Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2014. 03. 29

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:Értelmező rendelkezések


1.§       A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár levél és egyéb növényi maradványok; a továbbiakban együtt: kerti hulladék).


A kerti hulladék égetésének szabályai


2.§ (1)  A kerti hulladékot elsősorban vagy helyben történő komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

     (2)  A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag kivételesen indokolt esetben az e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

     (3)  A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

     (4)  Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.

     (5)  Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

     (6)  Az égetést telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos.

     (7)  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl.: gumit, műanyagot vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.)


Az égetés időpontja


3.§ (1)  A kerti hulladék nyílt téri égetése belterületen a nyári időszakban kizárólag (június 1-től szeptember 30-ig) kedden és pénteken, a téli időszakban (október 1-től május 31-ig) kedden, pénteken, illetve szombaton (amennyiben az nem ünnepnap) 6 órától 20 óráig megengedett. Más napon és időpontban az égetés tilos.

     (2)  Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

     (3)  Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai


4.§       A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.


Záró rendelkezések


5.§       E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. március 28. napján.

Horváth Zoltánné

jegyző