Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2020. 12. 31

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában valamint a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérése mellett a hulladékgazdálkodási valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbiakat rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A hulladékgazdálkodási valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással ellátott terület határa megegyezik az település közigazgatási területének határával.

II. FEJEZET

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

1. Alcím

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. §

(1)  Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékok kezelésére helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltató útján gondoskodik. Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Sárvári Zöld Pont Kft-vel (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.  A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez alvállalkozót nem vesz igénybe.

 (2)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

 1. a települési szilárd hulladékok - beleértve a biológiailag lebomló zöld hulladékokat is - kezelése (begyűjtés, szállítás, komposztálás, ártalmatlanítás). Jogszabályi változás előírásai, vagy az alkalmazott technológia - különös tekintettel a mechanikai és biológiai kezelésre, és energetikai hasznosítására - megváltozása esetén a kommunális hulladék teljes vagy egy része hasznosításra kerülhet az Európai Unió hulladékos keretirányelvei alapján;
 2. hulladékkezelési (ártalmatlanítás és hasznosítási) tevékenység ellátása;
 3. csomagolási hulladékok, papír, műanyag, fém, üveg köztéri hulladékgyűjtő edényzetekből, és házhoz menő zsákos gyűjtéssel történő begyűjtése, előkezelése, hasznosítása.

 (3)   A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat kizárólagosan, folyamatosan és teljes körűen látja el. 

 (4)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra vonatkozó kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve az ingatlanhasználó mulasztása esetén a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére utaló magatartása hozza létre. A teljesítésre utaló magatartásnak minősül a közszolgáltató részéről a hulladék elszállításának megkísérlése.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének, illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, illetőleg felhívás közzététele útján köteles előzetesen értesíteni.


2. Alcím

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3. §

 (1)   A települési szilárd hulladék kezelése kizárólag oly módon történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést, vagy károsítást sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen.

(2)  A hulladékok elszállítását 6-18 óra között kell bonyolítani.


3. Alcím

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. §

 (1)   Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy

 1. a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tömörítés nélkül tárolja;
 2. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások testi épségét egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
 3. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(3) A közszolgáltató lehetőséget biztosít az ingatlanon keletkező hulladéknak az alábbi anyagfajták szerinti elkülönített gyűjtésére: alumínium italdoboz, tálca, alufólia, konzervdoboz, fém kupak, fém csomagolóanyag, papírhulladék, PET palack, zsugorfólia, kozmetikai- vagy tisztítószeres flakon, reklámtáska, tejes vagy gyümölcsleves italdoboz. A felsorolt anyagfajtáknak megfelelő hulladékok a Közszolgáltató által erre a célra rendszeresített, és a lakosság részére térítésmentesen biztosított zsákban vagy a településen elhelyezett hulladékgyűjtő pontokon helyezhetők el.

(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.

5. §

(1)     Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(2)    Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, amelyeken hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel.

 (3)   Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni.

6. §

(1)     Gazdálkodó szervezet köteles a termelési hulladékot elkülönítetten gyűjteni. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(2)  Az a gazdálkodó szervezet, amelynek tulajdonosa és bejegyzett székhely címe megegyezik az ingatlanba állandó lakcímbejelentéssel bejelentett magánszemély tulajdonossal, mentesül a díjfizetés alól, ha bizonyítja a közszolgáltatónak, hogy tevékenysége, vagy egyéb igazolható körülménye miatt nem termel, vagy máshol termel, és nem hoz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területre hulladékot.

 (3)     Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és szerepel a jegyző által vezetett nyilvántartásban, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.

 (4)     Ha a gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

 (5)   Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző felhívja a hulladék keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére es a szerződés megkötésére.


4. Alcím

A szolgáltatás szüneteltetése

7. §

 1. Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a közszolgáltatótól a szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanán és az ingatlant más nem használja. Ez esetben a közszolgáltató mentesíti az ingatlanhasználót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alól.
 2. A közszolgáltató kérelemre méltányosságból mentesítheti az ingatlanhasználót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alól, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése nem előzetes bejelentés alapján történt, de a szolgáltatás szüneteltetésének bejelentésében az ingatlanhasználó igazoltan tartósan akadályoztatva volt és a szolgáltatás tényleges szünetelése bizonyított.

A díjfizetés alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül kell a közszolgáltatónál előterjeszteni.

 1. A szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, azt az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni.
 2. Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellet – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
 3. Az ingatlanhasználó az ingatlan ismételt használatba vétele esetén köteles az ingatlan használatbavételét a szolgáltatónak bejelenteni.

