Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019. (V.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 10- 2019. 05. 10

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 200.513.299,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 76.947.428,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 123.565.871,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 240.538.359,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 81.305.189,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 159.233.170,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 243.385.300,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -4.357.761,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -35.667.299,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§      A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


    


Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 9. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző