Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hatályos: 2023. 02. 15

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

2023.02.15.

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § (1)2

(2)3

2. § (1)4

(2)5

(3)6

3. § (1) A feladatellátáshoz szükséges létesítményi feltételek biztosítására az Önkormányzat biztosítja a helyi közművelődés színterét.

(2) Önkormányzati feladatellátás helyszínei:

a) A helyi közművelődés színtere: Kultúrház- Közösségi színtér (9725 Cák, Petőfi utca 31.)”

b) Könyvtár – Cák, Petőfi u. 30.

c) Cáki Pincesor – Cák, 1286. hrsz.

(3)7 A (2) bekezdésben meghatározott Kulturházban az Önkormányzat Könyvtárat és Közösségi színteret működtet, a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket ezen belül biztosítja.

(4) A közösségi színtér használati szabályait:

a) a Kulturház vonatkozásában a rendelet 1. melléklete,

b) a Könyvtár vonatkozásában a rendelet 2. melléklete,

c) a Cáki Pincesor vonatkozásában a rendelet 3. melléklete

tartalmazza.

(5) A közösségi színtér nyitva-tartását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások:

a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

b) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) Alapszolgáltatásokon felül az Önkormányzat törekszik az alábbi feladatok ellátására:

a) Közösségi színterek fenntartásával lehetőséget biztosítani a községben élő és nyaraló polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőségek csökkentésére.

b) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése.

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

d) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak gyűjtése, rendszerezése, megismertetése, gondozása (Értéktár bizottság munkájának segítése)

e) A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus médiumok által, az internetes hozzáférés segítése

f) Az ismeretszerző, az amatőralkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása, bemutatkozási, fellépési lehetőségek biztosítása

g) A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése.

h) kulturális rendezvények szervezése.

i) mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása

j) közhasznú információs szolgáltatások nyújtása,

k) helyismereti információk és dokumentumokat gyűjtése,

l) közösségi emlékek, kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése,

m) helyi dokumentumok gyűjtése.

5. §

A község közművelődési feladatai, tevékenységi formái:

(1) Az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzés – bővítés – megújítási lehetőségét előadások, tanfolyamok, szakkörök szervezésével kell megteremteni. (Ismeretszerző és közhasznú tanfolyamok, szakkörök, bemutatók, kiállítások, stb.)
(2) A hagyományápolás – őrzés körében:
a) A falu történeti, kulturális és környezeti értékeinek közismertté tétele.
b) A lokálpatriotizmus erősítése érdekében a hagyományok továbbadásának, átörökítésének biztosítása.
c) Helyi ünnepi alkalmak gondozása, kulturális gazdagítása, mint például:
ca) Farsangolás.
cb) Nőnap
cc) Március 15, Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár; Közösségi eredmények bemutatása
cd) Húsvéti előkészületek
ce) Májusfa-állítás, kitáncolás
cf) Anyák napja
cg) Gyereknap
ch) Hősök napja
ci) Péter-Pál búcsú
cj) Falunap – Családi nap
ck) Zenés nyári est
cl) Augusztus 20.
cm) Gesztenyés Napok
cn) Október 23.
co) Idősek napja
cp) Mikulás
cq) Karácsonyi ünnepség
d) A község életének eseményeiről dokumentumok készítése, őrzése, ezek megismertetése a község lakosságával, Értéktár, hagyományos értékrend ápolása.
(3) Művelődő közösségek teremtése a lakosság rétegigényei szerint:
a) Az ifjúság körében klubok, baráti közösségek szervezése
b) Néptánccsoport működtetése
c) Színjátszó-kör szervezése
d) Nyugdíjas-klub, baba-mama klub életre hívása, működésének segítése
e) Helyi igényeknek megfelelő alkotóműhelyek életre hívása.
(4) A kultúra értékeinek megismertetése:
a) A települési kultúra (természeti és épített) értékeinek megismertetése és védelme.
b) Kiállítások és bemutatók szervezése.
c) Színházi előadásokra színház-busz szervezése, színházi előadások fogadása.
d) Különböző kultúrák kölcsönös bemutatkozásának szervezése, segítése.
e) Kulturális együttműködés megteremtése a környező településekkel.
(5) A közösségek szervezett csoportjainak összejöveteleit segíteni kell helyiség és egyéb feltétel biztosításával. Lehetőséget kell adni baráti összejövetelekre, utcák, falurészek rendezvényeire, Cákról elszármazottak találkozóira.
(6) A könyvtár szolgálja a kötetlen olvasói, ismeretszerzési, tájékozódási igényeket.
(7) Közösségi szórakozások, bálok rendezését civil szerveződésekkel, az önkormányzattal közösen kell biztosítani.
(8) Egyéb lehetőségek biztosítása: Kulturális börzék, vásárok szervezése, „Teleház” létrehozása, számítógép-használat, internetes hozzáférés, elektronikus levelezés lehetőségének megteremtése.

6. § A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:

(1) A közművelődési feladatokat költségvetési szerv, Cák község Önkormányzata látja el.

(2) A közművelődési munkát egy fő, részfoglalkozású könyvtáros végzi. Az ifjúsági közösségi szervezőmunkát önkéntes segítők végzik.

A részfeladatokra a polgármester – a testület külön felhatalmazásával – tiszteletdíjas munkatársakat foglalkoztathat az éves munkatervben meghatározott feladatok szerint.
(3) A közművelődési feladatellátásban részt vevő szervezetek nyilvántartását a rendelet 5. melléklete tartalmazza

6/A. § (1) Az Önkormányzat A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 számú, Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió című projekt keretében cselekvési tervet készít.

(2) Az 1. célterületre (Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely községek) vonatkozó cselekvési terv mátrixot a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § A közművelődés finanszírozása:

(1) A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi támogatás biztosításának módja: normatív támogatás. Ezen felül az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az Európai Uniós és hazai forrásokat felkutassa és igénybe vegye azokat.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmai jellegű kiadások, bevétel tekintetében a közösségi színtér működését biztosító szakember az éves költségvetési előirányzat figyelembevételével a polgármester előzetes tájékoztatása mellett dönthet.

(3) A közművelődési színtér díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) A közösségi színtér termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége;

b) a rendeletben felsorolt mindazon saját tevékenység, mely a közösségi színtér közvetlen kiadásait nem terheli,

c) az a tevékenység, rendezvény, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

(4) A közművelődési színtér díjköteles szolgáltatásai:

a)minden nem kulturális, üzleti célú tevékenység, rendezvény
b)a közösségi színtér éves előirányzatát meghaladó, közvetlen költséget igényel.
(5) A lakosság, az önszerveződő közösségek, más szervezetek által térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások megnevezését és díjtételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek pénzügyi támogatása a civil keretből történik a mindenkor hatályos Civil Szabályzatnak megfelelően.

8. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik:

a) más közművelődési intézményekkel,

b) nevelési-oktatási intézményekkel,

c) a közművelődési tevékenységet folytató civil és gazdálkodó szervezetekkel

d) egyházakkal.

8/A. § (1) Jelen rendelet módosítása előtt az önkormányzat Képviselő-testülete a 5. mellékletben felsorolt szervezetekkel írásban előzetesen egyeztet, a módosítás tervezetének a megküldésével, egyúttal a módosítást tárgyaló Képviselő-testületi ülésre meghívja a szervezetek képviselőit.

(2) A rendelet módosításának tervezete a Képviselő-testületi ülés meghívójával együtt a helyben szokásos módon kerül kifüggesztésre, ezzel biztosítja az önkormányzata helyi lakossági képviselet lehetőségét a módosítást tárgyaló testületi ülésen.

(3) A mindenkor hatályos rendeletet a hatályba lépését követően a közművelődés színterén ki kell függeszteni.

(4) A rendelet közzétételére az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltak irányadóak.

(5) A rendeletet a Képviselő-testület legalább ötévente felülvizsgálja.

9. § Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Kultúrház-Közösségi színtér házirend
1. A házirend előírásai a Cák község Önkormányzatának Kultúrház – Közösségi színtér használóira (fiatalkorú használók esetén azok törvényes képviselőire is) vonatkoznak. Különös tekintettel a fiatalok közösségi használatára.
A házirend kialakításáért a polgármester felelős a közösség érdekeinek és a használók javaslatainak figyelembe vétele mellett.
2. Fiatalok közösségi foglalkozására használható termei:
-
- női/férfi mosdó
-
3. A nagyteremben szervezett programok alatt a fiatalok részére a nyitva tartás szünetel.
4. A nagyteremben a hivatalos nyitvatartási időn túl az önkormányzat alkalmazottjain kívül senki sem tartózkodhat.
5. A fiatalok közösségi termét csak az a fiatalkorú használhatja, aki a polgármesternek átadja gondviselője nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ő engedélyével és hozzájárulásával, anyagi felelősségével használja gyermeke a nagytermet.
6. A nagyterem tisztaságára, állagára mindenki köteles vigyázni. (falak, berendezési tárgyak összefirkálása, megrongálása, üvegek karcolása, szemét szeméttárolón kívüli elhelyezése)
- A nagytermet használók kötelesek a berendezési tárgyakat, felszereléseket, játék eszközöket rendeltetésszerűen használni.
- Az egész épületben csak a társas együttlét szabályai szerinti viselkedés elfogadott. Kérjük, kerüljék a hangoskodást!
- A termet használók mindenkor kötelesek vigyázni arra, hogy fölöslegesen villany ne égjen, távozásukkor a nyílászárók bezárva, a víz elzárva, a lámpák lekapcsolt állapotban legyenek.
7. A gondatlanságból és a szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. A kár bekövetkezéséről azonnal értesíteni kell az önkormányzat alkalmazottját vagy a polgármestert.
8. A fiatalok közösségi használatára a polgármester által kijelölt fiatalkorú és gondviselőjének aláírásával ellátott átadás-átvételi nyilatkozat alapján kulcs használata biztosított.
- A kulcsot átvevő fiatalkorú és gondviselője felel azokért a károkért, melynek elkövetője nem állapítható meg, vagy abban az esetben is, ha az elkövető azért nem állapítható meg, mert a káresemény bekövetkeztéről az önkormányzatot nem értesítették azonnal.
- Az átadott kulcs másolása tilos.
9. Az egész épületben tilos a dohányzás és az alkohol- és drogfogyasztás. Dohányzás 18 év felettiek részére a kijelölt dohányzási helyen megengedett. A csikkeket kérjük a kijelölt, erre a célra rendszeresített szemetesbe helyezni.
10. Ha a Kultúrházat- Közösségi színteret használó személy bármilyen rendkívüli eseményt észlel, pl. baleset történik, azonnal jeleznie kell az önkormányzat vagy a kirendeltség alkalmazottjának, illetve a polgármesternek.
11. A legfontosabb baleset és tűzvédelmi szabályok, melyeket mindenki köteles saját és társai testi épségének védelmében megtartani:
- Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy ne veszélyeztesse senki se maga, se társai testi épségét. (jobbkéz-szabályt praktikus az épületen belül is betartani)
- Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, stb.) az épületbe hozni tilos.
- Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az épületbe hozni tilos.
- Az udvaron kavicsot, köveket dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos.
12. A Kulturházba- Közösségi színterbe hozott személyes tárgyakért felelősséget az Önkormányzat nem vállal, az azokba bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik.
13. A házirend betartása mindenki számára kötelező. Annak be nem tartása a nagyteremből való kizárást vonhatja maga után. (A kizárásról a polgármester jogosult dönteni.)

2. melléklet

KÖNYVTÁR HÁZIREND

1. A házirend előírásai Cák község Önkormányzatának könyvtár használóira (fiatalkorú használók esetén azok törvényes képviselőire is) vonatkoznak.

A házirend kialakításáért a polgármester felelős a közösség érdekeinek és a használók javaslatainak figyelembe vétele mellett.

2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja a közösség használatára könyvtárát (9725 Cák, Petőfi u. 30.) az alábbiak szerint:

A Könyvtár nyitvatartási ideje:

kedd: 8:00 – 10:00, 16:00 -18:00

szerda: 8:00 – 10:00, 16:00 -18:00

szombat: 16:00 – 20:00

Egyéb alkalmak esetén a használat idejét az Önkormányzat külön szerződésben határozza meg.

3. Könyvtári foglalkozásra használható: az elkülönült könyvtárhelyiség

4. A Könyvtárban szervezett programok ideje alatt a könyvtár-látogatók részére a nyitva tartás szünetel.

5. A Könyvtárban a hivatalos nyitvatartási időn túl az önkormányzat alkalmazottain kívül senki sem tartózkodhat.

6. A Könyvtár tisztaságára, állagára mindenki köteles vigyázni. (falak, berendezési tárgyak összefirkálása, megrongálása, üvegek karcolása, szemét szeméttárolón kívüli elhelyezése)

a) A Könyvtárt használó köteles a berendezési tárgyakat, felszereléseket, játék eszközöket rendeltetésszerűen használni.

b) Az egész épületben csak a társas együttlét szabályai szerinti viselkedés elfogadott. Kérjük, kerüljék a hangoskodást!

7. A gondatlanságból és a szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. A kár bekövetkezéséről azonnal értesíteni kell az önkormányzat alkalmazottját vagy a polgármestert.

8. Az egész épületben tilos a dohányzás és az alkohol- és drogfogyasztás. Dohányzás 18 év felettiek részére a kijelölt dohányzási helyen megengedett. A csikkeket kérjük a kijelölt, erre a célra rendszeresítet szemetesbe helyezni.

