatlan tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában írt átlátható szervezet részére lehet.


10.§ Az önkormányzati ingatlan értékesítést megelőzően a vagyonnyilvántartás szerint 500.000 Ft értékhatár feletti ingatlan tekintetében forgalmi értékbecslést kell készíttetni és az ingatlant meg kell hirdetni.


V. fejezet

A vagyonszerzés szabályai


11.§ (1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a képviselő-testület határozattal dönt az alábbi tartalommal:

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) a szerzés módja,

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.

(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.


12.§ Az önkormányzati vagyonszerzést megelőzően az 500.000 Ft értékhatár feletti ingatlan tekintetében forgalmi értékbecslést kell készíttetni.


VI. Fejezet

A vagyon nyilvántartása


13.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal tartja nyilván.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.


14.§ (1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető,

e) a kötelezett nem lelhető fel.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések


15.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési szabályokról szóló 1/1998. (I. 30.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete.


    

Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. május 22. napján kihirdetésre került.

Horváth Zoltánné

jegyző

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról,

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5.§ (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében és

Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, illetve a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), illetve

b) tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban és közhasznú társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, földterületek bérletére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések


2.§ (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal rendelkezik, felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.[1]

(4) A (2) és a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.[2]


3.§ (1) A tulajdonosi jogokat a rendeletben foglaltak szerint Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az önkormányzati vagyonkezelő szerve: az önkormányzat hivatala.

(2) A (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.

(3)  A képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi joggyakorlásra a polgármestert hatalmazza fel:

a) a  polgárjogi jogviszonyból származó követelést érintően, egy éven belüli részletfizetési, vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

(4)  A polgármester a (3) bekezdésen alapuló tevékenyégéről a képviselő-testületnek a soron következő  

képviselő-testületi ülésen beszámol.
III. fejezet

Hasznosítás szabályai


4.§ (1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre a rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította. Ennek megállapítása az önkormányzat képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)  A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során.

5.§ (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Sorkifalud Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.


6.§ A rendelet hatály alá tartozó valamennyi vagyonelemet a képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szám megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) hasznosítás módja,

d) pályázati feltételek meghatározása


IV. fejezet

A vagyonátruházás szabályai


7.§ (1) A vagyonátruházás szabályait az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nem szükséges,

vagy megszűnő közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek elidegenítése esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

                        a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése         

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) átruházás módja,

d) pályázat esetén a pályázat feltételek meghatározása,

e) csere esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,

f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó    

              és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.


8.§ A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányad részének tulajdonostárs általi megvásárlása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szerződést megkötni.


9.§ Önkormányzati ingatlan tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában írt átlátható szervezet részére lehet.


10.§ Az önkormányzati ingatlan értékesítést megelőzően a vagyonnyilvántartás szerint 500.000 Ft értékhatár feletti ingatlan tekintetében forgalmi értékbecslést kell készíttetni és az ingatlant meg kell hirdetni.


V. fejezet

A vagyonszerzés szabályai


11.§ (1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a képviselő-testület határozattal dönt az alábbi tartalommal:

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) a szerzés módja,

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.

(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.


12.§ Az önkormányzati vagyonszerzést megelőzően az 500.000 Ft értékhatár feletti ingatlan tekintetében forgalmi értékbecslést kell készíttetni.


VI. Fejezet

A vagyon nyilvántartása


13.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal tartja nyilván.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.


14.§ (1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető,

e) a kötelezett nem lelhető fel.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések


15.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési szabályokról szóló 1/1998. (I. 30.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete.


    

Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. május 22. napján kihirdetésre került.

Horváth Zoltánné

jegyző

[1]

Módosította a 4/2016. (III. 10.) ör. 1.§-a Hatályos 2016. 03. 11.

[2]

Módosította a 4/2016. (III. 10.) ör. 2.§-a Hatályos 2016. 03. 11.