Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Cák község Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerő címekről, díjakról

Hatályos: 2023. 09. 28

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Cák község Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerő címekről, díjakról

2023.09.28.

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában megállapított valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: a következőket rendeli el:1

I.

Önkormányzat által adományozható kitüntetések, elismerő címek, díjak

1. §2 (1) Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cákért Cákiaknak Cím”-et alapít a község területén politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, nevelés-oktatási, kulturális életben, a község hírnevének öregbítése, ifjúsági, szociális, egészségügy és önkéntes munka, a közrend, közbiztonság védelme valamint a közigazgatás területén folytatott kiemelkedő tevékenység elismeréseként.

(2) Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Cák díszpolgára Cím”-et alapít a község fejlesztésében folytatott kiemelkedő tevékenység elismeréseként.

II.

Cákért Cákiaknak Cím

2. §3 (1) A „Cákért Cákiaknak Cím” adományozható annak/azoknak a cáki polgároknak, akik az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott kiemelkedő tevékenységet végeznek, vagy végeztek a község területén.

(2) „Cák díszpolgára Cím” adományozható annak/azoknak a nem cáki polgároknak akik az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott kiemelkedő tevékenységet végeznek, vagy végeztek a község területén.

3. § (1)4 A „Cákért Cákiaknak Cím” és a „Cák díszpolgára Cím” kitüntetés díjjal és külön erre a célra készített emléklappal jár.

(2)5 A díj jutalomösszege mindkét esetben minimum 5.000,-Ft de legfeljebb 30.000,- Ft, évente legfeljebb 5 személy kaphatja.

(3) Az emléklap leírását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

III.

A kitüntetések, elismerő címek, díjak adományozásának rendje

4. § (1)6 „Cákért Cákiaknak Cím” és a „Cák díszpolgára Cím” adományozására bármilyen önkormányzati intézmény, civil szervezet, képviselő-testületi tag, bizottság, jegyző, továbbá legalább 20 fő cáki választópolgár együttesen – írásban – tehet javaslatot minden évben legkésőbb a zárszámadás megtárgyalására kitűzött Képviselő-testületi ülést megelőző napig.

(2)7 A kitüntetési javaslatokat a Képviselő-testület a költségvetés megtárgyalására kitűzött ülésén tárgyalja meg, és dönt a címek odaítéléséről, valamint a kitüntetésekhez adandó díj mértékéről.

(3)8 A díjakat – a díszoklevelet és a pénzjutalmat – a polgármester vagy személyes megbízottja adja át az Önkormányzat által rendezett falunap vagy nemzeti ünnep ünnepségen ünnepélyes keretek között.

(4) Különösen indokolt esetben a díjátadásra a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is sor kerülhet. A díj átadásának időpontjára – a kitüntetett személyi körülményeire, illetve a kitüntetésre okot adó körülmények mérlegelésével – a polgármester tesz javaslatot.

(5) A kitüntető díjakkal összefüggő kiadások fedezetét a község önkormányzatának költségvetési rendeletében kell évente biztosítani. A díjakkal járó jutalomösszeg az általános szabályok szerint adóköteles.

5. § Méltatlanná válik a kitüntetésre, elismerő címre az, akit a bíróság jogerős határozatával a közügyek gyakorlásától eltiltott. Az elismerésre ily módon méltatlanná vált személytől a kitüntető címet a Képviselő-testület visszavonja.

IV.

Záró rendelkezések

6. § A kitüntetettekről, elismerésben részesített személyekről a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltsége nyilvántartást vezet.

7. § (1) Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

(2) A 2016. évi kitüntető címek adományozásáról a rendelet hatályba lépését követően a Képviselő-testület javaslata alapján a polgármester dönt.

1. melléklet a 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„Cákért Cákiaknak” Cím emléklapjának leírása

1. Az emléklap a célnak megfelelő, jó minőségű papírból készül, mérete A/4.

2. Az emléklapon feltüntetésre kerül a díjazott neve, a „Cákért Cákiaknak” Cím megnevezése, valamint annak rövid megnevezés, hogy a címet milyen területen végzett tevékenységéért kapta a díjazott.

3. Az emléklapot a dátum megjelölését követően a polgármester írja alá.

2. melléklet a 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez9

„Cák Díszpolgára Cím” emléklapjának leírása

1. Az emléklap a célnak megfelelő, jó minőségű papírból készül, mérete A/4.

2. Az emléklapon feltüntetésre kerül a díjazott neve, a „Cák díszpolgára” megnevezés, valamint annak rövid megnevezés, hogy a címet milyen területen végzett tevékenységéért kapta a díjazott.

3. Az emléklapot a dátum megjelölését követően a polgármester írja alá.

1

A bevezető a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. mellékletet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.