Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 29- 2020. 05. 29

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló

1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Sorkifalud Község Polgármestere

a következőket rendeli el:


1.§     Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 137.541.177 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 136.189.630 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.351.547 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 299.893.490 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 138.361.980 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 161.531.510 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 302.242.227 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 52.820.567 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -160.179.963 Ft-ban,

állapítja meg.


2.§      Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§     Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§     Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§     Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§     Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§     Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§     Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

    


Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. május 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                                 


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző