Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

2022.06.01.

Cák község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cák község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Cák község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települéi folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.

(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.

2. § (1) Alapfogalmak:

a) hulladék: bármely, a 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: törvény) 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;

b) veszélyes hulladék: a törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonosok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;

c) települési hulladék: a háztartásból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;

d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált hulladék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;

e) gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója;

f) termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;

g) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;

h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

i) újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká;

j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a rendelet 4. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő felhasználása;

k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;

l) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

m) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

n) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;

o) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiírtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

(9) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapdékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

5. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)

(5)

(6)

6. § (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

7. § (1) A község közterületén, patakparton tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(2) Parkosított, virágosított területre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

8. § (1)

(2) Épületen (kapun, ablakon, stb) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, az erre irányuló felhívásnak eleget tenni, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

9. § (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.

(2) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

(3) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani. Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a körjegyzőségen azonnal be kell jelenteni.

10. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos!

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen kell elszállítani.

11. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

(2) A patakba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

III. Fejezet

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás

12. § (1) Az önkormányzat a szilárd hulladék tárolására, kezelésére szolgáló szemétlerakó (továbbiakban: szeméttelep), valamint a szolgáltató igénybevételére Kőszeg Város Képviselő-testületével megállapodást köt.

(2) A szilárd hulladék tárolását, kezelését az önkormányzat az (1) pont szerinti megállapodás alapján a Kőszeg, Vámház dülőben lévő 0117/3 helyrajzi szám alatt lévő szeméttelepen biztosítja.

13. § (1) Az önkormányzat a szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését Kőszegi Városgondnokság (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) útján (továbbiakban: szolgáltató) biztosítja. Az összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése a 12. § (2) bekezdésében megjelölt szeméttelepen történik.

(2) A szolgáltató az önkormányzattal kötött megállapodás alapján csütörtöki napokon zártrendszerű kukásautóval szállítja el az összegyűjtött és a szabvány méretű, megjelöléssel ellátott kukába vagy zsákba kihelyezetett hulladékot.

(3) A (2) bekezdésben megnevezett közszolgáltatást az e rendelet hatálya alá eső ingatlan tulajdonosa –jelen rendeletben meghatározott módon – köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik.

(4) A szolgáltató az igénybe vevővel megállapodást köt. A megállapodás alapján a szolgáltató a szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében köteles a szemétszállítást rendszeresen teljesíteni.

(5) Az önkormányzat évente legalább egyszer lomtalanítást szervez, amelyet a szokásos módon történő hirdetés útján a lakosság tudomására kell hozni. A lomtalanítás során összegyűlt hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

14. § (1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles szabvány méretű kukába, vagy megfelelő teherbírású szolgáltató által kibocsátott, jelzéssel ellátott műanyag zsákba gyűjteni és azt az e rendelettel szabályozott szállítási napon az ingatlana előtt elhelyezni oly módon, hogy az elszállítható legyen.

(2) Az önkormányzat 1 db szabvány méretű 110 vagy 60 literes kukát minden közszolgáltatást igénybe vevő részére biztosít. További, a keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és műanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a tulajdonos, illetőleg a használó kötelessége.

(3) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani.

(4) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.

(5) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek, annak szállítását megtagadhatja.

(6) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.

15. § (1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybe vevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A díj megfizetésének módját a szolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő között létrejött megállapodásban kell szabályozni.

(2) – (8)

16. § (1) Az egyéb –nem háztartási szemét- összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.

(2) Az egyéb –nem háztartási- szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.

(3) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.

IV. Fejezet

Szennyvíz elhelyezés

17. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.

(2) A szennyvíz közcsatornába történő bevezetéssel, vagy a Kőszeg Város Önkormányzati Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján a pályázati úton kiválasztott közszolgáltató Sárvár Pannon-Víz Kft. (9600 Sárvár, Ungvár u. 20.) által végzett szállítás (továbbiakban: közszolgáltató) igénybevételével helyezhető el.

(3) A (2) pontban körülírt közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(4) A közszolgáltatásért az 1. számú mellékletben feltüntetett díjat kell fizetni, melyet a képviselő-testület évente állapít meg.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

18. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(3)1 Avart és kerti hulladékot égetni belterületen és külterületen munkanapokon kedden és pénteken lehet úgy, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, kivéve ha országos tűzgyújtási tilalom van hatályba. Országos tűzgyújtási tilalom életbe léptetése esetén a település teljes területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

19. § A községgazdálkodási körbe a parkfenntartási feladatok magába foglalják a közterületi fák ültetését, kivágását, sövények gondozását, a köztemető kegyeleti helynek megfelelő ellátását.

V. Fejezet

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

20. § (1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi –amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg és egyébként nem minősül szabályszegésnek- szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki

a) általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,

b) a szemetet nem az e rendeletben szabályozott módon gyűjt és azt nem a kijelölt szeméttelepen helyez el,

d) szemetet felhalmoz,

e) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyet el,

f) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,

g) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,

h) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

i) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

j) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt nem a kiépített csapadék-csatornába vezeti,

k) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,

l) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

m) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba, közterületre, patakba vezet, önt,

n) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

o) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,

p) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

r) parkosított, virágosított területre járművel ráhajt vagy azon parkol,

s) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

t) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet, rendszám nélküli személygépkocsit közterületen tárol,

u) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,

v) a patakba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

w) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

y) Avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi,

z) Szennyvíz elhelyezéséről nem megfelelően gondoskodik

szabálysértést követ el.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2003. július 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002 (XII.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet2

A település utca és lakóházjegyzéke

A

B

1

Közterület neve, jellege

Lakás (db)

2

Botos mélyút

0

3

Botos tető

1

4

Botosok teteje

4

5

Erdészház utca

3

6

Fő utca

78

7

Gesztenyés sor

9

8

Hegyalja utca

4

9

Kőfejtő lejtő

4

10

Kőfejtő tető

1

11

Kökény lejtő

1

12

Lovas utca

1

13

Petőfi utca

51

14

Róna dűlő

4

15

Velemi utca

5

1

A 18. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.