Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014(IV.28.) önkormányzati rendelete

az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2014. 04. 29

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések


1.§.


a) A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása,amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.

b) A rendelet hatálya Bögöt község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

2.§.


E rendelete alkalmazásában:


a) avar és kerti hulladék: az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány,szár,levél,nyesedék és egyéb növénymaradvány.


b) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai


3.§.


A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

4.§.


(1) Az avar és kerti hullafék nyílttéri égetését szeptember 1. és május 31. közötti időszakban, keddi és pénteki napokon, 07.00 órától 18.00 óráig lehet végezni.


(2) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet végezni.


(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.


(4) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett és csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.


(5) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.


(6) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.

5.§.


(1) Tilos:


a) nyers,megázott avar és kerti hulladék égetése;

b) avar és kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös, esős időben;

c) avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti ingatlanokon;

d) kommunális, vagy ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése.


(2) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


(3) Június 1. napja és szeptember 1.napja között

Záró rendelkezések


​6.§.


(1) Et a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendeletet a képviselőtestület a 2014.április 28-án megtartott ülésén fogadta el.           

Farkas László                                                                        Feketéné Csajbi Lívia

Polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetve: 2014.04.28.


Feketéné Csajbi Lívia

jegyző