Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 11. 09

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2023.11.09.

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §-ában, 26. §-ában, 32. §(1) bekezdés b) pontjában, és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya Cák község Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakra terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Cák község Önkormányzatának területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

3. Hatásköri és eljárási rendelkezések

3. § (1a) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Különösen indokolt esetben a polgármester a Képviselő-testület ülései között – ha a késedelem súlyos hátránnyal járna – jelen rendelet 9.-16. §-ában szabályozott támogatást állapíthat meg az arra rászorulónak. A támogatás indokoltságáról és összegéről a képviselő-testület soros ülésén köteles beszámolni.

4. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. (Kérelem a rendelet 1. melléklete)

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását, és környezettanulmány készítését is elrendelheti.

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségén (továbbiakban: Kirendeltség), vagy postai úton nyújthatók be.

(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Kirendeltség készíti elő.

(5) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(6) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó központi hivatal területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes hivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

(7) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást meg kell szüntetni vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönteni.

(8) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

5. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra folyószámlára, lakcímre történő utalással, vagy kivételesen házipénztárból való kifizetéssel.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

6. § E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szt. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Képviselő-testület a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

5. Adatkezelés

8. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

6. Ellátási formák

9. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) települési támogatást

aa) ápolási támogatást

ab) gyógyszertámogatást

ac)[1] lakhatási települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatást

ba) temetési támogatást

bb) eseti támogatást

c) köztemetést

d) [2]önként vállalt egyéb ellátási formát:

da) születési támogatást

db) karácsonyi támogatást

de) nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatását

df)[3] külföldön tanulmányaikat folytató gyermekek támogatása

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján egyéb önként vállalt feladat keretében
a) születési támogatást
állapít meg az e rendeletben szabályozottak szerint.
(4) Ha a kérelmező kéri, vagy a rendeltetésszerű felhasználás úgy biztosítható a pénzbeni támogatás helyett természetbeni ellátás is nyújtható. Ilyen különösen a tüzelő, gyógyszerutalvány, közműdíj, étkezési térítési díj, étkezési utalvány.
II. Fejezet

Települési támogatások

7. Ápolási támogatás

10. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Cák községben lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

a) 18. életévét betöltött tartósan beteg Cák községi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

c) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

11. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(2) Az ápolási támogatás havi mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

(3) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.

(4) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,

b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,

c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,

d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,

e) a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,

f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.

(5) Az (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az Önkormányzat az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-f) pont valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(7) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy hónaptól évig terjedő időtartamra kerül megállapításra.

(8) Az Szt. 2015. március 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás kezdő napja 2015. március 1.

8. Gyógyszertámogatás

12. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2) Gyógyszertámogatásra az a Cák községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10 %-át meghaladja.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás havi mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

8/A. Lakhatási települési támogatás[4]

12/A. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint lakhatási települési támogatást nyújthat a szociálisan rászorult személyeknek és családoknak az általuk Cák község területén életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaikhoz.

(2) Lakhatási települési támogatás ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult részére állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek, családok számától.

12/B. § (1) A lakhatási települési támogatás igényelhető:

a) vezetékes gázfogyasztás,

b) áramszolgáltatás,

c) víz- és csatornahasználat,

d) szemétszállítási díjak,

e) tüzelőanyag

költségeihez.

(2) A lakhatási települési támogatást természetbeni ellátásként kell folyóstani az (1) bekezdésben megjelölt költségekhez.

(3) A lakhatási települési támogatást azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, ami a kérelmező lakhatását leginkább veszélyezteti.

12/C. § (1) Lakhatási települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában (ugyanazon lakcímen bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek esetében) az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) Lakhatási települési támogatásként

a) tüzelőanyaghoz nyújtott támogatás október 15. és április 15. közötti időtartamban (a továbbiakban: fűtési időszak) igényelhető, ugyanazon igénylő tüzifa kérelme esetében évente maximum 2 m3 mennyiségben,vagy

b) közüzemi díj támogatás három hónapos időtartamra, egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal állapítható meg, a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással.

(3) A jogosult számára a 3 hónapra megállapított támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani.

12/D. § A lakhatási támogatás havi összege 3000-8000 Ft között állapítható meg.

12/E. § Ha a lakhatási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni a következő hónap első napjától.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások és köztemetés

9. Rendkívüli települési támogatások

13. § A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

a) halálesetre tekintettel temetési támogatás,

b) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás formájában.

10. Temetési támogatás

14. § (1)1 Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a községben lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

c)[5] az eltemettető családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, egyedül élő esetén 850 %-át nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200 000 Ft.

(5) A temetési támogatás összege minimum a (4) bekezdés szerinti összeg 10%-a, maximum a (4) bekezdésben meghatározott összeg.

(6) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

(7)2 Nem állapítható meg az eltemettetés költségeihez a települési támogatás, ha az eltemettetés költségei elérik, vagy meghaladják a 500000.- Ft-ot.