9. Ha a Könyvtárat használó személy bármilyen rendkívüli eseményt észlel, pl. baleset történik, azonnal jeleznie kell az önkormányzat vagy a kirendeltség alkalmazottjának, illetve a polgármesternek.

A legfontosabb baleset és tűzvédelmi szabályok, melyeket mindenki köteles saját és társai testi épségének védelmében megtartani:

• Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy ne veszélyeztesse senki se a maga, se társai testi épségét.

• Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, stb.) az épületbe hozni tilos.

• Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az épületbe hozni tilos.

• Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos.

10. A Könyvtárba vagy az épületbe hozott személyes tárgyakért felelősséget az Önkormányzat nem vállal, az azokba bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik.

11. A házirend betartása mindenki számára kötelező. Annak be nem tartása a Könyvtárból való kizárást vonhatja maga után. (A kizárásról a polgármester jogosult dönteni.)

3. melléklet

CÁKI PINCESOR HÁZIREND

1. A házirend előírásai a Cák község Önkormányzatának Cáki Pincesor látogatóira (fiatalkorú használók esetén azok törvényes képviselőire is) vonatkoznak. .

A házirend kialakításáért a polgármester felelős a közösség érdekeinek és a látogatók javaslatainak figyelembe vétele mellett.

2. Az önkormányzat belépési díj ellenében bocsátja a látogatók használatára a Cáki Pincesort (9725 Cák, 1286 hrsz.) az alábbiak szerint:

hétfő: szünnap

kedd- vasárnap: 10:00-12:00, 14:00-16:00

csoportoknak előjegyzés alapján ettől eltérően

felnőtt: 500 HUF

diák, nyugdijas 300HUF

családi belépő (min. 2 gyermekkel 18éves korig): 1000 HUF

csoportos (min. 10 fő): 300 HUF/fő

Irottkő Naturparkos kártya kedvezmény 25 %

mozgássérült: ingyenes

a) A Cáki Pincesor nyitvatartási ideje minden év április 1. napjától október 31. napjáig :

b) belépési díjak:

3. - pincék

- Pincesor felszerelési tárgyai

- Pincesor ingatlanának teljes területe

a) Pincesoron látogatható: a látogatók számára megnyitott pincék

b) Közösségi foglalkozásra használható:

c) Egyéb alkalmak esetén a használható területet az Önkormányzat külön szerződésben határozza meg.

4. A Pincesoron szervezett programok ideje alatt a látgatók részére a nyitva tartás szünetel.

5. A Pincesoron a hivatalos nyitvatartási időn túl az önkormányzat alkalmazottain kívül senki sem tartózkodhat.

6. A Pincesor tisztaságára, állagára mindenki köteles vigyázni. (falak, berendezési tárgyak összefirkálása, megrongálása, üvegek karcolása, szemét szeméttárolón kívüli elhelyezése)

a) A látogatók kötelesek a berendezési tárgyakat, felszereléseket, játék eszközöket rendeltetésszerűen használni.

b) A Pincesor teljes területén csak a társas együttlét szabályai szerinti viselkedés elfogadott. Kérjük, kerüljék a hangoskodást!

7. A gondatlanságból és a szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. A kár bekövetkezéséről azonnal értesíteni kell az önkormányzat alkalmazottját vagy a polgármestert.

8. Az ingatlan egész területén tilos a dohányzás. Dohányzás 18 év felettiek részére a kijelölt dohányzási helyen megengedett. A csikkeket kérjük a kijelölt, erre a célra rendszeresítet szemetesbe helyezni.

9. Ha a Pincesort látogató személy bármilyen rendkívüli eseményt észlel, pl. baleset történik, azonnal jeleznie kell az önkormányzat vagy a kirendeltség alkalmazottjának, illetve a polgármesternek.

A legfontosabb baleset és tűzvédelmi szabályok, melyeket mindenki köteles saját és társai testi épségének védelmében megtartani:

• Az ingatlanon úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy ne veszélyeztesse senki se a maga, se társai testi épségét.

• Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, stb.) az ingatlanra hozni tilos.

• Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az ingatlanra hozni tilos.

10. A Pincesorra hozott személyes tárgyakért felelősséget az Önkormányzat nem vállal, az azokba bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik.

11. A házirend betartása mindenki számára kötelező. Annak be nem tartása a Pincesorról való kizárást vonhatja maga után. (A kizárásról a polgármester jogosult dönteni.)

