Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13- 2019. 03. 13

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a 

          továbbiakban: Kr.)  2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

                                        a)  költségvetési bevételei előirányzatát 200.513.299,- Ft-ban,

         aa) működési bevételi előirányzatát 76.947.428,- Ft-ban,

         ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 123.565.871,- Ft-ban,

                                        b)  költségvetési kiadásai előirányzatát 240.538.359,- Ft-ban,

         ba) működési kiadási előirányzatát 81.305.189,- Ft-ban,

         bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 159.233.170,- Ft-ban,

                                        c) a bevételek és kiadások főösszegét 243.385.300,- Ft-ban

         ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -4.357.761,- Ft-ban,

         cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -35.667.299,- Ft-ban,

állapítja meg.”


    2. §    A Kr. a következő 19/A.§-sal egészül ki:

       „19/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.”


3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) A rendelet 2.§-át 2019. január 1. napjától kell alkalmazniErős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 12. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző