Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 29- 2014. 03. 29

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.03.29.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„3. § (4) (4) A község közigazgatási területén a 3. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) látja el az e rendeletben foglaltak szerint.”

2. § A Kr. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„3. § (5) (5) A község közigazgatási területén Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) a közszolgáltatást 2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig látja el.”

3. § A Kr. 6. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (4) (4) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Kr. 7. §-a.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. március 30. napjával.