4. melléklet

A közösségi színtér nyitva-tartása
kedd: 8:00 – 10:00, 16:00 -18:00
szerda : 8:00 – 10:00, 16:00 -18:00
szombat: 16:00 – 20:00
Egyéb alkalmak esetén a használat idejét az Önkormányzat külön határozza meg.

5. melléklet

A közművelődési feladatellátásban részt vevő szervezetek nyilvántartása

1. Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 9725 Cák, Petőfi u. 213 hrsz.)

2. Cáki Sportegyesület (székhely: 9725 Cák, Fő u. 52.)

3. Cáki Kulturális Egyesület (székhely: 9725 Cák, Petőfi u. 31.)

6. melléklet8

A lakosság, az önszerveződő közösségek, más szervezetek által térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások megnevezése és díjtételei

1. A Cák, Petőfi utca 31. szám alatt található, Kultúrház megnevezésű ingatlanban a nagyterem, színpad és vizes blokk

1.1. családi rendezvények lebonyolítására az alábbi feltételekkel adható bérbe:

1.1.1.9 bérleti díja:

1.1.1.1. fűtési szezonon kívül: 2500Ft/óra, ha a bérlet időtartama meghaladja a 4 órát, akkor 10000Ft/nap

1.1.1.2. fűtési szezonban: 3500Ft/óra, ha a bérlet időtartama meghaladja a 4 órát, akkor 20000Ft/nap

1.1.2.10 helybeli lakosság részére -fűtési időszakon (szeptember 15.-től május 15.-ig) kívüli napokon évente egy alkalommal ingyenes;

1.2. nem családi rendezvény lebonyolítására az alábbi feltételekkel adható bérbe: a polgármester átruházott hatáskörben egyedileg dönt a bérbeadásról:

1.2.1. 4 óránál rövidebb bérlet esetén: 2500 Ft/óra

1.2.2. napi 10.000-50.000 Ft bérleti díj ellenében;

1.3. önkormányzati rendezvény, vagy cáki egyesület szervezésében lebonyolításra kerülő rendezvény esetén ingyenes.

7. melléklet

TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 Kőszegjegyaljai Identitás - Megyei Kohézió - Cselekvési terv (1. célterület)

Probléma bemutatása

Cél

Bevonandó közösségek

Felelős

Tervezett beavatkozás

Költségtípus

Megvalósítás ütemezése

1.

Cák községben a közösségi élet résztvevőinek száma nagyon alacsony. Nehezen aktivizálható lakosság. Sem a helyi, sem a környező települések programjain nem, vagy csak kis létszámban vesznek részt a rendezvényeken.

A településen lévő eseményeken minél nagyobb számban aktivizálni a helyi lakosságot. Bevonva a szervezésbe és a programokon való részvételi aktivitást növelni. A helyi cselekvők körének szélesítése, kretivitásának kibontása, generációk közötti együttműködés. Közösség tudat erősítése.

Cák lakossága - helyiség biztosítása, saját készítésű tárgyak bemutatása,kiállítása

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Cák Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár

-

2019. március 15.

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár; Közösségi eredmények bemutatása, oklevelek átadása - Cák

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. március 15.

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár; Közösségi eredmények bemutatása, oklevelek átadása - Cák

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. március 15.

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár; Közösségi eredmények bemutatása, oklevelek átadása - Cák

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2022. március 15.

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár; Közösségi eredmények bemutatása, oklevelek átadása - Cák

-

2023. március 15.

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Kőszeghegyaljai hagyományőrző kiállítás és vásár; Közösségi eredmények bemutatása, oklevelek átadása - Cák

-

2024. március 15.

2.

A fiatal generáció nagyon alacsony létszámmal vesz részt a község közösségi életében. Nem ismeik a helyi hagyományokat. Bozsok település számtalan olyan régi hagyománnyal rendelkezik, ami a felnövekvő generáció számára nem ismert.

A civil egyesületek és önkéntes csoportok bővítése a fiatal generáció aktivizálásával. A jeles napokhoz kötődő események megszervezésével erősödjön a helyiek identitás tudata. A helyi csoportokhoz csatlakozva kibontakoztatni a kreativitást. Generációk közötti párbeszéd kialakítása, együttműködés. A hagyományok megismertetése, bemutatás a legkisebbek számára, hogy az értékek megőrzése és továbbadásának segítségével évtizedeken keresztül fennmaradjon a jövő számára.

Bozsok lakossága - helyszín biztosítása, saját termények, termékek bemutatása

Frank-Sziklai Márta

Program - Húsvéti előkészületek Bozsokon

-

2019. április 20.

