Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 11

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Sorkifalud Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.11.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzatára.

2. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 348.783.445 Ft bevétellel, 323.252.369 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklete;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklete;
4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete;
5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklete;
6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklete;
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;
10. az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklete;
11. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklete;
12. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza;
13. az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklete;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;
15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;
16. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklete;
18. az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklete
tartalmazza

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

71 740 153

71 981 718

71 981 718

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 801 830

23 212 600

23 212 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 524 000

6 516 236

6 516 236

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 182 265

13 142 809

13 142 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 389 306

1 389 306

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

690 780

690 780

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 518 248

119 203 449

119 203 449

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 399 640

6 878 220

6 878 220

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121 917 888

126 081 669

126 081 669

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

520 000

556 451

556 451

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

101 767

101 767

Közhatalmi bevételek

B3

2 945 000

7 264 509

7 264 509

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

2 859 379

2 859 379

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

600 000

600 000

557 731

Tulajdonosi bevételek

B404

3 120 000

0

0

Ellátási díjak

B405

3 500 000

3 681 708

3 681 708

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

363

364

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

108 195

108 195

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 089 772

1 089 772

Működési bevételek

B4

7 220 000

8 339 417

8 297 149

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 082 888

141 685 595

141 643 327

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17 281 283

17 281 283

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20 585 143

21 533 096

21 533 096

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Költségvetési bevételek

B1-B7

152 668 031

180 499 974

180 457 706

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

121 000 000

165 082 703

165 082 703

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

121 000 000

165 082 703

165 082 703

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

4 569 532

4 569 532

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

121 000 000

169 652 235

169 652 235

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

121 000 000

169 652 235

169 652 235

Bevételek összesen

B1-B8

273 668 031

350 152 209

350 109 941

2A. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

71 740 153

71 981 718

71 981 718

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 801 830

23 212 600

23 212 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 524 000

6 516 236

6 516 236

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 182 265

13 142 809

13 142 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 389 306

1 389 306

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

690 780

690 780

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 518 248

119 203 449

119 203 449

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 399 640

6 571 680

6 571 680

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121 917 888

125 775 129

125 775 129

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

520 000

556 451

556 451

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

101 767

101 767

Közhatalmi bevételek

B3

2 945 000

7 264 509

7 264 509

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

2 859 379

2 859 379

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

600 000

600 000

557 731

Tulajdonosi bevételek

B404

3 120 000

0

0

Ellátási díjak

B405

3 500 000

3 681 708

3 681 708

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

362

362

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

108 195

108 195

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 089 772

1 089 772

Működési bevételek

B4

7 220 000

8 339 416

8 297 147

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 082 888

141 379 054

141 336 785

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17 281 283

17 281 283

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20 585 143

21 533 096

21 533 096

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Költségvetési bevételek

B1-B7

152 668 031

180 193 433

180 151 164

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

120 000 000

164 062 749

164 062 749

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

120 000 000

164 062 749

164 062 749

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

4 569 532

4 569 532

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 000 000

168 632 281

168 632 281

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

120 000 000

168 632 281

168 632 281

Bevételek összesen

B1-B8

272 668 031

348 825 714

348 783 445

2B. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

306 540

306 540

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

306 540

306 540

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

1

2

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

1

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

306 541

306 542

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

306 541

306 542

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 000 000

1 019 954

1 019 954

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

1 000 000

1 019 954

1 019 954

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

53 757 020

53 923 937

53 923 937

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

54 757 020

54 943 891

54 943 891

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

54 757 020

54 943 891

54 943 891

Bevételek összesen

B1-B8

54 757 020

55 250 432

55 250 433

3. melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

71 740 153

71 981 718

71 981 718

71 740 153

71 981 718

71 981 718

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 801 830

23 212 600

23 212 600

21 801 830

23 212 600

23 212 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 524 000

6 516 236

6 516 236

4 524 000

6 516 236

6 516 236

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 182 265

13 142 809

13 142 809

12 182 265

13 142 809

13 142 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 389 306

1 389 306

0

1 389 306

1 389 306

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

690 780

690 780

0

690 780

690 780

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 518 248

119 203 449

119 203 449

112 518 248

119 203 449

119 203 449

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 399 640

6 878 220

6 878 220

9 399 640

6 878 220

6 878 220

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121 917 888

126 081 669

126 081 669

121 917 888

126 081 669

126 081 669

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

520 000

556 451

556 451

520 000

556 451

556 451

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 400 000

6 606 291

6 606 291

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 400 000

6 606 291

6 606 291

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

101 767

101 767

25 000

101 767

101 767

Közhatalmi bevételek

B3

2 945 000

7 264 509

7 264 509

2 945 000

7 264 509

7 264 509

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

2 859 379

2 859 379

0

2 859 379

2 859 379

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

600 000

600 000

557 731

600 000

600 000

557 731

Tulajdonosi bevételek

B404

3 120 000

0

0

3 120 000

0

0

Ellátási díjak

B405

3 500 000

3 681 708

3 681 708

3 500 000

3 681 708

3 681 708

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

363

364

0

363

364

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

108 195

108 195

0

108 195

108 195

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 089 772

1 089 772

0

1 089 772

1 089 772

Működési bevételek

B4

7 220 000

8 339 417

8 297 149

7 220 000

8 339 417

8 297 149

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 082 888

141 685 595

141 643 327

132 082 888

141 685 595

141 643 327

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17 281 283

17 281 283

0

17 281 283

17 281 283

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20 585 143

21 533 096

21 533 096

20 585 143

21 533 096

21 533 096

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

20 585 143

38 814 379

38 814 379

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

20 585 143

38 814 379

38 814 379

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Költségvetési bevételek

B1-B7

152 668 031

180 499 974

180 457 706

152 668 031

180 499 974

180 457 706

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

121 000 000

165 082 703

165 082 703

121 000 000

165 082 703

165 082 703

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

121 000 000

165 082 703

165 082 703

121 000 000

165 082 703

165 082 703

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

4 569 532

4 569 532

0

4 569 532

4 569 532

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

121 000 000

169 652 235

169 652 235

121 000 000

169 652 235

169 652 235

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

121 000 000

169 652 235

169 652 235

121 000 000

169 652 235

169 652 235

Bevételek összesen

B1-B8

273 668 031

350 152 209

350 109 941

273 668 031

350 152 209

350 109 941

3A. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

71 740 153

71 981 718

71 981 718

71 740 153

71 981 718

71 981 718

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 801 830

23 212 600

23 212 600

21 801 830

23 212 600

23 212 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 524 000

6 516 236

6 516 236

4 524 000

6 516 236

6 516 236

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 182 265

13 142 809

13 142 809

12 182 265

13 142 809

13 142 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 389 306

1 389 306

0

1 389 306

1 389 306

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

690 780

690 780

0

690 780

690 780

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 518 248

119 203 449

119 203 449

112 518 248

119 203 449

119 203 449

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 399 640

6 571 680

6 571 680

9 399 640

6 571 680

6 571 680

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121 917 888

125 775 129

125 775 129

121 917 888

125 775 129

125 775 129

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

520 000

556 451

556 451

520 000

556 451

556 451

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 400 000

6 606 291

6 606 291

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 400 000

6 606 291

6 606 291

2 400 000

6 606 291

6 606 291

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

101 767

101 767

25 000

101 767

101 767

Közhatalmi bevételek

B3

2 945 000

7 264 509

7 264 509

2 945 000

7 264 509

7 264 509

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

2 859 379

2 859 379

0

2 859 379

2 859 379

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

600 000

600 000

557 731

600 000

600 000

557 731

Tulajdonosi bevételek

B404

3 120 000

0

0

3 120 000

0

0

Ellátási díjak

B405

3 500 000

3 681 708

3 681 708

3 500 000

3 681 708

3 681 708

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

362

362

0

362

362

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

108 195

108 195

0

108 195

108 195

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 089 772

1 089 772

0

1 089 772

1 089 772

Működési bevételek

B4

7 220 000

8 339 416

8 297 147

7 220 000

8 339 416

8 297 147

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 082 888

141 379 054

141 336 785

132 082 888

141 379 054

141 336 785

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17 281 283

17 281 283

0

17 281 283

17 281 283

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20 585 143

21 533 096

21 533 096

