Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2009.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02 - 2022. 04. 02

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2009.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.04.02.

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkifalud község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) Sorkifalud község belterületi szabályozási tervét tartalmazó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Rendelet falusias lakóterületekre vonatkozó építési övezetek előírásait tartalmazó 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § E rendelet 2022. április 2. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. április 3. napjával.