Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatokról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2021. 12. 08 23:59

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatokról

2020.07.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A rendelet célja Sorkifalud kulturális értékeinek feltárása, a közművelődés helyi feladatainak meghatározása, a működés feltételeinek biztosítása.

(2) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy:

a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze;

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési szintér és a kiegészítő feladatként közművelődési feladatott is ellátó önkormányzati intézmények nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat;

c) gyarapítsa műveltségét, készségét, a közössége, művelődési céljainak megvalósítása érdekében, az önkormányzat közművelődési partnereitől tartalmi segítséget kapjon.

(3) A fent meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e jogok minden személyt megilletnek, nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) Sorkifalud Község Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézményre és alkalmazottaira.

b) A helyi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő, az önkormányzat által támogatott társaságokra, intézményekre, civil szervezetekre, civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetekre (körök, klubok) és rendezvényeikre.

c) A közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre.

3. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 76. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak támogatását.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel.

4. § Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába intézményeket és szervezeteket vonhat be, amelyekkel közművelődési megállapodást köt.

5. § (1) Az önkormányzat a Törvény 77. §-ában foglaltak szerint a közművelődési feladatok ellátása érdekében művelődési intézményt, könyvtárat működtet a 9774 Sorkifalud, Petőfi u. 19. szám alatt.

(2) A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.1

(3) Az önkormányzat biztosítja az alapintézmény működéséhez szükséges szakember foglalkoztatását és támogatja a törvényben előírt szakmai továbbképzését.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Módosította a 13/2020. (VI.30.) ör. 1.§-a Hatályos: 2020.07.01.