Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Cák község Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerő címekről, díjakról

Hatályos: 2016. 03. 01

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Cák község Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerő címekről, díjakról


Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Önkormányzat által adományozható kitüntetések, elismerő címek, díjak

1.§

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cákért Cákiaknak Cím”-et alapít a község területén politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, nevelés-oktatási, kulturális életben, a község fejlesztése, hírnevének öregbítése, ifjúsági, szociális, egészségügy és önkéntes munka, a közrend, közbiztonság védelme valamint a közigazgatás területén  folytatott kiemelkedő tevékenység elismeréseként.

II.

Cákért Cákiaknak Cím

2.§

A „Cákért Cákiaknak Cím” adományozható annak/azoknak a cáki polgároknak, akik az 1. §-ban meghatározott kiemelkedő tevékenységet végeznek, vagy végeztek a község területén.

3.§

(1) A „Cákért Cákiaknak Cím” díjjal és külön erre a célra készített emléklappal jár.

(2) A díj jutalomösszege minimum 5.000,-Ft de legfeljebb 30.000,- Ft, évente legfeljebb 5 személy kaphatja.

(3) Az emléklap leírását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

III.

A kitüntetések, elismerő címek, díjak adományozásának rendje

4.§

(1)     „Cákért Cákiaknak Cím” adományozására bármilyen önkormányzati intézmény, civil szervezet, képviselő-testületi tag, bizottság, jegyző, továbbá legalább 20 fő cáki választópolgár együttesen – írásban – tehet javaslatot minden évben legkésőbb a költségvetés megtárgyalására kitűzött Képviselő-testületi ülést megelőző napig.

(2)     A kitüntetési javaslatokat a Képviselő-testület a költségvetés megtárgyalására kitűzött ülésén tárgyalja meg, és dönt a Cím odaítéléséről, valamint a Cím-hez adandó díj mértékéről.

(3)     A díjakat – a díszoklevelet és a pénzjutalmat – a polgármester vagy személyes megbízottja adja át az Önkormányzat által rendezett március 15. napi ünnepségen ünnepélyes keretek között.

(4)     Különösen indokolt esetben a díjátadásra a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is sor kerülhet. A díj átadásának időpontjára – a kitüntetett személyi körülményeire, illetve a kitüntetésre okot adó körülmények mérlegelésével – a polgármester tesz javaslatot.

(5)     A kitüntető díjakkal összefüggő kiadások fedezetét a község önkormányzatának költségvetési rendeletében kell évente biztosítani. A díjakkal járó jutalomösszeg az általános szabályok szerint adóköteles.

5.§

Méltatlanná válik a kitüntetésre, elismerő címre az, akit a bíróság jogerős határozatával a közügyek gyakorlásától eltiltott. Az elismerésre ily módon méltatlanná vált személytől a kitüntető címet a Képviselő-testület visszavonja.

IV.

Záró rendelkezések

6.§

A kitüntetettekről, elismerésben részesített személyekről a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltsége nyilvántartást vezet.

7.§

(1)  Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

(2)  A 2016. évi kitüntető címek adományozásáról a rendelet hatályba lépését követően a Képviselő-testület javaslata alapján a polgármester dönt.

Cák, 2016. február 11.

Paukovics Józsefné

polgármester

Tóth János

jegyző


Záradék:

A rendelet 2016. február 22. napján kihirdetésre került.


Tóth János jegyző


Cák község Önkormányzata

3/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének

1. melléklete„Cákért Cákiaknak” Cím  emléklapjának leírása1. Az emléklap  a célnak megfelelő, jó minőségű papírból készül, mérete A/4.

2. Az emléklapon feltüntetésre kerül a díjazott neve, a „Cákért Cákiaknak” Cím  megnevezése, valamint annak rövid megnevezés, hogy a címet milyen területen végzett tevékenységéért kapta a díjazott.

3. Az emléklapot a dátum megjelölését követően a polgármester írja alá.