Frank-Sziklai Márta; Gáspár Szabolcs

Közösségi akció - Bozsoki Kalapos Napok

-

2019. május 23-26.

Bozsok Község Önkormányzata

Program - Bozsoki XXI. Szüreti mulatság

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. szeptember 7.

Gáspár Szabolcs

Program - Mátyás napi borverseny - Bozsok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. február 22.

Frank-Sziklai Márta

Program - Húsvéti előkészületek Bozsokon

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. április 11.

Frank-Sziklai Márta; Gáspár Szabolcs

Közösségi akció - Bozsoki Kalapos Napok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. június 4- június 7.

Bozsok Község Önkormányzata

Program - Bozsoki XXII. Szüreti mulatság

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020.szeptember 12.

Gáspár Szabolcs

Program - Mátyás napi borverseny - Bozsok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021.február 20.

Frank-Sziklai Márta

Program - Húsvéti előkészületek Bozsokon

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. április 3.

Frank-Sziklai Márta; Gáspár Szabolcs

Közösségi akció - Bozsoki Kalapos Napok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021.június 3 - június 6.

Bozsok Község Önkormányzata

Program - Bozsoki XXIII. Szüreti mulatság

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021.szeptember 11.

Gáspár Szabolcs

Program - Mátyás napi borverseny - Bozsok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2022.február 26.

Frank-Sziklai Márta

Program - Húsvéti előkészületek Bozsokon

-

2022. április 16.

Frank-Sziklai Márta; Gáspár Szabolcs

Közösségi akció - Bozsoki Kalapos Napok

-

2022.június 2- június 5.

Bozsok Község Önkormányzata

Program - Bozsoki XXIII. Szüreti mulatság

-

2022.szeptember 11.

Gáspár Szabolcs

Program - Mátyás napi borverseny - Bozsok

2023.február

Frank-Sziklai Márta

Program - Húsvéti előkészületek Bozsokon

2023. április 8.

Frank-Sziklai Márta; Gáspár Szabolcs

Közösségi akció - Bozsoki Kalapos Napok

2023.június

Bozsok Község Önkormányzata

Program - Bozsoki XXIII. Szüreti mulatság

2023.szeptember

Gáspár Szabolcs

Program - Mátyás napi borverseny - Bozsok

2023.február

Gáspár Szabolcs

Program - Mátyás napi borverseny - Bozsok

-

2024.február

3

A lakosság részvételével történő problémafeltárás, - elemzés, tervezés folyamatában az állampolgári tudat fejlesztése. A lakosságban megerősíteni azt, hogy hatással lehet a körülötte lévő világra.

1. célterület lakossága - helysízn biztosítása

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Kőszegszerdahely

-

2019. május 2.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Cák

-

2019. május 10.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Kőszegdoroszló

-

2019. május 31.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Kőszegdoroszló

-

2019. június 29.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Kőszegszerdahely

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. szeptember 6.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Bozsok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. december 12.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Velem

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. június 10.

Kovácsné Riepl Tímea

Részvételi fórum - Bozsok

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2022. március 1.

4.

A települések közösségi életében fontos szerepet játszanak az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek. Nem csak közösség formáló erejükkel, hanem hősies cselekedeteikkel, idejüket, erejüket nem kímélve. A legfiatalabb - kisiskolás, közéiskolás - generáció inaktív, nehéz az utánpótlás kinevelése, felkészítése.

A fiatala generáció érdeklődésének felkeltése. Rávezetés a közösség összetartó erejének megismerésére.

1. célterület lakossága - helyszín biztosítása

Mersich Miklós

Közösségi akció - Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 125. évfordulója

-

2019. június 1.

Tóth Szabolcs

Közösségi akció - Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 125. évfordulója

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. augusztus 8.

5.

A hagyományos kézműipar hanyatlóban van a projektben érintett településeken. Kevesen foglalkoznak olyan kézműves tevékenységgel, ami a régi kor emlékét idézi és akár megélhetési lehetőséget biztosítana a lakosság számára.

A népi mesterségek, a hagyományőrző kézműipar fellendítése, megismertetése.

1 célterület lakossága, Cák - helyszín biztosítása

Cák Község Önkormányzata

Közösségi akció - Cák Kosárfonó találkozó

-

2019. június 15.

6.

A projektben érintett települések lakossága a saját lakóközösségében sem aktív résztvevője a közösségi eseményeknek. A szomszédos településekre pedig még ritkábban látogatnak el a közösségformáló rendezvénykre.

A települések lakóinak aktivizálása, motíválása, hogy megismerje Kőszeghegyalja hagyományait, közösségeit. Találkozási alkalom megteremtése, láttatni az egyének sokaságát. Azonosságok, közös pontok megtalálása.

