Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud község településképének védelméről szóló 14/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 21- 2019. 03. 21

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud község településképének védelméről szóló

14/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

- a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően -

a következőket rendeli el:1.§ Sorkifalud község településképének védelméről szóló 14/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve

a) az építményben lévő funkciókkal összefüggő cégtáblát, cégfeliratot vagy cégért,

b) az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy jogerős engedély alapján végzett építési tevékenység időszakát, vagy

c) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét.”


2.§ A R. 13.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény utcai homlokzaton közterületről látható módon nem létesíthető.”


3.§ A R. 18. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. A településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, kialakuló gazdasági területek területére vonatkozó településképi követelmények”


4.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20.§ Településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt területek a táj- és természetvédelmi területek. A területek lehatárolását is a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


5.§ A R. 25.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester az építési tevékenység megkezdése előtt a rendelet 26/A.§-ában meghatározott esetekben.


6.§ A R. 27.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai alapján történik.”


7.§ A R. 27.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A jogszabályokban foglaltak megszegése esetén – amennyiben a felszólítást követően önkéntesen nem került sor a jogszabálysértés megszüntetésére, a polgármester önkormányzati településkép-védelmi bírságot szab ki, amelynek összege:

ba) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100.000,- Forint,

bb) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 200.000,- Forint,

bc) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően jogi személy esetén legfeljebb 500.000,- Forint, természetes személy esetén legfeljebb 200.000,- Forint,

bd) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként jogi személy esetén legfeljebb 1.000.000,- Forint, természetes személy esetén legfeljebb 200.000,- Forint.”


8.§ A R. 28.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) 1. melléklete a településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását,”


9.§ A R. V. Fejezete a következő 22/A. alcímmel egészül ki:


“22/A. Településképi bejelentési eljárások esetei


26/A.§ (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek karaktertérképén, vagy a szabályozási teven jelölt

a) helyi védettségű telken és közvetlen szomszédságában,

b) nemzeti ökológiai hálózat és országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen,

c) önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el.


(2) Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységek az (1) bekezdésben felsorolt területeken:

a) helyi védelem alatt áll;

b) Építési törvény 33/A.§-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek nem minősülő építési tevékenységek esetén;

c) tájképvédelmi övezetben található;

d) az építési tevékenységgel érintett épület vagy építmény közterületen helyezkedik el;

e) egyedi helyi védelem alatt álló ingatlanon tervezett, a védett érték megjelenését érintő építési tevékenység esetén;

f) helyi védelem alatt álló épület közvetlen szomszédságában lévő első építési telek esetén;

g) közterületre tervezett, a településkép megjelenését befolyásoló, 30 napnál huzamosabb időre szánt idényjellegű, valamint tartós jellegű építményekre irányuló építési tevékenység esetén.”


10.§ A R. 27.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kötelezésben foglaltak és az eljárási bírság végrehajtásáról az Ákr. alapján a nemzeti adóhatóság gondoskodik.”


11.§ A R. 19.§ (2) bekezdésében a „(továbbiakban: Építési törvény)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban : Építési törvény)” szöveg lép.


12.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


13.§ A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


14.§ Hatályát veszti az R. 28.§ d) pontja, valamint az R. 4. melléklete.


15.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 20. napján 9,00 órakor kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző