Rábahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2006 (V.30.) önkormányzati rendelete

Rábahídvég község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 06. 01

a 4/2009.(IV.09), 13/2011.(X.25.),    1 /2017. (I.24.) és 9/2018.(VII.11.)  1/2019. (II.12.) és5/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításaival

egységes szerkezetbe foglalva

Rábahídvég község Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c./ pontjában és a 13.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - az Étv. 9.§ (3) bekezdésében előírt véleményezési eljárás lefolytatását követően - alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet


1.§A HÉSZ mellékleteinek megnevezése:

 1. számú melléklet: A belterület határáról, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról
 2. számú melléklet: Beépítési mintalapok
 3. számú melléklet: Szabályozási Terv Belterület I. SZT/M-10.
 4. számú melléklet: Szabályozási Terv Belterület II. (munkaszám: 009/02.)
 5. számú melléklet: Szabályozási Terv Külterület SZT/M-12.
 6. számú melléklet: Lf  lakóterületre vonatkozó övezeti előírás
 7. számú melléklet: Településközpont övezeti előírása
 8. számú melléklet: A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató és Gmksz jelű mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírások
 9. számú melléklet: A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége


2.§(1)  Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR

(2) Hatályon kívül helyezve 1/2017.(I.24.) ÖR

(3) Hatályon kívül helyezve 1/2017.(I.24.) ÖR
A község területének tagolása jogalkalmazási szempontból:

(4)  A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva, a bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a szabályozási tervek tartalmazzák. A belterületbe vonandó földrészletek helyrajzi számait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Szabályozási elemek

3.§


Hatályon kívül helyezve 1/2017.(I.24.) ÖR


Terület felhasználás


4.§


A község területének tagolása Szabályozási Terv szerint:

(1) A község területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre van felosztva.

(2) Az igazgatási terület

a) beépítésre szánt területeit az építéshasználatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint:

1. lakóterület:

1.1 falusias                                                                            Lf jelű

2. vegyes terület        

2.1. településközponti vegyes                                               Vt jelű

3. gazdasági terület   

3.1. kereskedelmi, szolgáltató                                               Gksz jelű

4. különleges terület                                                                 

4.1. temető                                                                           K-T jelű

4.2[1]. hulladékkezelő terület                                                  K-H jelű

4.3. közműterület                                                                  K-M jelű

b) beépítésre nem szánt területeit:

1. közlekedési és közmű terület

 1. közlekedési terület

1.2. közmű terület                                                                 KM jelű

2. zöldterület.                                                      

                        2.2 zöldterületi közpark, közkert                            Z-Kp; Z-Kk jelű

                        2.3 sport terület                                                                     Z-S jelű

3. erdőterület

3.1 gazdasági célú                                                                  Eg jelű

3.2 védelmi erdő                                                       Ev1-h; Ev2-b jelű

4. mezőgazdasági terület:

                        4.1 általános                                                                          jelű

                        4.2. korlátozott használatú                                        Mko1; Mko2 jelű

4.4 sport, szabadidős terület                  Ksp jelű

5. Vízgazdálkodási terület                                                                      V jelű

területfelhasználási egységbe sorolja.


Telekalakítás


5.§


Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR


Építési övezetek általános előírásai


6.§


(1) A Szabályozási Terv a beépítésre szánt terület felhasználási egységeket a beépítési mód, telek beépíthetősége, megengedett építménymagasság, előkert előírt mérete, telkek előírt területe figyelembe vételével építési övezetekbe sorolja.

(2) Minden építési telekre a Szabályozási Terven jelölt terület felhasználási, építési övezeti vagy övezeti besoroláshoz tartozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni.

(3) A természetes terepfelszínt 0,5 m vagy azt meghaladó épület körüli feltöltés, ha az nem árvíz, vagy belvíz veszély elhárítását szolgálja nem engedélyezhető.

(4)Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR

Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok


7.§


(1) A település közterületein elsődlegesen elhelyezhető:

a) hirdető (reklám) berendezés,

b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,

d) szobor, díszkút, szakrális emlék,

e) távbeszélőfülke

f) a rendelet 22.§ 23.§-ban meghatározottak.

(2), (3), (4), (5) és (6) bekezdések Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

II. Fejezet


Beépítésre szánt területfelhasználási egységek

építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai


8.§


Hatályon kívül helyezve 1/2017.(I.24.) ÖR.

9.§


Hatályon kívül helyezve: 9/2018. (VII.11.) ÖR

10.§


Építmények elhelyezésének és kialakításának általános szabályai:

 1. Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelező: 5,0 m. A település egyéb területén előkert helyét a szabályozási terven jelölt építési vonalnak, annak hiányában az utca kialakult építési vonalának megfelelően, de legfeljebb 5,0 m-ben kell meghatároznia.
 2. Épületeket a telken a 2. sz. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerint építésre kijelölt helyen, ill. a szabályozási terven jelölt módon kell elhelyezni.
 3. Építési határvonal előtti előkertben csak terepszint alatti építmény, hirdetőtábla, előlépcső, zárt hulladékgyűjtő helyezhető el, épületrész a telek beépített területének számításánál meghatározott módon nyúlhat be. Építési vonal előtti előkertben kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel nem létesíthető. Gazdasági területen előkertben az előzőeken túl, az épületek rendeltetéséhez szükséges porta, információ, kerékpártároló, közműcsatlakozás, stb. melléképítmények elhelyezésére szolgáló, indokolt nagyságú építmény elhelyezhető.
 4. 2Ha a mezőgazdasági rendeltetésű gazdasági épület sajátos funkciója az övezeti előírásnál nagyobb építménymagasságot, elő és oldalkert  méretet igényel, ekkor az elő és oldalkert méretet kell legalább 3,0 m és legfeljebb 22 m építménymagassággal kell meghatározni.
 5. Oldalkert mérete nem lehet kisebb új beépítés esetén 6,0 m-nél, kialakult oldalhatáron álló beépítésnél építménymagasság fele vagy min. 3,0 m, szabadon álló beépítésnél 3,0 m. Kialakult állapot esetén az OTÉK 36.§-nak megfelelőség is vizsgálandó.
 6. Övezethatáron elhelyezkedő oldalkert méretét 4,5 m-ben kell meghatározni.
 7. Az OTÉK hatálybalépésekor meglévő építmény utólagos hőszigetelése és homlokzat burkolása együttesen – az oldalhatáronálló falat kivéve – az elő, oldal, és hátsókert méretét legfeljebb 10-10 cm mértékig csökkentheti. A telek beépítése ennek megfelelően módosulhat.
 8. Hatályon kívül helyezve 1/2017.(I.24.) ÖR
 9.  A telek be nem építhető részén építmény, épület nem helyezhető el.

Falusias lakóterület

11.§

Általános előírások:(1)  Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(2)  A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

1.telkenként max. 1 db lakóépület legfeljebb 2 lakásegységgel

2.mezőgazdasági és erdőgazdasági (üzemi) létesítmények

3.kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

4.szálláshely szolgáltató épület

5.kézműipari építmény

6.helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

7.sportépítmény.

(3) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(4) Hatályon kívül helyezve: 9/2018.(VII.11.) ÖR

(5) Az övezetek területén a kialakult építészeti hagyományok alapján az övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén a meglévő épület építménymagassága nem növekedhet, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.

(6) Hatályon kívül helyezve: 9/2018. (VII.11.) ÖR

(7) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.


12.§


Építési övezetekre vonatkozó előírások:

(1)A falusias lakóterület elsősorban telekosztása, beépítettsége, karakterbeli különbsége, esetenként szerepköre alapján az alábbi övezetekre tagozódik:

 1. Kialakult, egységes méret- és tömegrenddel rendelkező, általában történelmi jelleget adó falusias karakterű beépítés.

Lf-1 építési övezet – jellemzően földszintes, szalagtelkes, fésűs beépítéssel.

 1. Tervezett, általános jelleg, újszerű beépítés.

Lf-2 építési övezet – szabályos telekosztás, esetenként típusházas, egységes beépítési jelleg.

 1. Általános beépítési jelleg Lf-3 építési övezet – korlátozott beépítési mértékkel

(2) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m, a megengedett legnagyobb építménymagasság utcavonalon lévő építményeknél a (4) bekezdés szerint.

(3) Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelezően legalább 5,0 m. A település egyéb területén előkert helyét a szabályozási terven jelölt beépítési vonalnak, annak hiányában az utca kialakult beépítési vonalának megfelelően, de legfeljebb 5,0 m-ben kell meghatároznia.

(4)Az Lf lakóterületre vonatkozó övezeti előírás szabályait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

 1. Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.
 2. Az Lf-1 jelű övezetben az építési zónára előírt legkisebb telek területénél 50 %-ban nagyobb, s az övezetre megengedett legnagyobb beépítettség legalább 75 %-ban kihasználásra kerül, a beépítést egynél több épületben kell megvalósítani.
 3. A falusias lakóterületen a tömbök szabályozási tervtől eltérő belső felosztása esetén a telek utcafrontjának hossza Lf-2 övezetben maximum 30 m, Lf-1 övezetben a meglévő 25 m-nél szélesebb nem lehet.
 4. Hatályon kívül helyezve: 9/2018.(VII.11.) ÖR.

(9) Lf3 jelű falusias építésiövezetben kerítés a közút és csomópontjának látási háromszögének figyelembevételével, a közlekedési, illetve a csomóponti látómezőt nem akadályozva, kizárólag a tényleges beépítés mellett, vagy legfeljebb azt körülvevően 2 méteres sávban helyezhető el.

13.§


Általános előírások:

(1) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(2) A Vt jelű területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

1.lakóépület

2.igazgatási épület

3.kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

4.egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges

5.egyházi, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális épület

6.sportépítmény.

(3)3 A Vt jelű településközpont területen kivételesen elhelyezhetők:

                        1.nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

2.termelő kertészeti építmény.

(4) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállítójárművek számára.


14.§ 


Építési övezetre vonatkozó előírások:

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalra kerülő építmény esetén 3,0 m.

(2) A településközpont övezeti előírásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

Gazdasági terület


15.§

 1. A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
 2. A gazdasági terület lehet:
 1. Mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület Gmksz jelű
 2. kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz jelű.
 1. A Gmksz jelű kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású
 • Mező- és erdőgazdasági tevékenység

3Módosította: 1/2017.(I.24.) ÖR

 • a lakossági igényeket kielégítő szolgáltató és termelő tevékenység,
 • az átmenő forgalmat szolgáló kereskedelmi és szolgáltató tevékenység,
 • valamint egyéb termelő, szolgáltató, raktározási célú gazdasági tevékenység építményeinek elhelyezésére szolgál.
 1. A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású
 • a lakossági igényeket kielégítő szolgáltató és termelő tevékenység,
 • az átmenő forgalmat szolgáló kereskedelmi és szolgáltató tevékenység,
 • valamint egyéb termelő, szolgáltató, raktározási célú gazdasági tevékenység építményeinek elhelyezésére szolgál.
 1. A kereskedelmi, szolgáltató Gksz és Gmksz jelű területen elhelyezhető:

1.   mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység célú épület,

2.   a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakások,

3.   igazgatási, egyéb irodaépület,

4.   parkolóház, üzemanyagtöltő,

5.   sportépítmény.

(6) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(7)   Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

Kereskedelmi, szolgáltató terület


16.§(1) A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató és Gmksz jelű mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.


(2) Építmények elhelyezésénél a kialakult építmények figyelembevételét, a vonatkozó tűztávolság megtartását biztosítani kell. Az oldalkert mérete min. 8,0 m, a hátsókert mérete minimum 6,0 m legyen.


Különleges terület


17.§


Általános előírások:

(1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 12-17.§-ok szerinti területektől eltérő területek.

 (2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

 1. temető                                                                          K-T jelű
 2. hulladékkezelő                                                             K-H jelű[2]
 3. közmű                                                                          K-M jelű[3]

4. sport, szabadidős terület                                        Ksp jelű”

 (3) A K-T jelű temető különleges területen elhelyezhető építmények:

1.kegyeleti célú építmények

2.egyházi épület

3.terület fenntartását szolgáló épület

4.szobor, dísztárgy

5.pihenést szolgáló.

(4)[4] A hulladékkezelő különleges területen a települési szintű hulladékgazdálkodással kapcsolatos építmények, a terület fenntartását és kiszolgálását szolgáló építmények helyezhetőek el.


(5)[5] A közmű különleges területen a települési szintű szennyvíz kezelésével és tisztításával kapcsolatos építmények, a terület fenntartását és kiszolgálását szolgáló építmények helyezhetőek el.

(6) A Ksp jelű különleges sport, szabadidős területen elhelyezhető építmények:

1. sport építmények,

2. szabadidős építmények,

3.terület fenntartását szolgáló építmény,

4. a tulajdonos vagy használó számára szolgáló lakás.

x5. kemping

6. szálláshely szolgáltató

7. vendéglátó építmények.

18.§Építési övezetekre vonatkozó egyedi és részletes előírások:

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,5 m.


Temető

(2) A K-T temető területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja                                             szabadonálló

                        beépítési %:                                                  10 %

                        legnagyobb építménymagasság:                 4,5 m

                        legkisebb zöldfel. aránya                             70 %

                        szintterület sűrűség   telekre                                    0,05.

 1. A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 50%-ban zöldfelületként kell figyelembe venni
 2. A temetőben 100 m2 -ként legalább 1 db nagy koronájú lombos fát kell telepíteni (6,0 m-nél nagyobb lombkoronát növelő fa).

Hulladékkezelő terület[6]

(5) A K-H hulladékkezelő területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja                                             szabadonálló

                        beépítési %:                                                  20 %

                        legnagyobb építménymagasság:                 4,5 m

                        legkisebb telek területe:                               1500 m2

                        legkisebb zöldfel. aránya                             40 %

                        szintterület sűrűség   telekre                                    0,1.

 1. A hulladékkezelő területet építményekkel érintett területét legalább 3 m széles tájjellegű, nem allergizáló fafajokkal megvalósuló, 3 szintű (gyep, cserje, faszint) növénytelepítéssel kell körülvenni.


Közmű terület[7]

(7) A K-M közmű területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja                                             szabadonálló

                        beépítési %:                                                  40 %

                        legnagyobb építménymagasság:                 4,5 m

                        legkisebb zöldfel. aránya                             40 %

                        legkisebb telek területe:                               1000 m2

                        szintterület sűrűség   telekre                                    0,1.

(8) A Ksp sport, szabadidős területre vonatkozó övezeti előírás:

 1. beépítés módja:                      szabadonálló
 2. beépítési %:                           10 %
 3. legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
 4. legkisebb zöldfel. aránya:      60 %
 5. legkisebb telek területe:         5000 m2
 6. szintterület sűrűség telekre:   0,5.
 7. A legkisebb zöldfelület 6 %-át ligetesen fás, bokorfás, cserjés-bozótos növényzettel kell kialakítani és fenntartani.
 8. A 0149. hrsz. ingatlan határán fasor telepítendő.    


III. Fejezet


Beépítésre nem szánt terület felhasználási egységek

övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai


19.§Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.


Közlekedési és közmű területek


20.§Általános előírások:

 1. A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint közlekedési és KM jelű közműterületbe sorolja.
 2.  Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.
 3.  Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.
 4. Építménymagasság a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 4,5 m.
 5. Közutak lakott területi szakaszai mentén a közvilágítás, a gyalogos forgalom részére járda kiépítése szükséges.

(6) Utak alatt, a közművek elhelyezésénél, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni.

(7) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

21.§


(1) A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélességét a 9. számú melléklet tartalmazza.


(2) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(3) A mezőgazdasági területen kialakítandó új dűlőút (köz, illetve magánút) építési területének illetve telkének legkisebb szélessége - méretezés hiányában – 12,0 méter legyen.

(4) (5) (6) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(7)A KM jelű terület közművekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló terület, amely a közművek rendeltetésszerű működését biztosítja (vízmű területek). Építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. Maximális építmény magasság 4,5 m.

(8) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

Közműterületek és létesítmények


22.§x


Általános előírások

 1. A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket elsősorban közterületen, magánterületen vagy közmű üzemeltető telkén kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben és magánterületen szolgalmi jog bejegyzéssel kell a helyet biztosítani.


(2) Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény- épület, műtárgy-építés) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglévő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni.

Zöldterület


23.§


Általános előírások:

(1) A rendelet alkalmazásában zöldterületek a Szabályozási Terven ilyen célra jelölt közterületek.

(2) A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint:

1.közkert, közpark                                                               Z-Kk; Z-Kp jelű

2.sport                                                                                                  Z-S jelű.

(3)   A Z-Kk és Z-Kp jelű zöldterületi közkert és közpark övezetben csak annak rendeltetését szolgáló:

1. sportolási, testedzési célú

2. pihenést szolgáló

3. a terület fenntartását szolgáló

4. szobor, dísztárgy

5. reklám

célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2 %-os beépítésével.(4)   A Z-S jelű sport övezetben csak annak rendeltetését szolgáló

1.sportolási, testedzési célú

2.pihenést szolgáló

3.vendéglátó

4.a terület fenntartását szolgáló

5.szobor, dísztárgy

6.reklám

célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2 %-os beépítésével.

(5) A területfelhasználási egység területén épületek szabadonálló beépítési módon helyezhetők el.

(6) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.  Erdőterület


24.§


Általános előírások:

(1)  E rendelet alkalmazásában erdőterület a Szabályozási Tervlapon ilyen célra jelölt terület vagy telek

(2) Az erdőterületeket a Szabályozási Terv elsődleges rendeltetésük szerint:

1. gazdasági célú                                                      Eg jelű

2. védelmi célú                                                         Ev jelű

(3) Gazdasági célú Eg jelű erdőterületek erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt területek.

Ha a terület nagysága a 100.000 m2-t meghaladja, az övezetben

1.erdő fenntartás

2.vadgazdálkodás

3.védelem

4.szállítás

rendeltetési egységek helyezhetők el, legfeljebb a terület 0,5 %-ának beépítésével.

(4)Védelmi célú, Ev jelű erdőterületek sajátos jellegük szerint:

Ev1-h jelű településvédelmi erdő

Ev2-b jelű védett természeti területen lévő erdő.

 1. A védelmi (védő és védett) erdőterületek elsődlegesen a tájkép megőrzését, a gazdasági tevékenységből, valamint a közlekedésből eredő káros hatások csökkentését szolgálják. Építményt elhelyezni nem szabad.
 1. Ev1-h jelű településvédelmi erdőt kell telepíteni a volt major környezetében 25 m szélességben a lakóterületek védelmének érdekében.
 2. Ev2-b jelű védett természeti területen lévő erdőterület a NATURA 2000 védettséget élvező erdőrészek megőrzését szolgálja.
Mezőgazdasági terület


25.§


(1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termény, termékfeldolgozás és tárolás)  és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználat és természeti értékek megőrzését is  figyelembe kell venni.

(2) A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területeket használatuk és a rajtuk elhelyezhető építmények alapján:

1.1 jelű általános

1.2 Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területek.


(3) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági övezet

 1. Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.


 1. Mko2 jelű Védő mezőgazdasági terület
 • A vízfolyásokat védő zóna minimális szélessége 50 m, vízfolyásnál partjainak szélétől illetve a védendő terület szélétől kell számítani.
 • A vízfolyásokhoz kapcsolódó természetközeli állapotban lévő területek és a vízfolyás vízminőségének védelme érdekében a szomszédos mezőgazdasági hasznosítású területeken e sávban épületek, építmények elhelyezése nem engedélyezhető.
 • A zónán belül külterjes, környezetkímélő gazdálkodást szabad folytatni.

26.§
(1) Általános mezőgazdasági (árutermelő) övezetben :

- Beépíthető telek területe:

lakóépület és vegyes rendeltetésű:    min. 1 ha telekterület esetén

gazdasági épület:                               min. 6000 m2 telekterület esetén.

- Beépítettség max 3 %, de gazdasági épület maximális alapterülete telkenként max.  500 m2, lakóépület és vegyes rendeltetésű épület alapterülete max. 200 m2 lehet.

- Megengedett legnagyobb építmény magasság lakó és vegyes rendeltetésű épület esetén 4,5 m.

- Beépítési mód szabadon álló, előkert min. 10,0 m.


(2)[8] Korlátozott használatú mezőgazdasági Mko1 és Mko2 jelű övezetben:

a. Lakó és vegyes rendeltetésű épület nem építhető.

b. Nagy létszámú állattartó építmény nem helyezhető el.

c. Gazdasági épületként csak gyepgazdálkodást szolgáló építmények (szénatároló, karám, állatsimogató és bemutató, és az ezeket kiszolgáló épületek) létesíthetők. A  hagyományos gazdálkodást őrző és azt bemutató területeken a mezőgazdasági építmények mellett a látogatókat fogadó és kiszolgáló funkciójú építmények is elhelyezhetők.

d. Beépíthető telek területe minimum 1 ha telekterület esetén.

e. Beépítettség a Rába nagyvízi medréhez (árvízi elöntéssel veszélyeztetett ingatlanokon) maximum 0,5 %, egyéb területen 3 %.

f. Megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m.

g. Beépítési mód szabadon álló, épületnek vízfolyástól min. 50 m távolságban kell lennie.

h. Az övezetben hígtrágyás állattartó épület nem helyezhető el.


(3)Rábahídvég község közigazgatási területén birtoktest és birtokközpont a település közigazgatási területén az jelű általános mezőgazdasági övezetben elhelyezkedő mezőgazdasági területekre terjeszthető ki. A birtokközpont területén a beépítés nem haladhatja meg a 15 %-ot.[9]Vízgazdálkodási terület


27.§xA vízgazdálkodási területek sajátos használatuk alapján: V jelű elsősorban a vízmedrek és azok parti sávja, vízjárta területek.Zöldfelületek, természetvédelem


28.§


Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.Környezetvédelem


29.§


Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

Örökségvédelem


30.§

Az épített környezet védelméhez kapcsolódó építési szabályok:

(1), (2) és (3) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

 (4) (5) és (6) Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (VII.11.) ÖR.Sajátos jogintézmények


31.§(1) A község az 1997. évi LXXVIII. tv. 29.§(4) bekezdése alapján az alábbi sajátos jogintézmény alkalmazását rendeli el:

 • településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetési kötelezettséget

(2)[10] A  beültetési kötelezettség hatálya alá az alábbi telkek Szabályozási Terven meghatározott területei tartoznak:

 • 0262/3 temetőbővítés körül 30 m;
 • 034/10-12; 034/28 hrsz gazdasági területen szabályozási terv szerint 15,0 m szélességben;
 • 0260/2; 0260/5; 136/1 hrsz lakóterület K-i határán 15,0 m szélességben;
 • 116;117; 118; 119; 120; 121; 122; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 134 hrsz lakóterület É-i oldalán 15,0m szélességben;
 • 0156/6/7 hrsz gazdasági terület D-i oldalán 25 m szélességben.
 • 0275/1 hrsz területen megvalósuló szennyvíztisztító körül legalább 15 m szélességben.

(3)[11] A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani: - terület gyepesítését,

            - a telepítési sávban lakóterület esetében gyümölcs vagy más fafajokkal megvalósítandó növénytelepítéssel, gazdasági terület esetében vegyes faállományú fásítással, a jelölt terület legalább 80 %-án, közmű különleges terület (szennyvíztisztító telep) körül lombhullató és örökzöld fafajokkal 90 %-ban erdősáv jellegű telepítést kell készíteni.

(4) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

Védőtávolságok


32.§


Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.Záró rendelkezések


33.§


(1)-(2) Hatályon kívül helyezve 1/2017. (I.24.) ÖR.

(3) Az alaprendelet 2006. július 1-én lépett hatályba. A 4/2009.(IV.09.) sz. rendelettel beiktatott 26. §(2) bekezdés 2009. április 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

(4) E rendelet 2011. november 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.      


Rábahídvég, 2006. május 30.              (: Borsits Zoltán :)                                                    (:dr. Kovács Andrea:)

        polgármester                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetése megtörtént: 2017. 01.24.

2018. július 11.

2019. február 12.

2020. május 14.

1.sz. melléklet

A belterület határának kiterjesztéséről

valamint

 a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról

Rába folyótól D-re a 8. sz. főút környezetében 09/1 hrsz; 026/31 hrsz szabályozási terv szerint;


Volt major területe 034/10-12; 034/18; 034/23/24; 034/27/28/29; 034/13/14/15; 034/6/7; 034/30/31/32/33/34; 034/3; 034/20; 033 hrsz szabályozási terv szerint;


0157/5/6/7 hrsz részben, szabályozási terv szerint;


Béke utca 0270/3 hrsz egészben;


Dózsa György utcai új lakóterület részére 0260/2; 0260/5 szabályozási terv szerint;


Bertha György utca D-i szakaszán zöld és vegyes terület céljára 0275/1 hrsz részben szabályozási terv szerint.


A szabályozási terven belterületnek jelölt területek függetlenül a megosztásuk előtti helyrajzi számuktól és jelen felsorolásuktól.

A belterület határának kiterjesztéséről

valamint

 a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számárólRába folyótól D-re a 8. sz. főút környezetében 09/1 hrsz; 026/31 hrsz szabályozási terv szerint;


Volt major területe 034/10-12; 034/18; 034/23/24; 034/27/28/29; 034/13/14/15; 034/6/7; 034/30/31/32/33/34; 034/3; 034/20; 033 hrsz szabályozási terv szerint;


0157/5/6/7 hrsz részben, szabályozási terv szerint;


Béke utca 0270/3 hrsz egészben;


Dózsa György utcai új közműterület, zöldterület és lakóterület részére 0260/2; 0260/5 szabályozási terv szerint;


Bertha György utca D-i szakaszán zöld és vegyes terület céljára 0275/1 hrsz részben szabályozási terv szerint.


Ady Endre utca 0266/36, 0266/37 és 0266/38 hrsz ingatlanok területe.


A szabályozási terven belterületnek jelölt területek függetlenül a megosztásuk előtti helyrajzi számuktól és jelen felsorolásuktól.


       A HÉSZ 6. számú melléklete

4/2020. (V.14.) ÖR4. melléklete

Az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírás:

területfel-használás

beépítési mód

Maximális építmény-magasság


(m)

kialakítható minimális telekterület-méret

(m2)

telkek minimális

szélessége


(m)

maximális beépítettség


(%)

min. zöld%

szintterület sűrűség

telekre

Lf-1

O

4,5(7,5)

500

Kialakult

(14 m)

30

40

0,5

Lf-1

O

4,5(7,5)

550

Kialakult

(14 m)

30

40

0,5

Lf-1

O

4,5(7,5)

700

Kialakult

(14 m)

30

40

0,5

Lf-1

O

4,5(7,5)

800

Kialakult

(14 m)

30

40

0,5

Lf-1

O

4,5(7,5)

900

Kialakult

(14 m)

30

40

0,5

Lf-1

O

4,5(7,5)

1000

Kialakult

(14 m)

30

40

0,5

Lf-2

O

4,5(7,5)

500

14 m

30

40

0,5

Lf-2

O

4,5(7,5)

900

16 m

30

40

0,5

Lf-2

O

4,5(7,5)

1000

18

30

40

0,5

Lf-2

O

4,5(7,5)

1100

18

30

40

0,5

Lf-2

SZ

4,5(7,5)

900

20

30

40

0,5

Lf-2

SZ

4,5

3000

20

15

40

0,5

Lf-3

O

4,5

1500

20

10

40

0,5
                   2.   számú melléklet az 1/2017. (I.24.) önkormányzati rendelethez

A HÉSZ  7. számú melléklete


Településközpont területre vonatkozó övezeti előírások

területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság


(m)

kialakítható minimális telekterület-méret

(m2)

telkek minimális

szélessége


(m)

maximális beépítettség


(%)

min. zöld%

Szintterület sűrűség

telekre

Vt

O

4,5

900

18

30

40

2,4

Vt

O

7,5

600

12

30

40

2,4

Vt

SZ(O)

7,5

720

14

30

40

2,4

Vt

O(SZ)

7,5

900

14

50

40

2,4

Vt

SZ

7,5

900

16

30

40

2,4

Vt

SZ

9,5

900

16

30

40

2,4

Építési övezet:

A Vt-SZ(O) építési övezetben az építményeket elsődlegesen szabadon állóan kell elhelyezni, azonban a kialakult állapotnak megfelelően oldalhatárosan is elhelyezhetők.

A Vt-O(SZ) építési övezetben az épületeket elsődlegesen oldalhatáron állóan kell elhelyezni, azonban a kialakult állapotnak megfelelően szabadon állóan is elhelyezhetők.

