Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2018. (VII.12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 13- 2018. 07. 13

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Nemeskolta és Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:1.§     Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének 5.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„5.§ (3) A köznevelési intézményekben a gyermekétkezés személyi térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni.”


2.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. július 12. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző