Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 28- 2014. 10. 28

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.


2.§        A R. 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.


3.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné jegyző távollétében

dr. Varga Krisztina aljegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2014. október 27. napján kihirdetésre került.

Horváth Zoltánné jegyző távollétében

                 dr. Varga Krisztina                                                                 aljegyző