Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 02

Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

10/2006.(XII.12.) számú rendelete a helyi adókról


Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Törvény) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a helyi adókról a 10/2006.(XII.12.) számú rendeletével (továbbiakban:Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

1.§

Az adó mértéke

2.§

Az adó mértéke a Törvény 11.§ és 17.§-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 11.000,- Ft.

Mentességek, kedvezmények

3.§

(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  • a lakással azonos ingatlanon álló nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, illetve az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja.
  • a közművel nem rendelkező, a rendezési terv szerint be nem építhető földrészlet.

(2) A 2.§-ban foglalt adó mértékének 50%-os fizetési kedvezményében kell részesíteni azt:

  • aki a rendelet hatálybalépésétől, majd azt követően a beépítetlen földrészletté válást követő 60 napon belül nyilatkozatot tesz, hogy az adó tárgyául szolgáló ingatlanát 3 éven belül építési engedélyhez kötött építménnyel beépíti. A beépítésének teljesítését használatbavételi engedéllyel vagy a használatba vételt tudomásul vevő határozattal kell a határidő leteltekor igazolni. A teljesítés elmaradása esetén az adó visszamenőlegesen válik esedékessé.
  • aki egyedül él és a 70. életévét betöltötte.

(3) Az adó 40%-át kell fizetnie annak, akinek lakástulajdona után kommunális adókötelezettsége áll fenn.

II. fejezet

Vállalkozók kommunális adója

Adókötelezettség

4.§

Az adó alapja

5.§

Az adó mértéke

6.§


III. Fejezet

Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

7.§

Az adó mentesség

8.§

Az adó mértéke

9.§

Az adó mértéke:

a) személyenként és vendégéjszakánként 100,-Ft

b)

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

10.§


Adóköteles iparűzési tevékenység

11.§

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


12.§

Az adó alapja

13.§

Az adó mértéke

14.§

 (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Törvény 37.§ (2) bekezdése a)-b) bekezdések tekintetében napi 500,- Ft.

Záró rendelkezések

15.§

(1) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének:

a) a 11/2003.(XI.28.), a 8/2004.(XII.22.) és a 10/2005.(XII.28.) számú rendeletekkel módosított 6/1999.(XII.14.) számú kommunális adókról szóló rendelete,

b) az idegenforgalmi adóról szóló 6/2002.(XII.10.) számú rendelete,

c) a 8/1997.(XII.23.), a 9/2004.(XII.22.), és a 11/2005.(XII.28.) számú rendeletekkel módosított 9/1995.(XII.27.) számú iparűzési adóról szóló rendelete,

hatályát veszti.

(2) A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

(3)

Cák, 2006. december 12.

/Pontyos György sk./

polgármester

/Francsics József sk./

körjegyző


Záradék:

Ez a rendelet 2006.december 13-án kihirdetésre került.

Cák, 2006. december 13.


/Francsics József sk./

körjegyző
A szakasz szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése  2016. január 2. hatállyal

A szakasz szövegében az eredeti „4000,-Ft” kifejezést a 9/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1.§ módosította 2012. január 1.  hatállyal „7.000,-Ft”-ra, majd a 11/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosította 2013. január 1. hatállyal „11.000,-Ft”-ra.

A rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontját módosította a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 1.§  2016. január 2. hatállyal

A rendelet 4.,5.,6.§-át hatályon kívül helyezte a 9/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése 2012. január 1. hatállyal

A rendelet 7.§-át hatályon kívül helyezte a 9/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 2012. január 1. hatállyal

A rendelet 8.§-át hatályon kívül helyezte a 9/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 2012. január 1. hatállyal

A rendelet 9.§ b) pontját hatályon kívül helyezte a 9/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 2012. január 1. hatállyal

A szakasz szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése  2016. január 2. hatállyal

A szakasz szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése  2016. január 2. hatállyal

A szakasz szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése  2016. január 2. hatállyal

A szakasz szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése  2016. január 2. hatállyal

A bekezdés szövegében az eredeti „1%” kifejezést  a 9/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet 2.§ módosította 2012. január 1.  hatállyal „2%”-ra.

  A 14. § (2) bekezdés szövegét módosította a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 1.§  2016. január 2. hatállyal

A bekezdés szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése  2016. január 2. hatállyal