20 585 143

21 533 096

21 533 096

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

20 585 143

38 814 379

38 814 379

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

20 585 143

38 814 379

38 814 379

20 585 143

38 814 379

38 814 379

Költségvetési bevételek

B1-B7

152 668 031

180 193 433

180 151 164

152 668 031

180 193 433

180 151 164

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

120 000 000

164 062 749

164 062 749

120 000 000

164 062 749

164 062 749

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

120 000 000

164 062 749

164 062 749

120 000 000

164 062 749

164 062 749

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

4 569 532

4 569 532

0

4 569 532

4 569 532

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 000 000

168 632 281

168 632 281

120 000 000

168 632 281

168 632 281

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

120 000 000

168 632 281

168 632 281

120 000 000

168 632 281

168 632 281

Bevételek összesen

B1-B8

272 668 031

348 825 714

348 783 445

272 668 031

348 825 714

348 783 445

3B. melléklet

KÖH ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

306 540

306 540

0

306 540

306 540

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

306 540

306 540

0

306 540

306 540

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

1

2

0

1

2

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

1

2

0

1

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

306 541

306 542

0

306 541

306 542

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

306 541

306 542

0

306 541

306 542

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 000 000

1 019 954

1 019 954

1 000 000

1 019 954

1 019 954

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

1 000 000

1 019 954

1 019 954

1 000 000

1 019 954

1 019 954

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

53 757 020

53 923 937

53 923 937

53 757 020

53 923 937

53 923 937

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

54 757 020

54 943 891

54 943 891

54 757 020

54 943 891

54 943 891

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

54 757 020

54 943 891

54 943 891

54 757 020

54 943 891

54 943 891

Bevételek összesen

B1-B8

54 757 020

55 250 432

55 250 433

54 757 020

55 250 432

55 250 433

4. melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 980 000

41 280 000

40 405 242

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 180 000

6 493 157

6 479 831

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

294 000

294 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 400 000

1 375 000

1 375 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

745 455

677 190

Egyéb költségtérítések

K1110

338 000

175 000

174 360

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

625 000

2 305 506

2 305 176

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

50 473 000

52 668 118

51 710 799

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 328 000

3 328 000

3 326 964

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 113 000

2 618 066

2 615 576

Egyéb külső személyi juttatások

K123

850 000

1 150 000

1 077 534

Külső személyi juttatások

K12

7 291 000

7 096 066

7 020 074

Személyi juttatások

K1

57 764 000

59 764 184

58 730 873

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 407 420

9 612 448

9 229 341

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80 000

60 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 590 000

2 205 000

2 182 398

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 670 000

2 265 000

2 182 398

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 260 000

1 523 000

1 260 060

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

570 000

422 000

417 938

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 830 000

1 945 000

1 677 998

Közüzemi díjak

K331

3 630 000

3 492 586

2 974 038

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

15 832 863

15 832 550

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

690 000

1 008 926

1 008 926

Közvetített szolgáltatások

K335

600 000

600 000

536 386

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 280 000

3 185 477

2 488 627

Egyéb szolgáltatások

K337

6 563 000

9 075 000

8 220 029

Szolgáltatási kiadások

K33

26 363 000

33 194 852

31 060 556

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

40 000

36 773

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

40 000

36 773

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 453 500

7 861 975

7 489 251

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

10 500

0

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

149 945

143 774

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 473 500

8 022 420

7 633 025

Dologi kiadások

K3

38 836 500

45 467 272

42 590 750

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

4 000 000

2 239 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

4 000 000

2 239 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

1 176

1 176

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

24 896 830

26 705 191

26 624 441

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

550 000

650 000

650 000

Tartalékok

K513

1 000 299

19 352 022

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

26 447 129

46 708 389

27 275 617

Működési költségvetés előirányzat csoport

136 455 049

165 552 293

140 065 581

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 188 274

11 330 802

11 026 398

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 028 834

3 030 866

2 881 682

Beruházások

K6

14 217 108

14 361 668

13 908 080

Ingatlanok felújítása

K71

93 303 263

130 710 292

130 710 292

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

25 191 881

34 897 364

34 897 364

Felújítások

K7

118 495 144

165 607 656

165 607 656

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

129 862

129 862

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

129 862

129 862

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

132 712 252

180 099 186

179 645 598

Költségvetési kiadások

K1-K8

269 167 301

345 651 479

319 711 179

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 500 730

4 500 730

4 500 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

4 500 730

4 500 730

4 500 730

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

4 500 730

4 500 730

4 500 730

Kiadások összesen

K1-K9

273 668 031

350 152 209

324 211 909

4A. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 480 000

10 480 000

9 694 452

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

180 000

460 000

446 674

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

50 000

50 000

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 710 000

10 990 000

10 141 126

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 328 000

3 328 000

3 326 964

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 853 000

1 853 000

1 850 510

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

291 031

Külső személyi juttatások

K12

5 531 000

5 531 000

5 468 505

Személyi juttatások

K1

16 241 000

16 521 000

15 609 631

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 743 400

2 743 400

2 390 594

Szakmai anyagok beszerzése

K311

60 000

60 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 760 000

1 920 000

1 899 855

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 820 000

1 980 000

1 899 855

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

560 000

860 000

597 621

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

270 000

267 523

Kommunikációs szolgáltatások

K32

780 000

1 130 000

865 144

Közüzemi díjak

K331

3 030 000

3 050 000

2 531 452

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

15 832 863

15 832 550

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

390 000

751 469

751 469

Közvetített szolgáltatások

K335

600 000

600 000

536 386

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

750 000

1 593 300

896 450

Egyéb szolgáltatások

K337

5 805 000

8 155 000

7 416 852

Szolgáltatási kiadások

K33

23 175 000

29 982 632

27 965 159

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 603 500

7 353 500

7 070 835

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

10 500

0

Egyéb dologi kiadások

K355

15 000

144 000

137 829

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 618 500

7 508 000

7 208 664

Dologi kiadások

K3

32 393 500

40 600 632

37 938 822

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

4 000 000

2 239 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

4 000 000

2 239 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

1 176

1 176

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

24 896 830

26 705 191

26 624 441

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

550 000

650 000

650 000

Tartalékok

K513

1 000 299

19 352 022

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

26 447 129

46 708 389

27 275 617

Működési költségvetés előirányzat csoport

81 825 029

110 573 421

85 453 664

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 088 274

11 088 274

10 783 870

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 001 834

3 001 834

2 852 650

Beruházások

K6

14 090 108

14 090 108

13 636 520

Ingatlanok felújítása

K71

93 303 263

130 710 292

130 710 292

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

25 191 881

34 897 364

34 897 364

Felújítások

K7

118 495 144

165 607 656

165 607 656

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

129 862

129 862

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

129 862

129 862

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

132 585 252

179 827 626

179 374 038

Költségvetési kiadások

K1-K8

214 410 281

290 401 047

264 827 702

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 500 730

4 500 730

4 500 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

53 757 020

53 923 937

53 923 937

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

58 257 750

58 424 667

58 424 667

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

58 257 750

58 424 667

58 424 667

Kiadások összesen

K1-K9

272 668 031

348 825 714

323 252 369

4B. melléklet

KÖH ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 500 000

30 800 000

30 710 790

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 000 000

6 033 157

6 033 157

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

294 000

294 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 400 000

1 375 000

1 375 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

900 000

695 455

677 190

Egyéb költségtérítések

K1110

338 000

175 000

174 360

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

625 000

2 305 506

2 305 176

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

39 763 000

41 678 118

41 569 673

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 260 000

765 066

765 066

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

800 000

786 503

Külső személyi juttatások

K12

1 760 000

1 565 066

1 551 569

Személyi juttatások

K1

41 523 000

43 243 184

43 121 242

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 664 020

6 869 048

6 838 747

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

830 000

285 000

282 543

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

850 000

285 000

282 543

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

700 000

663 000

662 439

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350 000

152 000

150 415

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 050 000

815 000

812 854

Közüzemi díjak

K331

600 000

442 586

442 586

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

257 457

257 457

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 530 000

1 592 177

1 592 177

Egyéb szolgáltatások

K337

758 000

920 000

803 177

Szolgáltatási kiadások

K33

3 188 000

3 212 220

3 095 397

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

40 000

36 773

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

40 000

36 773

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

850 000

508 475

418 416

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

5 945

5 945

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

855 000

514 420

424 361

Dologi kiadások

K3

6 443 000

4 866 640

4 651 928

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

54 630 020

54 978 872

54 611 917

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 000

242 528

242 528

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

29 032

29 032

Beruházások

K6

127 000

271 560

271 560

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

127 000

271 560

271 560

Költségvetési kiadások

K1-K8

54 757 020

55 250 432

54 883 477

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

Kiadások összesen

K1-K9

54 757 020

55 250 432

54 883 477

5. melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások ( Ft)

ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 980 000

41 280 000

40 405 242

0

0

0

0

0

0

45 980 000

41 280 000

40 405 242

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 180 000

6 493 157

6 479 831

0

0

0

0

0

0

1 180 000

6 493 157

6 479 831

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

294 000

294 000

0

0

0

0

0

0

0

294 000

294 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 400 000

1 375 000

1 375 000

0

0

0

0

0

0

1 400 000

1 375 000

1 375 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

745 455

677 190

0

0

0

0

0

0

950 000

745 455

677 190

Egyéb költségtérítések

K1110

338 000

175 000

174 360

0

0

0

0

0

0

338 000

175 000

174 360

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

625 000

2 305 506

2 305 176

0

0

0

0

0

0

625 000

2 305 506

2 305 176

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

50 473 000

52 668 118

51 710 799

0

0

0

0

0

0

50 473 000

52 668 118

51 710 799

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 328 000

3 328 000

3 326 964

0

0

0

0

0

0

3 328 000

3 328 000

3 326 964

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 113 000

2 618 066

2 615 576

0

0

0

0

0

0

3 113 000

2 618 066

2 615 576

Egyéb külső személyi juttatások

K123

850 000

1 150 000

1 077 534

0

0

0

0

0

0

850 000

1 150 000

1 077 534

Külső személyi juttatások

K12

7 291 000

7 096 066

7 020 074

0

0

0

0

0

0

7 291 000

7 096 066

7 020 074

Személyi juttatások

K1

57 764 000

59 764 184

58 730 873

0

0

0

0

0

0

57 764 000

59 764 184

58 730 873

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 407 420

9 612 448

9 229 341

0

0

0

0

0

0

9 407 420

9 612 448

9 229 341

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

80 000

60 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 590 000

2 205 000

2 182 398

0

0

0

0

0

0

2 590 000

2 205 000

2 182 398

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 670 000

2 265 000

2 182 398

0

0

0

0

0

0

2 670 000

2 265 000

2 182 398

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 260 000

1 523 000

1 260 060

0

0

0

0

0

0

1 260 000

1 523 000

1 260 060

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

570 000

422 000

417 938

0

0

0

0

0

0

570 000

422 000

417 938

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 830 000

1 945 000

1 677 998

0

0

0

0

0

0

1 830 000

1 945 000

1 677 998

Közüzemi díjak

K331

3 630 000

3 492 586

2 974 038

0

0

0

0

0

0

3 630 000

3 492 586

2 974 038

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

15 832 863

15 832 550

0

0

0

0

0

0

12 600 000

15 832 863

15 832 550

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

690 000

1 008 926

1 008 926

0

0

0

0

0

0

690 000

1 008 926

1 008 926

Közvetített szolgáltatások

K335

600 000

600 000

536 386

0

0

0

0

0

0

600 000

600 000

536 386

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 280 000

3 185 477

2 488 627

0

0

0

0

0

0

2 280 000

3 185 477

2 488 627

Egyéb szolgáltatások

K337

6 563 000

9 075 000

8 220 029

0

0

0

0

0

0

6 563 000

9 075 000

8 220 029

Szolgáltatási kiadások

K33

26 363 000

33 194 852

31 060 556

0

0

0

0

0

0

26 363 000

33 194 852

31 060 556

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

40 000

36 773

0

0

0

0

0

0

500 000

40 000

36 773

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

40 000

36 773

0

0

0

0

0

0

500 000

40 000

36 773

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 453 500

7 861 975

7 489 251

0

0

0

0

0

0

7 453 500

7 861 975

7 489 251

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

10 500

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

0

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

149 945

143 774

0

0

0

0

0

0

20 000

149 945

143 774

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 473 500

8 022 420

7 633 025

0

0

0

0

0

0

7 473 500

8 022 420

7 633 025

Dologi kiadások

K3

38 836 500

45 467 272

42 590 750

0

0

0

0

0

0

38 836 500

45 467 272

42 590 750

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

4 000 000

2 239 000

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 000 000

2 239 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

4 000 000

2 239 000

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 000 000

2 239 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

1 176

1 176

0

0

0

0

0

0

0

1 176

1 176

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

24 896 830

26 705 191

26 624 441

0

0

0

0

0

0

24 896 830

26 705 191

26 624 441

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

550 000

650 000

650 000

0

0

0

0

0

0

550 000

650 000

650 000

Tartalékok

K513

1 000 299

19 352 022

0

0

0

0

0

0

0

1 000 299

19 352 022

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

26 447 129

46 708 389

27 275 617

0

0

0

0

0

0

26 447 129

46 708 389

27 275 617

Működési költségvetés előirányzat csoport

136 455 049

165 552 293

140 065 581

0

0

0

0

0

0

136 455 049

165 552 293

140 065 581

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0