Az építési övezetekben az szomszédos telken álló építmények közötti távolság nem lehet kisebb új beépítés esetén 6,0 m-nél, kialakult oldalhatáron álló beépítésnél építménymagasság fele vagy min. 3,0 m, szabadon álló beépítésnél 4,5 m.3. számú melléklet az 1/2017. (I.24.) önkormányzati rendelethez

A HÉSZ 8. számú melléklete


A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató és Gmksz jelű mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírás:


Területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság


(m)

kialakítható minimális telekterület-méret

(m2)

Új telkek minimális

szélessége


(m)

maximális beépítettség(%)

előkertm

min. zöld%

szintterület sűrűség

telekre

Gksz

SZ

4,5

1500

20

50

Kialakult, vagy min 15,0 m

30

2,0

Gksz

SZ

7,5

1000

20

50

Kialakult, vagy min 5,0 m

30

2,0

Gmksz

SZ

6,0

1500

20

50

Kialakult, vagy min 5,0 m

30

2,0

Gmksz

SZ

7,5

1000

20

50

Kialakult, vagy min 5,0 m

30

2,04.számú melléklet az 1/2017. (I.24.) önkormányzati rendelethez


A HÉSZ 9.számú melléklete

A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége:


út megnevezés

Települési út kategória/kezelő

Hrsz

[meglévő]

útkategória

védőtávolság

Építési terület

/szab. szélesség/

M8

Gyorsforgalmi út

Gyorsforg. út/

állami út


K.I; K.II.

100-100 m

60,0 m

8 számú

országos elsőrendű főút

elsőrendű főút/

állami út

037; 08

K.III.A.

100-100 m

40,0 m

8 számú

országos elsőrendű főút

elsőrendű főút/

állami út

399 [Vasvári]

B.III.a

-

22,0 m

8701 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

0265

K.V.A.

50-50 m


30,0 m

8701 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

368/1 [Kossuth]

138/1/2 [Béke]

B.V.c.

-

22,0 m

22,0 m

8704 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

0158/1

tervezett

K.V.A.

K.V.A.

50-50 m

50-50 m

30,0 m

30,0 m

8704 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

0158/1

K.V.A.

50-50 m

30,0 m

8704 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

318 [Szombathelyi]

256 [Bertha]

138/1 [Béke]

B.V.c.

-

0 m

27-28,0 m

35,0 m

22,0 m

Településközi út Nagymákfára

Településközi út

Kiszolgáló út

016

K.VIII.A.

-

16,0 m


Településközi út Nemesrempe-hollósra

Településközi út

Kiszolgáló út

352; 0136; 096; 071

K.VIII.A.

-

12-16,0 m


Lakó utak

Kiszolgáló út/

Helyi önk. út

115 [József]

95 [Petőfi]

61 [Új]

135 [Dózsa]

175 [Ady]

251 [Táncsics]

203 [Bertha]

272 [Bertha]

397 [Szabadság]

034/13; 404

034/34,

034/29;

365

B.VI.d.B.

-

14,0 m

12,0 m

14-16,0 m

14,0 m

12-13,0 m

16,0 m
5,50 m

18,0 m

12-18,0 m

8-8,50 m

5,0 m

16,0 m

12,0 m

kerékpárút

Kerékpárút/

Helyi önk. út

0260/4

B.IX

-

3,0 m

gyalogút

Kiszolgáló út/

Helyi önk. út

-

B.X..

-

3,0 m

Mezőgazdasági út

Kiszolgáló út/

Helyi önk. út

013; 023; 025/1; 026/12; 05; 038/10; 039; 096; 071; 060; 0138/2; 0136; 0223; 096; 043; 0174; 0112; 0188; 0248/1/2; 0259; 0196; 0200; 0235/1/2;

K.VIII.C.

-

Min 12,0m[1]

Módosítva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[2]

Módosítva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[3]

Módosítva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[4]

Beiktatva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[5]

Beiktatva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[6]

Beiktatva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[7]

Beiktatva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[8]

Módosítva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[9]

OTÉK szigorítás: Az OTÉK 29.§ (5) bekezdés és OTÉK 1. számú melléklet 55/A pontjának szigorítása

[10]

Módosítva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.

[11]

Módosítva a 13/2011.(X.25.) önk. rendelettel. Hatályos 2011. november 25-től.