1 célterület lakossága, helyszín biztosítása

Velem Község Önkormányzata

Gesztenyevirágzás hete - Piknik a vén gesztenyefáknál

2019. június 16-22.

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Közösségi akció -Kőszegdoroszlón Patakparti Piknik - közösségi szomszédolás

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. június 29.

Kőszegszerdahely Község Önkomrányzata

Közösségi akció - Szomszédolás Kőszegszerdahelyen - közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. szeptember 14.

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Adventi szomszédolás - Velemben - Ablakdíszítés - közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. december 1-24

Velem Község Önkormányzata

Gesztenyevirágzás hete - Piknik a vén gesztenyefáknál

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. június

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Közösségi akció -Kőszegdoroszlón Patakparti Piknik - közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. július

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Program - Nősök vs. Nőtlenek focimeccs közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. július

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Adventi szomszédolás - Velemben - Ablakdíszítés - közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. december 1-24

Velem Község Önkormányzata

Gesztenyevirágzás hete - Piknik a vén gesztenyefáknál

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. június

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Közösségi akció -Kőszegdoroszlón Patakparti Piknik - közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. július

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Adventi szomszédolás - Velemben - Ablakdíszítés - közösségi szomszédolás

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. december 1-24

Velem Község Önkormányzata

Gesztenyevirágzás hete - Piknik a vén gesztenyefáknál

-

2022. június

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Közösségi akció -Kőszegdoroszlón Patakparti Piknik - közösségi szomszédolás

-

2022. július

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Adventi szomszédolás - Velemben - Ablakdíszítés - közösségi szomszédolás

-

2022. december 1-24

Velem Község Önkormányzata

Gesztenyevirágzás hete - Piknik a vén gesztenyefáknál

-

2023. június

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Közösségi akció -Kőszegdoroszlón Patakparti Piknik - közösségi szomszédolás

-

2023. július

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Adventi szomszédolás - Velemben - Ablakdíszítés - közösségi szomszédolás

-

2023. december 1-24

7.

Hiányzik a települések lakosságának aktív szerepvállalása a közösségi életben, a 15-25 közötti korosztálymótíválatlansága is gondot okoz, rendezvényeken való megjelenésük inaktív.

Kulturális, művészeti és sporttal kapcsolatos tevékenységeken keresztül a lakosság bevonása a közösségi életbe.

1. célterület lakossága, illetve a családi napon Cák település lakosság-ahelyszín biztosítása

Cák Község Önkormányzata

Program - Zenés nyári est - Cák

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. július

Cák Község Önkormányzata

Program - Cák Családi nap

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. július

Cák Község Önkormányzata

Program - Zenés nyári est - Cák

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. július

Cák Község Önkormányzata

Program - Cák Családi nap

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. július

Cák Község Önkormányzata

Program - Zenés nyári est - Cák

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. július

Cák Község Önkormányzata

Program - Zenés nyári est - Cák

-

2022. július

Cák Község Önkormányzata

Program - Zenés nyári est - Cák

-

2023. július

8.

Helytörténeti, helyismereti programok, közösségi akciók hiányosak a projektbe bevont településeken

Közös aktív kikapcsolódás, személyek közötti kommunikáció kapcsolatteremtés a közösen szerzett élmények, tapasztalatok segítségével.

1. célterület lakossága

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Közösségi akció - Őszi barangolás Kőszegdoroszló

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2019. október

1. célterület lakossága

Kőhalminé Major Judit

Közösségi akció - Közösségi kirándulás - Kőszegszerdahely szervezésében

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. október

9.

Hiányzik a meglévő programokról az olyan jellegű közösségi aktivitás, bemutatkozás, ahol a település közösségi életében aktív szerepvállalóinak eredményét bemutassák.

Bemutatni, megmutatni a lakosoknak, hogy milyen munkát végeznek, a település civil és önkéntes szervezetei, ezen kívül azon aktív réteg munkájának elismerése, akik szervezethez nem tartoznak, de részt vesznek a település mindennapi életében.

Kulturális Egyesület, Tűzoltó Egyesület

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata

Közösségi akció - Közösségi kiállítás, szomszédolás - Falunap

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. július 4.

Kulturális Egyesület, Tűzoltó Egyesület

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata

Közösségi akció - Közösségi kiállítás, szomszédolás - Falunap

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. július 3.

