Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 24

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

2018.01.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse e rendelet rendelkezései szerint.

2. § A kiadások fedezetére adott felhatalmazás csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti.

3. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig a 2017. évi felhalmozási jellegű kiadásokra, új feladatra – a folyamatban lévő beruházásokon kívül – kötelezettséget nem vállalhat.

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 2017. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2017. évi előirányzat-maradvány terhére.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó szervezetek részére pénzeszközátadás a 2017. évi eredeti előirányzat alapján időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-ed része.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat – figyelembe véve az államháztartási számvitel 2018. évi előírásait – Sorkifalud Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.

4. § (1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2017. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2017. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.

5. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv – ideértve a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalt is – folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját – időarányosan – a 2017. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege képezi.

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetekben eltérhet.

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.