Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 11. 08

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról1

2023.09.28.

Cák község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cák község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Cák község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települéi folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.

(5)2

2. §3

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiírtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

(9) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapdékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

5. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)

(5)

(6)

6. § (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

7. § (1) A község közterületén, patakparton tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(2) Parkosított, virágosított területre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

8. § (1)

(2) Épületen (kapun, ablakon, stb) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, az erre irányuló felhívásnak eleget tenni, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

9. § (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.

(2) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

(3) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani. Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a körjegyzőségen azonnal be kell jelenteni.

10. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos!

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen kell elszállítani.

11. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

(2) A patakba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

III. Fejezet4

12. §

13. §

14. §

15. §

16. §

IV. Fejezet

Szennyvíz elhelyezés

17. §5

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

18. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(3)6 Avart és kerti hulladékot égetni belterületen és külterületen munkanapokon kedden és pénteken lehet úgy, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, kivéve ha országos tűzgyújtási tilalom van hatályba. Országos tűzgyújtási tilalom életbe léptetése esetén a település teljes területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

19. § A községgazdálkodási körbe a parkfenntartási feladatok magába foglalják a közterületi fák ültetését, kivágását, sövények gondozását, a köztemető kegyeleti helynek megfelelő ellátását.

V. Fejezet7

20. §

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2003. július 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002 (XII.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet8

A település utca és lakóházjegyzéke

A

B

1

Közterület neve, jellege

Lakás (db)

2

Botos mélyút

0

3

Botos tető

1

4

Botosok teteje

4

5

Erdészház utca

3

6

Fő utca

78

7

Gesztenyés sor

9

8

Hegyalja utca

4

9

Kőfejtő lejtő

4

10

Kőfejtő tető

1

11

Kökény lejtő

1

12

Lovas utca

1

13

Petőfi utca

51

14

Róna dűlő

4

15

Velemi utca

5

1

Az önkormányzati rendeletet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 9. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A III. Fejezetet (12-16. §-t) a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 17. §-t a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 18. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az V. Fejezetet (20. §-t) a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. melléklet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.