Kulturális Egyesület, Tűzoltó Egyesület

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata

Közösségi akció - Közösségi kiállítás, szomszédolás - Falunap

-

2022. július

Kulturális Egyesület, Tűzoltó Egyesület

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata

Közösségi akció - Közösségi kiállítás, szomszédolás - Falunap

-

2023. július

10.

Helytörténeti, helyismereti programok, közösségi akciók hiányosak a projektbe bevont településeken

A helyi gyűjtemények, hagyományokat ápoló lakosok gyűjteményéből szervezett, a települések történetét bemutató kiállítás. A kulturális közösségi tér kiszélesítése, találkozási pont.

1., 2. célterület lakossága - helyszín biztosítása, saját gyűjtemények

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Helyismereti, helytörténeti kiállítás - Velem

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2020. szeptember

Velem Község Önkormányzata

Közösségi akció - Helyismereti, helytörténeti kiállítás - Velem

Egyéb szolgáltatási költségek; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

2021. szeptember

11.

Az aktív közösségi szerepvállaláson kívüli lakosok nem szívesen, vagy egyáltalán nem is jelennek meg a közösségi akciókon. Akik szakmájukon kivül rendelkeznek olyan kézséggel, tudással, ami más személyt is érdekelne eddig nem tudták olyan összefogott formában megmutatni tudásukat, hogy az ismert és elismert legyen. Aki szívesen tanulna új ismereteket, eddig nem akart, vagy nem mert nagy rendezvényeken részt venni a hasonló foglalkozásokon, nekik kedvezve szeretnénk néhány fős kis csoportos foglalkozásokat kialakítani. Gondolva is az idős emberekre is, akik sokszor töltik idejüket magányosan.

Feltárni, rendszerbe foglalni és nyilvánosságra hozni a rejtett kulturális értékekeket. Egyéni és közösségi önbizalom növelése.

1. célterület lakossága

Külső szolgáltató

Tankatalógus készítés 1. célterületen

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

2019. októbertől

12.

A társadalmi tudatosság, aktivitás fejlesztése. A tapasztalat és tudás kommunikációja.

Külső szolgáltató

Tanulócsoportok kialakítása 1. célterületen

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

2020. januártól

13.

A hagyományőrző, területspecifikus kézműipar és az önfenntartó életmód hiánya.

A térségre jellemző hagyományokra épülő mesterségek ismereteinek terjesztése.

1. célterület

Külső szolgáltató

1. célcsoport igényre alapozó képzéseinek, tanfolyamok szervezése

Célcsoport képzési költség

2019. októbertől

14.

Helyi történelmi dokumentumok nincsenek rendszerezve, összegyűjtve. A helyi lakosság számára ne+m ismeretesek.

A helyi kulturális értékek megóvása, heli identitástudat erősítése. Adott helyre vonatkozó információk, dokumentumok összegyűjtése. A begyűjtött anyagok megőrzése, rendszerezése, közvetítése, közreadása.

1. célterület

Külső szolgáltató

Történeti feltárás

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

2019. szeptembertől

15.

A hagyományőrző, területspecifikus kézműipar hiánya.

A térségre jellemző hagyományokra épülő mesterség elterjedése.

1. célterület

Külső szolgáltató

A térségre jellemző hagyományokra épülő mesterség képzési tananyagának kidolgozása az 1. célterületen

Képzéshez kapcsolódó költségek

2020. januártól

16.

1. célterület

Külső szolgáltató

A kifejlesztett képzési tananyag alapján településenként 1-2 fő képzése az 1. célterületen.

Célcsoport képzési költségei

2020. szeptembertől

17.

A településen működö civil szervezetek és önkormányzatok munkatársainak szakirányú képzettségének, továbbképzésének hiánya.

Naprakész tudással rendelkező közművelődési és közösségfejlesztő szakemberek.

1. célterület

Külső szolgáltató

Képzés a szakmai munkatársak, közigazgatási dolgozók, vezetők részére.

Képzéshez kapcsolódó költségek

18.

Az 1. célterületen élő lakosok gyakran közlekednek a települések között kerékpárral, kismotorral. A közlekedéskultúra javítása. Az egymásra figyelés és szabálykövetés hiánya problémát okozhat.

A legfiatalabb korosztálytól, egészen az idősebb lakosokig a tudatos, intelligens közlekedéskultúra kialakítása.

Az 1. célterületen működő intézmények, iskola, óvoda, bölcsöde

Az 1. célterületen működő intézmények vezetői és önkormányzatok

Közlekedésbiztonsági programok szervezése

Egyéb szolgáltatási költségek

2020. februártól

1

A bevezető a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (2) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (3) bekezdését a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet 1.1.1. pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet 1.1.2. pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.