Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 03. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2020.03.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) Hatályát veszti a R. 5. § (6) bekezdése, a 6. § (8) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. §-a, a 13. §-a, a 15. § (1) bekezdése, a 16. §-a, a 17. § (5) bekezdése, a 29. § (10) bekezdése, valamint a 31. § (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a R. 3. melléklete és 12. melléklete.

3. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 2. napjával.