5. Alcím

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

8. §

 (1) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat előzetesen írásban értesíteni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           vagy felhívás közzétételével tájékoztatnia hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről (gyakoriság, időpont, útvonal), annak változásáról.

(2)   A rendelet hatálya alá tartozó háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló, hulladékot a Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani a község területéről a jogszabályoknak megfelelő hulladéklerakó  ahol a közszolgáltató szakmai és környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodik az ártalmatlanításról.

(3)  Ha a szolgáltatást végzők észlelik, hogy a szeméttároló tartályban olyan anyagokat, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, akkor annak elszállítását megtagadhatják.

9. §

 (1)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.

(2)  A közszolgáltató a személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3)    A közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 (4)    A közszolgáltató nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli:

         a) magánszemélyek esetében:

                 aa) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó neve,

                 ab) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének helye,

                 ac) születési hely, idő,

                 ad) anyja leánykori családi es utóneve,

                 ae) a számlázás címe, ha nem azonos az ab) pontban megjelölttel.

(5)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan használója köteles az adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követő 15 napon belül a közszolgáltatóhoz eljuttatni.

 (6)  A közszolgáltató a feladatainak ellátása érdekében nyilvántartott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki.

 (7)  A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait — az adatok tárolása kivételével — a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

 (8)  Az adatkezelés célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.


6. Alcím

A gyűjtőedényzet biztosításával, használatával, kezelésével és elhelyezésével

kapcsolatos szabályok

10. §

 (1)   A települési hulladékot az ingatlanhasználó zárható, szabványos gyűjtőedényben, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot pedig hulladékgyűjtő zsákban köteles gyűjteni. A hulladékgyűjtő edényzetet a szolgáltató biztosítja.

 (2) A gyűjtés 50-60 literes, 80 literes, 110-120 literes, illetve 240 literes edényzetből történik. A közsolgáltató igény esetén, magasabb összegű díj kifizetése mellett 770 literes, illetve 1100 literes edényzetet is biztosíthat.

 (3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt folyamatosan közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély birtokában lehet.

 (4)  Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 (5)  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre elszállítás céljára legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 óra utáni időpontban helyezheti ki, és a szállítást követően még a szállítás napján köteles azt onnan visszavinni.


7. Alcím

A lomtalanításra vonatkozó szabályok

                                                                    11. §

 1. A közszolgáltató évente egy alkalommal díjmentesen – az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban és technikai feltételek mellett – házhoz menő formában elvégzi a lakossági lom elszállítását.
 2. Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a közszolgáltató által meghirdetett időpontban helyezheti ki elszállítás céljára a használatában lévő ingatlan előtti közterületre.
 3. A lomtalanítás keretében a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket, parkosított területeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
 4. A lom elszállítását követően az ingatlanhasználó köteles az ingatlan előtti közterületet rendbe rakni.


III. FEJEZET

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


8. Alcím

A közszolgáltató megnevezése, jogai és kötelezettségei

12. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Szabó Norbert – Sárvár, Cukorgyári u. 8. szám alatti egyéni vállalkozó.


(2) A szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye a Vasivíz Zrt. engedéllyel rendelkező szennyvíztelepe.

13. §

 (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását – a 15. §-ban foglalt kivételtől eltekintve - nem tagadhatja meg.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználótól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlanhasználó előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az erre vonatkozó ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

(7) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a képviselő-testületnek benyújtani.

(8) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.

13. §

A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását megtagadhatja, ha

 1. annak összetétele ismeretlen, az összetétel megállapításáig, ez esetben a szennyvíz veszélyes hulladéknak tekintendő, vagy
 2. ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.


9. Alcím

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

14. §

 (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(3) Az ingatlanhasználó köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a 21. §-ban megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére közszolgáltatási díjat fizetni.

(4) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlanhasználónak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.

(6) Az ingatlanhasználó köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlanhasználó nem végeztetheti.

(8) Az ingatlanhasználó köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

15. §

(1) Az ingatlanhasználó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


10. Alcím

A közszolgáltatás díja

16. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének m3-enkénti díja 2370 Ft+ÁFA.


11. Alcím

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

17. §

(1) Az ingatlanhasználók nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek es ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2003.(IL21.) számú önkormányzati rendelet.

   

Farkas László                                                             Feketéné Csajbi Lívia

 polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetve: 2013. december 18.        

Feketéné Csajbi Lívia

                                                                                                       jegyző