Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatokról

Hatályos: 2019. 06. 07- 2020. 06. 30

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatokrólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

1997. évi CXL. törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján,

 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§ (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A rendelet célja Sorkifalud kulturális értékeinek feltárása, a közművelődés helyi feladatainak meghatározása, a működés feltételeinek biztosítása.

(2) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy:

a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze;

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési szintér és a kiegészítő feladatként közművelődési feladatott is ellátó önkormányzati intézmények nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat;

c) gyarapítsa műveltségét, készségét, a közössége, művelődési céljainak megvalósítása érdekében, az önkormányzat közművelődési partnereitől tartalmi segítséget kapjon.

(3) A fent meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e jogok minden személyt megilletnek, nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.


2.§ E rendelet hatálya kiterjed:

a) Sorkifalud Község Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézményre és alkalmazottaira.

b) A helyi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő, az önkormányzat által támogatott társaságokra, intézményekre, civil szervezetekre, civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetekre (körök, klubok) és rendezvényeikre.

c) A közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre.


3.§ (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 76.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltak támogatását.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel.


4.§ Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába intézményeket és szervezeteket vonhat be, amelyekkel közművelődési megállapodást köt.


5.§ (1) Az önkormányzat a Törvény 77.§-ában foglaltak szerint a közművelődési feladatok ellátása érdekében művelődési intézményt, könyvtárat működtet a 9774 Sorkifalud, Petőfi u. 19. szám alatt.

(2) A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.  

(3) Az önkormányzat biztosítja az alapintézmény működéséhez szükséges szakember foglalkoztatását és támogatja a törvényben előírt szakmai továbbképzését.


6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2019. június 6. napján kihirdetésre került.


                                                                               Dr. Varga Krisztina

                                                                                                                                      jegyző