Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 30- 2020. 01. 30

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§        Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (3) A képviselő-testület hivatala: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).”


2.§        Az Ör. 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30.§ A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a sorkifaludi székhelytelepülésen pénzügyi feladatokat ellátó, felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el.”


3.§        Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2020. január 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző