Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sorkifalud község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2009.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02
Sorkifalud község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2009.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (…...) önkormányzati rendelete
Sorkifalud község helyi építési szabályzatáról szóló
A kérelmező sorkifaludi lakos azzal a kéréssel fordult Sorkifalud Község Önkormányzatához, hogy a Sorkifalud 135. hrsz-ú ingatlanon az építési telek kialakításához szükséges paraméterek változása érdekében kerüljenek módosításra Sorkifalud község településrendezési eszközei. A kérelmezőt tájékoztattuk arról, hogy Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása az Önkormányzat saját bevételei terhére nem biztosítható kellő költségvetési fedezet hiányában. A kérelmező vállalta a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos valamennyi költség megtérítését. Sorkifalud Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítását a kérelmezővel és a Rápli Építésziroda Bt-vel kötött településtervezi szerződés alapján a Rápli Építésziroda Bt. (9700 Szombathely, Welther Károly u. 31.) végzi. A lefolytatott eljárás követően az állami főépítész kiadta záró szakmai véleményét. A fent előadottak alapján a HÉSZ-t módosító rendelettervezetet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Az önkormányzati rendelettervezet 1.-2. §-ához: A HÉSZ mellékleteinek módosítása révén a településrendezési szerződésben megfogalmazott településpolitikai célok érvényesülhetnek.
A 3. §-hoz: A szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Sorkifalud, 2022. február 24.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.