11. Eseti támogatás

15. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a községben lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a)3 a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetén 550%-át

b)4

(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4)5 Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszereséig részesíthető.

(5) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 5.000.-Ft-nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

(6)6 A támogatásra irányuló kérelem elbírálásakor a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti egy főre eső jövedelemkorlát mértékétől -különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre tekintettel- eltérhet.

12. Köztemetés

16. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a Képviselő-testület rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a) elengedheti vagy

b) csökkentheti,

ha a kötelezett vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.

III./A Fejezet[7]

A képviselő-testület által önként vállalt egyéb ellátási formák

12/A. Születési támogatás

16/A. § (1) Születési támogatásra az a szülő jogosult, aki a gyermek születésekor életvitelszerűen Cák község közigazgatási területén él, és akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át nem haladja meg.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként: 50 000 Ft.

(3) A támogatás a területi ellátási kötelezettségű védőnő adatszolgáltatását követően hivatalból kerül megállapításra.

12/B karácsonyi támogatás[8]

16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

a) hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt részére,

b) kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16./B.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg, ha

a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és

b)7 a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, vagy

c)8 a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

(3)9

(4)10 A kérelmeket tárgyév november 25. napjáig lehet benyújtani.

(5)11

12/C Nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatása[9]

16/B. § (1) Havi rendszerességű „nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatása” nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján annak a személynek, aki nem rendelkezik jövedelemmel, kora, egészségi állapota miatt rendkívül nehéz életkörülmények között él, és megélhetését a család önerőből finanszírozni képtelen vagy csak nagy áldozatok árán képes.

(2) A kérelem elbírálása a család jövedelmére tekintet nélkül, a kérelemben felhozott indokok alapján és a becsatolt orvosi igazolások alapján egyedileg történik.

(3) A támogatás havi összege a testület határozata alapján maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.

(4) A támogatást a kérelem beérkezését követő hónap 1. napjától legfeljebb egy évre lehet megállapítani, de szükséges esetben ismételten megigényelhet.

12/D Külföldön tanulmányaikat folytató gyermekek támogatása[10]

16/D. § (1) Külföldön tanulmányaikat folytató gyermekek támogatása nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére, akinek 23 év alatti gyermeke külföldön folytatja tanulmányait.

(2) A kérelem elbírálása a család jövedelmére tekintet nélkül, a kérelemben felhozott indokok alapján és a becsatolt igazolás alapján egyedileg történik.

(3) A támogatás havi összege a testület határozata alapján maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.

(4) A támogatást a kérelem beérkezésétől visszamenőleg maximum 3 hónapra, az igazolás alapján egy tanévre, azaz 10 hónapra lehet megállapítani.

IV. Fejezet

13. Szociális szolgáltatások

17. § (1) A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásaként

a) étkeztetést.

b) házi segítségnyújtást,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

d)családsegítést biztosít.

(2) Szakosított ellátásként Idősek Otthonát és Hajléktalanok Átmeneti Szállását tart fenn.

(3) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés szerinti ellátásokat Kőszeg Város és Környéke Társulása társulási megállapodása alapján a Társulási Tanács fenntartásában működő Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja.

18. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes.

(2) A 17. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés szerinti ellátásokat a kőszegi Szociális Gondozási Központnál lehet kérelmezni.

(3) A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

19. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,

d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.

V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

14. Záró és hatályba léptető rendelkezések

20. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008.(V.16.) önkormányzati rendelete.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Kérem, szíveskedjenek az alábbi indokok alapján önkormányzati támogatásban részesíteni: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KÉRELMEZŐ NEVE:……………………………………………………………….
Születési neve: .....................................................................................................................
Szül. hely, idő: .................................................. ...
anyja neve:……………………………………………
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………
Bejelentett tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
TAJ száma: ..........................................................
Telefonszáma: ......................................................
Házastárs/élettárs neve: ....................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................
Szül. hely, idő: .................................................. ...
anyja neve: ……………………………………………………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………..
Bejelentett tartózkodási helye: ……………………………………………………………………
TAJ száma: ...........................................................
Telefonszáma: ......................................................
GYERMEKEK adatai:

Név, TAJ száma

Szül. hely, idő

intézmény neve, címe

1

2

3

4

5

Egyéb együttélő családtagok adatai:

Név, TAJ szám

Szül. hely, idő

Hozzátartozói minősége, gazdasági aktivitása

1

2

3

Kelt: ……………………….., 201… …………. …
_________________
kérelmező aláírása
1

A 14. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 14. § (7) bekezdése a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 15. § (2) bekezdés a) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 15. § (2) bekezdés b) pontját a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 15. § (4) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 15. § (6) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 16/B. § (2) bekezdés b) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 16/B. § (2) bekezdés c) pontját a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 16/B. § (3) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 16/B. § (4) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 16/B. § (5) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.